3
A itaia, Ḡaubada, Iehova Sabaota, ese
Ierusalem bona Iuda amo
edia goada ihavaradia ḡaudia e abidia ohomu,
aniani ena hahegoada idoinai,
bona ranu ena danu;
goada tauna bona tuari tauna,
hahemaoro tauna bona peroveta tauna,
mari tauna bona hanua tau-badana,
imahui lohiana
bona dagi tauna,
hahealo tauna bona babalau mai dibana tauna,
bona mea ḡaudia dibana momo tauna.
 
Memero na edia lohia ai baina halaodia,
karukarudia ese bae biagudia.
Taunimanima na bae hahehisi heheni,
ta ta bamona bamona,
bona ta ta dekena tauna dekena tauna:
eregabe tauna ese tau badana baine ihi-ihiraia,
bona lebulebu tauna ese kara momokani tauna baine ḡonaḡonalaia.
 
Negana bainema tau ta ese tadikakana enai baine dau kau,
tamana ena ruma ai, baineto:
Oi na mai emu dagi dabuana,
emai hegunalai tauna ai baola,
bona ini e kohu rumadia nadidia isenudia na
oi ese ba biagudia.
Una dina ai ia baine hereva hedinarai, baineto:
Lau na hisihisi iabi-ohona tauna ai basinala,
egu ruma ai aniani bona dagi dabuana na lasi;
oi ese taunimanima igunalaidia tauna ai
basio halaogu.
Badina be Ierusalem vada e hetutuhi,
bona Iuda vada e keto;
badina be edia hereva bona edia kara ese Iehova e inai heniamu,
ia hairaina hedinaraina e dadaraiamu.
 
Edia hahemaoro gagevadia ese e hadikalaidiamu,
edia dika e gwaurai hedinaraimu Sodoma na heto,
asie hunimu.
Madi ihabaidia!
Badina be dika na sibodia latadiai vada e hadihoa.
10 Kara maoromaoro taudia ba hamaorodia, do bae namo;
edia kara huahuadia do bae ani.
11 Kara dika tauna madi ihabaina! Ia na do baine dika;
badina be imana ese vada e kara ḡaudia heḡereḡeredia ai ia badi-kara henia.
12 Egu bese taudia madi, memero ese e hahisidiamu,
bona hahine ese e biagudiamu.
Egu bese taumui e, igunalaimui taudia ese e hakaumui kereremu,
bona emui raka daladia e haheḡonudiamu.
 
13 Iehova ese ena gabu vada e abia, baine helodu heni;
ena bese taudia vairadiai e ginimu, baine hahemaoro henidia.
14 Iehova ese ena bese tau-badadia bona lohiadia
e hahemaoro henidia matamamu, e tomu:
Umui ese vine imeana anidia vada o ani ore,
bona ogoḡami taudia ediai o dadi kohudia na emui ruma ai mimia.
15 Dahaka dainai egu bese taudia o moimoilaidiamu,
bona ogoḡami taudia vairadia o moidia taomu?
Ḡaubada, Iehova Sabaota, unu e gwau tomamu.
Siona kekenidia ihahemaoro-henidia
 
16 Iehova eto:
Siona kekenidia na e heaḡimu,
bona rakadia ai aiodia e haboḡemu,
e mata varuamu,
bona e raka sihesihemu,
ae-ganagana tarekodia e hareḡediamu;
17 una dainai Ḡaubada ese Siona kekenidia kwaradia baine hapoukadia,
bona Iehova ese vairadia iḡovalaidia dabuadia baine dabuidia oho.
18 Una dina ai, Ḡaubada ese ae kapadia, kwara kaparidia, mairi, 19 odo, gana, muko, 20 sera, toea, gaba toradia, muramura mai bonadia mauamauadia toni, 21 ima-kwakikwaki vaḡiva=idia, udu-baubau gadeidia, 22 ipou, he=ova dabuadia, hahedoki badadia, vaina-vaina, 23 dabua severa-severadia, dabua aukadia, kwara ikumilaidia dabuadia bona vaira iḡovalaidia dabuadia iboudiai baine abidia oho.
 
24 Muramura mai bonana na bodaga ese do baine boloa,
bona gaba torana ibolona na kwanau;
hui ḡoeva-daena gabuna ai, kwara boha,
bona dabua namo-hereana gabuna ai, puse ramina,
bona hairai gabuna ai, hemarai.
25 Emu tatau na dare ai bae mase,
bona emu goada taudia na tuari ai bae mase.
26 Siona ena ikoukou bae tai lolololo, bae tai hevale;
ḡaḡaena ai tano ai baine helai.