62
Siona dainai lau udugu basina hakapua,
bona Ierusalem dainai laḡagu basina ania,
ela bona ia igwaurai-maorona baine lasi, diari na heto,
bona ia ihamaurina, kede na heto.
Basileia idau-idau ese oi igwaurai-maoromu bae itaia,
bona pavapava iboudiai ese oi hairaimu bae itaia;
bona lada matamatana bae hahenemailaimu,
Iehova uduna ese baine heni ladana.
Oi na kwara ihavavalaina ḡauna mai hairaina ai baola, Iehova imana ai,
bona pavapava kwarana ihavavalaina ḡauna ai, emu Dirava imana ai.
Oi ladamu basie hatoa lou “Vada e rakatania”,
bona emu tano basie gwauraia lou “Vada e vahu”;
a oi ladamu bae hatoa “Na moalelaiamu”,
bona emu tano bae gwauraia “Vada e headava”;
badina be Iehova ese oi e moalelaimumu,
bona emu tano na baine headava.
Badina be tauhau ese hane-ulato rami-hebouna e adavaiamu na heto,
oi Ihaginimu Tauna ese baine adavamu;
bona headava matamata tauna ese adavana e moalelaiamu heḡereḡerena,
emu Dirava ese unu baine moalelaimu toma.
 
Ierusalem e, gima taudia vada na atodia heḡaeḡae,
oiemu maḡu latadiai;
dina idoinai bona hanuaboi idoinai
idia na eredia basie kuma.
Umui Iehova o hahelaloa une taumui,
basio laḡa ani,
bona basio halaḡaia ani,
ela bona ia ese Ierusalem baine haginia, auka,
bona heimodai ḡauna ai baine halaoa tanobada ai.
Iehova ese imana idibana bona imana mai goadana
daidiai vada e gwau hamata, eto:
Lau ese emu uit na oi inaimu basina ubulaidia lou,
bona idau taudia ese emu vine ranuna, o hekwarahilaia ḡauna, na basie inua,
a e gogoamu taudia ese bae ania,
bena Iehova bae imodaia,
bona e habouamu taudia ese bae inua,
egu gabu helaḡana ikoudia ai.
 
10 A raka vareai, ikoukou amo a raka vareai,
taunimanima edia dala a heḡaeḡaelaia;
laolao dalana a haḡoevaia, a haḡoevaia,
nadi na ba gogo oho;
pepe a duduia isi
bese idau-idau daediai!
11 A itaia, Iehova ese vada e gwauraia hedinarai
ela bona tanobada dokona, eto,
Siona hahinena ba hamaoroa, baoto:
A itaia, ihamaurimu na e maimu;
a itaia, ena dava na ia ida,
bona ena ahu na ia vairanai.
12 Idia ladadia bae hato
“Orea helaḡana, Iehova ese vada e rauadia taudia”;
bona oi ladamu bae hatoa
“E tahuamu, se rakataniamu, hanuana”.