59
Basileia ena kara dika ihahedinaraina
A itaia, Iehova imana bema tuna, ia na basinema hahemauri diba,
to se tunamu;
eiava taiana bema kudima, ia na basinema kamonai diba,
to se kudimamu.
A emui kara havara ese
umui bona emui Dirava vada e hapararamui;
bona emui kara dika ese
ia vairana na emui ai vada e hunia;
taunabunai ia na se kamonaimu.
Badina be imamui na rara ese vada e hamirodia,
bona imamui kwakikwakidia danu kara havara ese;
udumui bibinadia ese hereva koikoidia vada e gwaurai,
bona malamui ese dika e hemudumalaia.
Asi tauna ta e hahebade maoromaoromu,
asi tauna ta e hahemaoro momokanimu;
idia na hereva asi anidia ai e taomu,
bona e hereva koikoimu;
kara koikoi e lalo hatamu,
bona kara havara e havaramu.
Duba gatoidia e hapapadiamu,
bona magera valavalana e karaiamu;
gatoidia e animu taudia na e masemu,
bona e moia taomu gatoina amo derekaka na e lasimu.
Valavaladia na basie heḡereḡere hahedoki ḡaudia;
e karamu ḡaudia na taunimanima ese basie hahedokilai.
Edia ḡaukara na kara havara,
bona ala-ala karadia na imadia ai.
Aedia ese dika e heau heniamu,
bona asi edia kerere taudia raradia na e hahebubudia haraḡaharaḡamu;
edia lalo-hadai ai kara dika e lalolai hadaimu,
hahevahu bona hahebua-tari na edia laolao daladia ai.
Maino dalana na asi dibadia,
bona edia dala lalodiai hahemaoro ḡoevaḡoeva na lasi;
idia ese edia dala vada e hagagevadia,
bona unu dala lalodiai e rakamu taudia iboudiai na maino asi dibadia.
 
Taunabunai, ai emai ai hahemaoro ḡoevaḡoeva na dauhai,
bona kara maoromaoro ese se lasimai taomu;
diari a tahuamu, a dibura mo a itaiamu,
diari paitapaitana a tahuamu, a vabura ai a rakamu.
10 Haba a darahuamu, mata-kepulu taudia na heheto,
a hedarahumu, asi matadia taudia na heheto;
dina tubua ai a hetutuhimu, adorahi mairumairuna ai na heto,
goada korikori taudia bogaragidiai ai na mase taudia na heheto.
11 Ai iboumai ai na bea heḡereḡeredia a ḡoumu;
a tai louloumu, pune na heheto.
Hahemaoro ḡoevaḡoeva a tahuamu, to asi ḡauna;
hahemauri a tahuamu, to ia na dauhai.
12 Badina be emai kerere na momo herea oi vairamu ai,
bona emai kara dika ese e habadelaimaimu;
emai kerere na emai ai mimia,
bona emai kara havara dibamai.
13 A kereremu, Iehova a ḡoreamu,
emai Dirava igavana amo a raka ohomu;
hahehisi bona daḡedaḡe karadia a herevalaimu,
hereva koikoidia a havaradiamu, bona lalomai amo a gwauraimu.
14 Hahemaoro ḡoevaḡoeva vada e lou,
bona kara maoromaoro na dauhai e ginimu;
badina be hereva momokani na hanua ariaradia ai vada e moru,
bona hereva maoromaoro na basine raka vareai diba.
15 Hereva momokani na se miamu,
bona dika e rakataniamu tauna na sibona damuḡa ai e hahelao.
Iehova ese e itaia, bena baduna e badu,
hahemaoro ḡoevaḡoeva na lasi dainai.
16 E itaia, asi tauna ta noho,
e hoa, badina be asi helao-ahu tauna ta;
bena sibona imana e kwalimu,
bona ena kara maoromaoro ese e imudaia.
17 Kara maoromaoro na e dokia, kemena aurina,
bona hahemauri na kwarana ai e atoa, ena kwara ḡauna;
dika davana ihalouna e hahedokilaia, ena dabua,
bona badu e hetarulaia, ena dabua badana.
18 Edia kara heḡereḡeredia ai ia ese davadia baine henidia,
badu na e heai heniamu taudia ediai,
bona dava ihalouna na e inai heniamu taudia ediai;
bona kone tanodia ediai danu dava baine haloua.
19 Taunabunai, lahara kahana amo Iehova ladana bae gari henia,
bona dina-dae kahana amo ia hairaina garina bae gari;
badina be utu-utu heḡereḡerena ai bainema,
Iehova ena lai ese e ha-utua daemu ḡauna.
 
20 Iehova na e tomu:
Ia na Siona bainema, taunimanima ihamauridia totona,
bona Iakob ena iduhu ai hahidaosi ese edia kerere bae rakatanidia taudia ediai danu.
 
21 Iehova na e tomu, Ina na egu gwauhamata idia ediai: lau laumagu oi latamu ai bona egu hereva oi udumu ai vada na ato ḡaudia ese udumu basie rakatania, bona natumu ududia bona garamu ududia basie rakatanidia, ina nega amo ela bona hanaihanai. Iehova na e herevamu.