65
Gwau-edeede davana
Lau na heḡaeḡae, asie nanadailaigu taudia bae tahugu nato;
na heḡaeḡae, asie tahugu taudia bae davarigu nato.
Ladagu asie hahanea basileiana taudia na hereva henidia,
nato “Lau o ina, lau o ina”.
Dagedage besena, dala dia namo ai e rakamu taudia,
sibodia edia ura e ḡavadiamu taudia, na
imagu na toi roro henidiamu, dina idoinai.
Idia ese ihabadugu karadia
lau vairagu ai e kara louloumu;
uma lalodiai boubou karadia e karamu,
bona e tunu nadidia latadiai muramura mai bonadia e gabumu;
gara gabudia ai e helaimu,
bona gabu hehunidia ai e noho ranimu.
Idia ese boroma hidiodia e animu,
bona ḡau dika-rohorohodia vasiahudia na edia uro ai.
Idia na e tomu “Dauhai ba noho, basio raka henigu kahi,
badina be lau na helaḡa oiemu ai”.
Ini na kwalahu, udu-baubaugu ai,
dina idoinai e aramu lahina.
6-7 A itaia, lau vairagu ai ini e hetore toma:
Iehova na e tomu,
Udugu basina hakapua, a dava baina haloua,
oibe, edia kara havara bona tamadia edia kara havara
danu davadia na latadiai baina halou henidia;
badina be muramura mai bonadia na ororo badadia ai vada e gabu,
bona ororo maraḡidia ai vada e ḡonaḡonalaigu;
una dainai edia kara gunadia davadia na
latadiai baina hahetoho henidia.
 
Iehova ini e gwau tomamu:
Vine ranuna na vine takona e abiamu,
bena idia na e tomu “Basio hadikaia,
badina be hahenamo na ia lalonai”;
una heḡereḡerena ai lau danu baina karaia
egu hesiai taudia daidiai,
bena iboudiai basina habuadia tari.
Iakob garana na baina havaradia,
bona Iuda ena amo egu ororo inoholaidia taudia na baina havaradia;
egu abi-hidi taudia ese bae biagua,
bona egu hesiai taudia na unuseni ai bae noho.
10 Saron na mamoe seridia edia rei gabuna ai bainela,
bona Akoro Kourana na boromakau seridia edia hekure gabuna ai bainela,
egu bese taudia, vada e tahugu taudia, edia.
11 A Iehova o rakataniamu
bona egu ororo helaḡana o laloa boiomu taumui e,
Mari patana o lailaiamu
bona vine ranudia o bulodiamu, Bagu-haoro keheredia o hahonumu, taumui e,
12 lauegu bagu-haoro emui ai be dare,
iboumui ai na ala-ala ai ba mase;
badina be na boiboi negana ai asio haere,
bona na hereva negana ai asio kamonai,
a kara dika na lauegu ita-ita ai o karaia,
bona lau asina moalelaia ḡauna o abia hidi.
 
13 Taunabunai Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu:
A itaia, egu hesiai taudia bae aniani,
to umui na ba hitolo;
a itaia, egu hesiai taudia na ranu bae inu,
to umui na ba ranu mase;
a itaia, egu hesiai taudia bae moale,
to umui na bae hahemaraimui;
14 a itaia, egu hesiai taudia ese ane bae abi, edia lalo-namo dainai,
to umui na emui lalo-hisihisi ai ba tai lolololo,
bona emui lauma-daure ai ba ḡanaḡana.
15 Umui ladamui na heuduguirai herevadia ai baela,
egu abi-hidi taudia ududia ai.
Ḡaubada Iehova ese umui baine alamui mase,
a ena hesiai taudia na lada idauna ta ai baine hahenemailaidia.
16 Una dainai tano ai sibona baine hahenamo tauna na
hereva momokani Diravana ladana ai baine hahenamo,
bona tano ai baine gwau hamata tauna na
hereva momokani Diravana ladana ai baine gwau hamata;
badina be hekwarahi gunadia na lalodia amo vada e boio,
bona lau matagu amo vada e hehuni.
 
Guba matamatana bona tanobada matamatana
17 A itaia, guba matamatana bona tanobada matamatana na karadiamu,
bona ḡau gunadia na basie lalodia tao bona basie lalodia une.
18 A ba lalo namo, ba moale hanaihanai,
na karamu ḡaudia ba moalelai;
badina be Ierusalem na karaiamu, moale ḡauna,
bona ena taunimanima na karadiamu, moale taudia.
19 Lau ese Ierusalem baina moalelaia,
bona egu bese taudia danu baina moalelaidia;
ia lalonai taitai reḡedia na basie hekamonai lou,
bona lalo-hisihisi ganaganadia danu.
20 Dina dia hoho e maurimu merona,
eiava ena dina se haḡuḡurudiamu tau-burukana,
na ia lalonai basie hedinarai lou;
badina be mero na baine noho ela bona laḡani sinahu-ta,
bona laḡani sinahu-ta basine hagugurudia tauna na
kara dika tauna bae gwauraia.
21 Ruma bae haginidia bena bae noholai;
vine imeadia bae hado, bena anidia bae ani.
22 Dia idia ese bae haginidia, bena idauna ta ese baine noholai,
bona dia idia bae hadohado, bena idauna ta ese baine anianilai;
badina be au ena mauri dinadia heḡereḡeredia,
egu bese taudia edia mauri dinadia unu bae hoho toma;
bona egu abi-hidi taudia ese
imadia ḡaukaradia bae moalelai daudau.
23 Basie hekwarahi kava,
bona natudia basie havaradia, dika ena;
badina be idia na Iehova ena lalokau taudia natudia,
bona idia natudia danu idia ida.
24 Do basie boiboi ai, lau baina haere;
bona dounu e herevamu ai, lau baina kamonai.
25 Uda sisiana bona mamoe natuna na bae aniani hebou,
leona ese rei baine ania, boromakau na heto;
bona ḡahu na gaigai ana aniani ai bainela.
Basie hahehisi bona basie hahebua-tari,
egu ororo helaḡana idoinai latanai.
Iehova na e herevamu.