6
Dirava ese Isaia e boiria
King Usia e mase laḡanina lalonai, lau ese Ḡaubada na itaia, terono ai e helaiva, atai ai e heabi isiva; ena dabua latana isena ese dubu e hahonuava. Ia daenai serapi na gigini; idia ta ta hanidia na tauratoi tauratoi amo: rua amo ia vairana e ḡovaia, ma rua amo aena e ḡovadia, ma rua amo rohova. Bena e heboi heheni, eto:
Iehova Sabaota na helaḡa, helaḡa, helaḡa;
ia hairaina ese tanobada idoinai e hahonuamu.
Bena boiboi tauna gadona ese raka-vareai iduaradia badidia e hamareredia, bo na kwalahu ese dubu e hahonua. Bena lau nato, Madi, ihabaigu! Badina be lau vada name baia; badina be lau na bibina miroka taugu, bona bibina miroka taudia bogaragidiai na nohomu; badina be matagu ese Pavapava, Iehova Sabaota vada e itaia.
Bena serapi ta na dekegu e roho mai, imana ai na gida ta, ihaboulaina patana amo auri ikahina ai e abia ḡauna. Bena udugu e daua toho, eto, A itaia, ina ḡau ese udumu vada e daua toho; emu kerere vada eme heabi oho, bona emu dika vada eme hegwau tao. Bena Ḡaubada gadona na kamonai; eto, Daika baina siaia? Daika na ai daimai ai bainela? Bena lau nato, Lau o ina, a siaigu. Bena ia eto, Aola, ina bese ba hamaoroa, baoto:
Ba kamonai loulou, to lalomui basie parara;
ba ita loulou, to basio diba.
10 Ini taunimanima na lalodia ba haduhudia,
bona taiadia ba hakudimadia,
bona matadia ba hakapudia;
matadia amo bema ita,
bona taiadia amo bema kamonai,
bona lalodia bema parara,
bena bema kerehai bona bema namo lou na garina.
11 Bena lau nato, Ḡaubada e, ela bona edena nega ai? Bena ia eto:
Ela bona hanua badadia bae vahu,
asi inoholaidia tauna ta baine mia,
bona ruma na asi taunimanimadia ai baela,
bona tano idoinai baine vahu vaitani;
12 bona Iehova ese taunimanima na dauha baine laohaidia,
bona bae rakatanidia gabudia bae momo tano bogaraginai.
13 Ena be karoa gvauta amo karoa ta baine mia,
to ma baine ara lou,
terebinth auna eiava oak auna e hagariamu
bena badina mo e miamu na heto.
Ia badina na uhe helaḡana.