4
Una dina ai hahine hahitu ese tau tamona bae dabuia, baeto, Sibomai amai baia ani, bona sibomai emai dabua baia hahedokilai, ḡau tamona, na oi ladamu ai bae gwauraimai kau; emai hemarai bavabia oho.
 
Ierusalem ena nega namona baine kau
Una dina ai Iehova ena rigi do baine hairai bona baine herea dae, bo na tano anina na Israel kwabukwabudia edia heaḡi bona edia heimodai ḡauma ai bainela. Bena Siona ai e rakatanidia, Ierusalem ai e nohomu, taudia na helaḡa taudia bae gwauraidia, Ierusalem ai ladadia vada e tore mauri iabina totona taudia iboudiai. Ḡaubada ese Siona kekenidia edia miro baine huri oho, bona Ierusalem bogaraginai rara ese vada e hamiro gabudia na hahemaoro laumana bona heara laumana amo bae haḡoevadia negana murinai. Bena Iehova ese Siona ororona idoinai daenai bona latanai e heboumu taudia daediai ori baine havaraia dina ai, bona kwalahu bona lahi hururu-hururuna hanuaboi ai; badina be hairai idoinai daenai na helao-ahu ḡauna bona kalaga bae mia. Dina ai ia na ikerukeru ai bainela, siahu ilao-ahulaina, bona metai gabuna ai bainela, lai gubana bona medu ilao-ahulaidia.