45
Kurese herevana
Iehova ena hereva, e horoa tauna Kurese enai;
ia imana idibana vada na kahua tao,
bese idau-idau na ia vairanai baina hadareredia
bona pavapava baina hamanokadia totona,
iduara na ia vairanai baina kehodia
bona ikoukou na basie hekou helaoreana.
 
Lau na oi vairamu ai bainala,
ororo baina hahedagadia maoro;
auri labora-labora iduaradia baina hamakohidia rohoroho,
pbona auri baina utudia parara.
Dibura gabudia kohudia baina henimu,
bona gabu hehunidia ai e habou ḡaudia;
bena ba diba lau Iehova, Israel Diravana, ese
oi ladamu vada na hatoa.
Egu hesiai tauna Iakob,
egu abi-hidi tauna Israel, dainai,
oi ladamu na hatoamu;
be asi dibamu lau,
to ladamu ta na hahenemailaimu.
 
Lau binai Iehova, idauna ta na lasi;
asi dirava ta, lau mo sibogu.
Ena be asi dibamu lau,
to lau ese na hagoadamumu;
bena dina-dae kahana amo bona dina-diho kahana amo,
taunimanima na bae diba idauna ta na lasi;
lau binai Iehova, idauna ta na lasi.
Diari na karaiamu, bona dibura na havaraiamu;
namo na karaiamu, bona dika na havaraiamu;
lau na Iehova, ini ḡau iboudiai na karamu.
 
Iehova, ḡau iboudiai ihavaradia
Guba e, kara maoromaoro ba hadihoa;
guba amo baine diho, medu na heto.
Tanobada baine parara, hahemauri baine tubu dae totona;
kara maoromaoro danu baine hatubua dae;
lau Iehova ese vada na havaraia.
 
Ia ikarana Diravana e heai heniamu tauna, madi ihabaina;
ia na uro ikarana tauna e heai heniamu urona na heto!
o ese iḡaukaralaina tauna e gwau heniamu a?
E tomu “Dahaka o karamu?” eiava “O karaiamu ḡauna na asi imana” a?
10 Tama ta e hamaoroamu, e tomu “Dahaka o havaraiamu?”
eiava hahine ta e hamaoroamu, e tomu “Dahaka ḡau na bogamu ai?”
tauna na madi ihabaina!
 
11 Iehova, Israel ena Helaḡa Diravana bona Ikarana Diravana,
ini e gwau tomamu:
nanadaigu natugu daidiai,
eiava ba haḡanigu imagu ese e kara ḡaudia daidiai, a?
12 Lau ese tanobada na karaia,
bona taunimanima na havaradia ia latanai;
imagu ese guba e idia roro,
bona ena orea iboudiai na haḡanidia.
13 Lau ese kara maoromaoro ai vada na hatorea isi,
bona ena dala iboudiai baina hamaoromaorodia;
ese egu hanua badana baine haginia,
bona dauhai na hanohodia tao taudia baine ruhadia nege,
dava dainai eiava hahenamo ihalouna dainai;
Iehova Sabaota na unu e gwau tomamu.
 
14 Iehova na ini e gwau tomamu:
Aigupto ena taḡa bona Etiopia ena hoihoi ḡaudia,
bona Sabea taudia, taunimanima ḡaulatalatadia,
oiemu ai bae hanai, oiemu taunimanima ai baela,
oi murimu ai bae raka;
gadeadia ida emu ai bae hanai,
bona bae toma henimu diho.
noi henimu, baeto:
Dirava na oi mo ida, idauna ta na lasi;
asi dirava ta, ia mo sibona.
15 Momokani, oi na o noho hehunimu Diravana;
Israel Diravana, Hahemauri Diravana.
16 Idia iboudiai na bae hemarai bona bae baia;
kaivakuku ikaradia taudia na mai lalo-heḡonudia ida e raka heboumu.
17 A Israel na Iehova ese vada e hamauria,
vada e hamauria hanaihanai;
oi na basio hemarai bona basio baia,
ela bona hanaihanai.
 
18 Badina be Iehova, guba ikarana Diravana,
ini e gwau tomamu.
Ia na Dirava;
ia ese tanobada e hadaia bona oromana e henia,
bona e haginia tutuka-tutuka;
ia ese se karaia ḡau asi oromana,
a haida ese bae noholaia totona e karaia.
Ia na e tomu: Lau na Iehova;
idauna ta na lasi.
19 Lau asina hereva hehuni
dibura tanona ai;
Iakob garana asina hamaorodia, asinato
“Gabu asi oromana ai ba tahugu”.
Lau Iehova na hereva momokanimu;
hereva maoromaorona na gwauraiamu.
 
Babulono Kaivakukudia
20 Basileia kwabukwabumui e, a hegogo mai;
ba raka kahi hebou.
Edia au kaivakukudia e loalaidiamu taudia na asi aonegadia;
ihamauridia asi dibana diravana na idia ese e ḡuria louloumu.
21 Emui gini-kau herevana ba gwauraia hedinarai;
idia ese bae henegalaia hebou.
Ina na daika ese nega gunana ai e gwauraia?
Daika ese idau nega ai e gwauraia hedinarai?
Lau Iehova, ani?
Asi dirava idauna ta, lau mo sibogu;
Kara Maoromaoro Diravana, Hahemauri Diravana,
idauna ta na lasi.
 
22 Tanobada dokodia iboumui ai,
lau ba haḡeregu, bena ba mauri;
badina be lau na Dirava, idauna ta na lasi.
23 Lau sibogu daigu ai vada na gwau hamata;
basine lou herevana na kara maoromaoro ai lau udugu amo vada e lasi,
e tomu “Lau vairagu ai tui iboudiai bae hadai,
bona mala iboudiai bae gwau hamata”.
24 Bae herevalaigu, baeto:
Kara maoromaoro bona goada na Iehova mo enai;
e badu heniamu taudia iboudiai na
ia dekena baema, bena bae hemarai.
25 Israel garana iboudiai na Iehova bagunai bae kwalimu,
bona ia bae imodaia.