63
Iehova ena dava-kara dinana
Una na daika Edom amo e maimu?
Daika mai dabuana kakakakana ida Bosra amo e maimu?
Mai dabuana herea-daedia bona mai goada bada-hereana ida
e rakamu tauna be daika?
 
Tauna na lau, igwaurai-maorona na gwauraimu;
mai siahugu ida baina hahemauri.
 
Dahaka dainai emu dabua na kakakaka,
bona emu hahedoki na vine huahuadia e moimoilaimu tauna ena dabua heḡereḡeredia?
 
Sibogu vine huahuadia vada na moimoilai;
asi tauna ta lau ida, bese idau-idau edia amo.
Egu badu ai na moimoilaidia,
egu badu ḡaraḡara ai na moidia tao;
edia mauri raradia ese egu hahedoki vada e nevaridia,
egu dabua iboudiai vada na hamirodia.
Badina be dika davana ikarana dinana na lalogu ai e miava,
bona egu raua-raua laḡanina vada e kau.
Lau na roha lao, to asi idurugu ta;
daragu e doko, to asi imudagu ta;
taunabunai, sibogu imagu amo kwalimu na abia,
bona egu badu ḡaraḡara ese e imudagu.
Egu badu ai bese idau-idau na moidia tari,
egu badu ḡaraḡara amo na hakekerodia,
bona edia mauri raradia na tano ai na hahebubudia.
 
Iehova ena hahenamo Israel enai
Iehova ena hebogahisi baina herevalaia,
bona Iehova i'imodaina danu,
Iehova ese vada e henida ḡaudia iboudiai heḡereḡeredia,
bona Israel besena ihanamodia karadia badadia danu,
ia ese vada e henidia ena hebogahisi heḡereḡerena,
ena lalokau bada-hereana heḡereḡerena.
Badina be ia eto “Momokani idia na lauegu bese,
lau natugu, basie kara koikoi”;
bena ia na Ihamauridia Diravana ai ela,
edia hisihisi iboudiai ia ese e hisihisilai,
bona ia vairana amo ema aneruna ese e hamauridia;
ena lalokau bona ena hebogahisi ai ia ese e rauadia,
nega gunadia iboudiai lalodiai ia ese e abidia isi bona e dosidia.
10 A idia na e daḡedaḡe,
bona iena Lauma helaḡana e hahisihisia;
taunabunai, ia na e kerehai,
adia inai tauna ai ela,
ia sibona ese e tuari henidia.
11 Bena ia ese nega gunadia e helalolai une,
ena hesiai tauna Mose negana.
Ena mamoe serina ireḡuna tauna na
davara lalona amo e hakaua dae Diravana be edeseni ai?
Ena Lauma helaḡana idia bogaragidiai e atoa,
12 bona ia imana herea-daena ese Mose imana idibana e bamoava,
bona vairadiai ranu e hapararadia,
mia-hanaihanai ladana ta sibona baine abia totona,
13 bona dobu gabudia amo e hakaudia hanai,
Diravana be edeseni ai?
Hosi tano ḡaḡaena ai na heto,
idia na asie hetutuhi;
14 boromakau koura ai e hekei dihomu na heheto,
Iehova ena Lauma ese laḡadia e ha-ani.
Taunabunai oi ese emu bese taudia o hakaudia,
lada herea-daena sibomu bavabia totona.
 
Hebogahisi bona Hekaha inoilaina
15 Guba amo ba roha dobi,
emu noho gabuna helaḡana bona herea-daena amo ba itaia.
Goadamu bona siahumu be edeseni ai?
Emu lalokau bona emu hebogahisi na lauegu amo vada o rua.
16 Badina be oi na ai Tamamai;
ena be Abraham asi dibana ai,
bona Israel ese besena ai se halaomaimu,
to oi Iehova na ai Tamamai;
oi ladamu na ai Irauamai,
nega gunadia amo.
17 Iehova e, dahaka dainai emu dala ai o hakereremaimu,
bona lalomai o ha-aukadiamu, bena asia gari henimumu?
Emu hesiai taudia, oi dihimu besena,
daidiai ba lou mai.
18 Nega taina emu bese helaḡana ese emu gabu helaḡana e noholaia;
a inaimai ese vada e moia tari.
19 Ai na nega ta so lohiadia taudia heḡereḡeredia ai vada ala,
oi ladamu asie henemailai taudia heḡereḡeredia ai.