64
Guba boma hapararaia, boma diho!
Ororo bema heude-heude oi vairamu ai!
Lahi ese au rakodia e aradiamu,
bena ranu e hadaidaiamu na heto,
oi ese ladamu na inaimu ba hadibalaia,
bona basileia idau-idau na oi vairamu ai bae heude-heude helaoreana.
Hahegari karadia, asia larova karadia, o kara negana ai,
oi na o diho, bena ororo na oi vairamu ai e heude-heude.
Sene negana amo tau ta se kamonai,
eiava taiana ai reḡe ta se vareai,
bona mata ta ese dirava idauna ta se itaia, oi mo sibomu;
oi na e narimumu taudia daidiai o ḡaukaramu Diravana.
Oi ese mai moalena ida e kara maoromaoromu tauna
bona emu dala ai e lalomu taomu taudia
o hedavari henidiamu.
A itaia, oi na o badu, bona ai na a kara dika,
emai kara dika ai vada a noho daudau;
baia hahemauri diba a?
Ai iboumai ai na se haheḡoeva tauna na heto,
bona emai kara maoromaorodia iboudiai na e hamiroa dabuana na heto.
Ai iboumai ai a maraimu, au rauna ta na heto,
bona emai kara havara ese e odamai ohomu, lai na heto.
Asi tauna ta ese oi ladamu e hahaneamu,
eiava oi ikahu-taomu e gugulaiamu;
badina be oi ese vairamu na ai emai amo vada o hunia,
bona emai kara havara lalodiai vada o negemai.
 
Ḡau tamona, Iehova e, oi na ai Tamamai;
ai na raro, oi na ikuimai Tauna;
ai iboumai ai na oi imamu karakaradia.
Iehova e, basio badu ḡaraḡara,
bona kara havara na basio lalo tao hanaihanai.
A itaia bona ba haeroa,
ai iboumai ai na oiemu bese taumai.
10 Oiemu hanua helaḡadia vada e ḡaḡae,
Siona danu vada e ḡaḡae,
Ierusalem vada e hahevahu.
11 Emai dubu helaḡana mai hairaina,
senemai ese oi e imodaimuva gabuna,
na
lahi ese vada e araia,
bona a moalelaiva gabudia vada e vahu.
12 Iehova e, ini ḡau e varamu, a imamu do ba veria dua a?
Asi reḡereḡemu ba noho, bona ba hahisihisimai badabada a?