40
Iehova ena tauhalo herevadia
Emui Dirava na e tomu,
Egu bese na tauna ba haloa, tauna ba haloa.
Ierusalem ba hereva manada henia;
ba boi henia, ba hamaoroa,
ena tuari vada e ore,
bona ena kara havara vada eme hegwau tao,
bona Iehova imana amo
ena kara dika iboudiai davadia na vada e abi harua.
 
Gado ta e boimu, e tomu,
Tano ḡaḡaena ai Iehova ena dala ba lailaia,
bona tano kaukauna ai laolao dalana ba hamaoromaoroa,
eda Dirava ena.
Koura iboudiai bae heabi isi,
ororo badadia bona ororo maraḡidia iboudiai bae hataora;
tano diho-dae bae hedaga maoro,
bona gabu gudu-isidia bae hataora.
Iehova hairaina baine hedinarai,
bona taunimanima iboudiai ese bae itaia,
badina be Iehova uduna vada e hereva.
 
Gado ta e tomu, A boiboi! Bena lau nato, Dahaka baina boilaia?
Hidio idoinai na rei na heto,
bona ia hairaina idoinai na tano heraheradia na heheto.
Rei e kakoromu, herahera e maraimu,
Iehova ese e hahodi henidiamu negana ai;
momokani, taunimanima na rei mo.
Rei e kakoromu, herahera e maraimu;
a eda Dirava ena hereva baine gini hanaihanai.
 
Sivarai namona Siona o gwaurai heniamu taumu e,
ororo latana ta ai ba dara dae,
Sivarai namona Ierusalem o gwaurai heniamu taumu e,
gadomu ba habadaia mai goadamu ida;
ba habadaia, basio gari.
Iuda hanuadia ba hamaorodia, baoto,
Emui Dirava ba itaia.
10 A itaia, Ḡaubada Iehova na mai siahuna ida e maimu,
ia imana na e lohiamu;
a itaia, dava na ienai,
bona ahu na ia vairanai.
11 Ia ese ena seri baine ubua, mamoe ireḡudia tauna na heto;
mamoe natudia na imana ai baine rosidia,
bona kemena ai baine rosidia lao,
bona e rogorogomu ḡaudia na metaira-metaira baine hakaudia.
 
Israel ena Dirava na herea-dae
12 Daika ese imana nuana ai davara vada e hahetohoa,
bona imana kwakikwakina amo guba vada e hahetohoa?
Daika ese tanobada ḡahuna na hahetoho ḡauna ai vada e udaia,
bona ororo badadia na metau ihahetohona ḡauna ai vada e atoa,
bona ororo maraḡidia metaudia vada e hahetoho?
13 Daika ese Iehova ena Lauma vada e duanai henia,
eiava ena hahelao amo vada e hadibaia?
14 Ia ese daika e nanadaia, lalona ihadiarina totona?
Daika ese hahemaoro ḡoevaḡoeva dalana e hadibaia?
Daika ese aonega e hadibalaia,
bona lalo-parara dalana e haheitalaia?
15 A itaia, tanobada besedia na ranu hetuturuna tamona na heto,
hodu amo e hetuturu dobimu;
idia na ḡahu, metau ihahetohona ḡauna ai, na heto.
A itaia, motumotu na e abidia isimu,
ḡahu dimura-dimurana na heto.
16 Lebanon audia na basie heḡereḡere, au rakuraku ai baela,
bona ia boromakauna na basie heḡereḡere, ḡole-oho bouboudia ḡaudia ai baela.
17 Bese iboudiai na dia ḡau ta ia vairanai;
ia ese e haerodiamu, idia na dia ḡau ta, bona asi anidia.
 
18 Dirava na daika ida ba haheḡereḡerea?
Ia ida-idana be daika?
19 Kaivakuku na ima-idibaka tauna ese e hahetariamu,
bona gold iḡaukaralaina tauna ese gold amo e ḡovaiamu,
bena ena silver varodia e hahetaridiamu.
20 Ogoḡami tauna ese basine houka-houka auna e abia hidimu,
ena herahia ḡauna ai e halaoamu;
ia ese ima idibaka tauna ta e tahuamu,
kaivakuku ta, basine marere diba ḡauna, baine haginia totona.
 
21 Umui na asi dibamui a? Asio kamonai a?
Matamana negana amo asie hamaoromui a?
Tanobada na ena gabu ai e haginia guna negana amo,
lalomui asie parara a?
22 Tanobada kuborona daenai e helaimu,
bona inoholaina taudia e nenediamu, ita-itadia kwadi na heto, Diravana,
ia ese guba e idia roromu, seseahu na heto,
e veria roromu, palai rumana na heto,
baine noholaia totona;
23 ia ese lohia na e hamorudiamu,
bona tanobada lohiadia e veridia dobimu.
 
24 E hadodiamu, bena e kobomu,
bona ramudia e tubu matamamu;
 
bena asi vanahana ia ese e hahodi henidiamu, bena e maraimu;
bena lai gubana ese e odadia ohomu, rei kakoro na heto.
 
25 Helaḡa Diravana na e tomu, Daika ida ba haheḡereḡeregu,
bena ia ida baina heḡereḡere?
26 Ba gaga dae, ba itaia,
unu hisiu na daika ese e karadia?
Ia ese edia orea na ta ta amo e halasidiamu,
bona iboudiai ladadia e hatomu;
ena goada herea-daena amo,
bona ena siahu na bada dainai,
ta se boiomu.
 
27 Iakob e, dahaka dainai o gwaumu,
Israel e, dahaka dainai o herevamu, o tomu
“Egu dala na Iehova ena amo eme hehuni,
egu Dirava ese ahugu korikorina se laloamu”?
28 Asi dibamu a? To kamonai a?
Iehova na noho-hanaiharlai Diravana;
ia na tanobada dokodia ikaradia Diravana.
Ia tauna se manorimu, se boeramu;
ena diba na ta ese basine davaria diba.
29 Manori taudia na ia ese e hagoadadiamu,
bona asi ena goada tauna enai goada e habadaiamu.
30 Uhau na taudia bae manori, bae boera;
eregabe na edia goada bae ore bena bae keto.
31 A Iehova e nariamu taudia ese edia goada bae hamatamata,
hanidia amo bae roho dae, ugava na heheto;
idia na bae heau, taudia basie boera,
bae raka, taudia basie manori.