46
Bel e igo dihomu, Nebo e toma dihomu;
kaivakukudia na doniki bona boromakau dorudiai;
hari o loalaidiamu ḡaudia na
tau-boera donikidia edia maduna metaudia ai vada o halaodia.
Idia na e toma dihomu, e igo dihomu,
maduna metauna irauana na asi dibadia,
a idia sibodia e laomu, vada bae ḡuidia.
 
Iakob ena iduhu e,
Israel ena iduhu taumui kwabukwabumui e,
a kamonai henigu!
O vara dinana amo lau ese vada na abimui loaloa,
sinamui bogadia amo vada na rosimui eva-eva;
ela bona ba iahu ai, lau na Ia;
ela bona huimui bae buruka, lau ese baina rosimui eva-eva.
Vada na karamui, vada baina abimui loaloa,
baina rosimui eva-eva, bona baina hamaurimui.
 
Daika ida ba lalolaigu hebou, bena ba haheḡereḡeremai?
Daika ida ba haerolaigu hebou, bena baia heḡereḡere?
Gold na moda amo e vaiamu
bona silver na metau-hahetoho ḡauna ai e hahetohoamu taudia ese
gold iḡaukaralaina tauna ta e vatuamu,
bena ia ese dirava ta e karalaiamu;
bena idia na e goru dihomu,
e tomu henia dihomu.
Idia ese e abia isimu, pagadia ai e atoamu,
e huaia laomu, bena gabuna ai e haginiamu;
a unuseni ai e miamu,
ena gabu amo basine raka oho diba.
Ta ese baine tai henia, to ia na basine haere,
bona hekwakwanai amo basine harohoa mauri.
 
Ina ba laloa tao bona ba haeroa;
kerere taumui e, ba helalolaia une,
nega gunadia ḡaudia ba lalodia tao;
badina be lau na Dirava, idauna ta na lasi;
lau na Dirava, asi idaigu.
10 Matamana negana ai dokona na gwauraia,
bona nega gunadia ai do asie vara ḡaudia na gwaurai guna;
nato “Egu hahealo baine mia,
bona egu lalo-hadai idoinai baina haḡuḡurua”.
11 Kasiri aniani manuna ta mairiveina kahana amo na boiria,
bona egu hahealo tauna danu, tano daudau amo.
Vada na hereva, bona anina baina havaraia;
vada na laloa hata, bona baina karaia.
 
12 Lalo-auka taumui e, a kamonai henigu;
irauamui dalana na daudau.
13 Lau ese rauaraua na vasilaiamu; ia na dia daudau;
egu hahemauri na basine halahe;
hahemauri na Siona ai baina atoa,
bona hairaigu na Israel baina henia.