24
Iehova ese tanobada baine hahemaoro henia
A itaia, Iehova ese tanobada baine havahua,
tano ḡaḡaena ai baine halaoa;
ia ese tano kopina baine harigika-rigikaia,
bona inoholaina taudia baine hakarohodia rohoroho.
Hanua taudia ediai baine vara heḡereḡerena ai,
hahelaḡa tauna enai danu;
bona hesiai tauna enai heḡereḡerena ai,
biaguna enai danu;
bona hesiai kekenina enai heḡereḡerena ai,
biaguna hahinena enai danu;
bona kohu e hoiamu tauna enai heḡereḡerena ai,
davana e abiamu tauna enai danu;
bona heni-doa tauna enai heḡereḡerena ai,
abi-doa tauna enai danu;
bona heni-torehai tauna enai heḡereḡerena ai,
abi-torehai tauna enai danu.
Tanobada na baine havahua vaitani bona baine habuaia tari ḡuḡuru,
badina be Iehova ese ina hereva vada e gwauraia.
 
Tanobada na e taitaimu bona e maraimu,
tanobada na e hisihisimu bona e maraimu,
guba bona tanobada na e hisihisi heboumu.
Tanobada na vada e miro,
inoholaina taudia daidiai;
badina be idia ese taravatu vada e tata utu,
bona hahedua herevadia vada e hadikadia,
bona mia-hanaihanai gwauhamatana vada e dadaraia.
Una dainai heuduguirai ese tanobada e hadonoamu,
bona inohoiaina taudia na edia kara dika daidiai e hisihisimu;
una dainai tanobada inoholaina taudia na lahi ese e aradiamu,
bona kwabukwabudia mo e nohomu.
Vine ranuna e taitaimu,
vine auna e hisihisimu,
lalodia e moaleva taudia na e ḡanaḡanamu.
Tareko reḡedia vada e ore,
hisi-dae taudia eredia vada e doko,
gitara moalena vada e ore.
Vine ranuna i'inuna ai ane asie abimu;
kekero ḡauna vada e idita, i'inuna taudia ediai.
10 Hanua asi oromana na vada eme heḡiḡi dobi;
ruma iboudiai vada eme hekou, tau ta basine raka vareai helaoreana.
11 Ariara ai e heloḡo-heloḡo, vine-ranuna lasi dainai;
moale idoinai e vaburamu,
tanobada moalena vada e puki oho.
12 Hanua na vada e habuaia tari;
ikoukou na vada e hamakohidia rohoroho.
13 Badina be tanobada bogaraginai unu baine vara toma,
bese idau-idau bogaragidiai,
olive auna e ureamu negana na heto,
eiava vine anidia e habou vaitanimu bena momorudia e gogomu negana na heto.
 
14 Ane e lada isimu, moale dainai ane e abimu;
lahara kahana amo Iehova hairaina e heatolaiamu.
15 Una dainai laurabada kahana ai Iehova ba imodaia,
bona kone tanodia ai danu Iehova, Israel Diravana, ladana ba imodaia.
16 Hahenamo anedia ta kamonaimu, tanobada dokodia amo e maimu,
heimodai anedia, Kara Maoromaoro Diravana ena.
A lau na tomamu “Daragu e doko e laomu,
daragu e doko e laomu, madi, ihabaigu;
badina be kara dibaka taudia na e kara dibakamu;
oibe, kara dibaka taudia na e kara dika hereamu.”
 
17 Tanobada inoholaina taumu e,
gari bona guri bona idoa na latamu ai be kaumu.
18 Hahegari guruna e kamonaimu bena e heaumu tauna na
guri lalonai baine moru dobi;
bona guri amo e rau daemu tauna na
idoa ese baine idoaia.
Badina be guba iduaradia eme hekeho,
bona tanobada badidia vada e heude-heudemu.
19 Tanobada na e makohi rohorohomu,
tanobada na e hedare pararamu,
tanobada na e heude-heude dikadikamu.
20 Tanobada na e raragamu, kekero tauna na heto;
e marere-mareremu, kalaga na heto.
Ena kara dika na metau, ia latanai e miamu;
ia na e morumu, basine tore isi lou.
 
21 Una dina ai, Iehova ese dika davana baine henidia,
guba oreana guba ai,
bona tanobada pavapavadia tanobada ai.
22 Baine haboudia,
abi-mauri taudia guri lalonai na heheto;
dibura rumana ai baine koudia,
bena dina hoho muridiai edia dika davadia baine henidia.
23 Hua baine baia,
bona dina baine hemarai;
badina be Iehova Sabaota baine lohia,
Siona ororona ai bona Ierusalem ai;
bona ia hairaina baine hahedinaraia,
ena rahobada vairadiai.