66
Iehova ese Ierusalem e herevalaia
Iehova ini e gwau tomamu:
Guba na egu terono, bona tanobada na aegu ihadaidia ḡauna;
ruma edehetomana ba haginia, egu,
bona egu laḡa-ani gabuna be edena?
Ini ḡau iboudiai lau imagu ese vada e kara,
una dainai ini ḡau iboudiai na lauegu.
Iehova na e herevamu.
A baina haḡerea tauna binai:
e lalo-manaumu bona e helalo kerehaimu tauna,
egu hereva magigina e magigimu tauna.
 
Boromakau maruanena e alaia masemu tauna na
tau ta e alaia masemu tauna heḡereḡerena;
mamoe natuna na boubou ḡauna ai e halaoamu tauna na
sisia aiona e hakwaiduamu tauna heḡereḡerena;
flaoa boubouna e hahelagaiamu tauna na
boroma rarana e hahelaḡaiamu tauna heḡereḡerena;
muramura mai bonana na helalo-tao herahiana ai e halaoamu tauna na
kaivakuku e hanamoamu tauna heḡereḡerena.
Unu iboudiai ese sibodia edia dala vada e abia hidi,
bona lalodia ese edia kara dika-hereadia na e moalelaidiamu.
Lau ese danu hisi-ani baina abia hidi, edia,
bona e gari henimu ḡaudia na latadiai baina havara;
badina be na boiboiva ai, ta se haere,
bona na herevava ai, idia na asie kamonai;
a lauegu ita-ita ai e kara dika,
bona lau ese asina moalelaia ḡauna e abia hidi.
 
Iehova ena hereva ba kamonai,
umui ena hereva magigina o magigimu taumui!
Tadikakamui, e inai henimuimu
bona lau ladagu dainai e negemui daure taudia,
vada e hereva, eto “Iehova aita imodaia,
bena emui moale baia itaia”;
a idia hari bae hahemaraidia.
 
A hakala, hanua badana amo heloḡo-heloḡo e daemu,
bona gado ta dubu helaḡana amo!
Ina na Iehova gadona,
ia ese ana inai taudia davadia e henidiamu.
 
Do se hekamonai negana ai,
hahine na e mara;
hisihisi do se mamia negana ai,
ia ese mero ta e havaraia.
Daika ese ḡau unuhetomana ta vada e kamonai?
Daika ese ḡau unuhetomadia vada e ita?
Tano ta be dina tamona ai baine vara a?
Bese ta be asi vanahana ai bae havaraia?
Badina be Siona na e hekamonaiva negana ai,
maoromaoro natuna e havaradia.
Iehova na e tomu,
Lau ese mara baina havaraia, bena anina basina hahedinaraia a?
Emui Dirava na e tomu,
Lau, anina ihahedinaraina Diravana, ese baine hahegabani a?
 
10 Ierusalem ida ba moale hebou, bona ia dainai ba moale danu,
umui ia o ura heniamu taumui iboumui ai;
moale ai ia ida ba moale hebou,
umui ia taina o taimu taumui iboumui ai;
11 bena ia ratana ba topo,
bona kemena ai ba doro;
ia hairaina bada-hereana amo
ba inu doroka-doroka, mai moalemui ida.
 
12 Badina be Iehova ini e gwau tomamu:
A itaia, ena namo baina habadaia, sinavai na heto,
bona basileia idau-idau edia taḡa baina henia badabada, abata na heto;
ratana ba topoa, ia ese baine dagiramui,
bona tuina ai baine haroho-harohomui.
13 Sinana ese tauna e haloamu merona na heto,
lau ese umui taumui baina halodia;
Ierusalem dainai tauhalo ba davaria.
14 Ba itaia, bena lalomui bae moale,
bona turiamui bae tubu, rei matamata na heto;
bena taunimanima na bae diba Iehova imana na ena hesiai taudia ida,
bona ena badu na ana inai taudia latadiai.
 
15 A itaia, Iehova na lahi ai bainema,
bona ena kariota na lai gubana na heto baema,
ena badu ihagaragarana
bona ena gwau-gwau ihahururuna totona.
16 Badina be Iehova na lahi amo baine hahemaoro,
bona ena dare amo danu, taunimanima iboudiai latadiai;
bona Iehova ese baine aladia mase taudia na bae hutuma.
 
17 Iehova na e tomu: Sibodia e hahelaḡamu bona e haheḡoevamu, uma lalodiai bae vareai totona, bena bogaragidiai e nohomu tauna ta murina amo baela, boroma hidiodia bona ḡau dika-rohorohodia bona bita baeani, taudia na bae ore bou.
18 Badina be edia ḡaukara bona edia lalo-hadai na dibagu, bona basileia idau-idau bona gado idau-idau taudia iboudiai igogodia na vasimu; bena idia na baema, lau hairaigu bae itaia, 19 bona toa ta idia bogaragidiai baina atoa. Bona kwabukwabudia idia edia amo do baina siaidia lao, basileia idau-idau ediai, Tarasisi bona Put bona Lud, peva-mare taudia, ediai, bona Tubal bona Iavan taudia ediai, bona kone tanodia gabu daudau ai, harigu do asie kamonai bona hairaigu do asie itaia, taudia ediai; bena idia ese lau hairaigu bae gwauraia hedinarai, basileia idau-idau bogaragidiai. 20 Bena idia ese tadikakamui iboudiai, basileia idau-idau iboudiai bogaragidia amo, bae mailaidia, boubou ḡauna ai baela, Iehova ena; hosi ai bona kariota ai bona ivitoto ai bona doniki ai bona kamelo ai bae mailaidia, egu ororo helaḡana Ierusalem baema, Israel taudia ese idia flaoa boubouna na nau ḡoevaḡoevana ai Iehova ena dubu lalonai e mailaiamu na heto. Iehova na e herevamu. 21 Iehova ma e tomu, Haida danu baina abidia, hahelaḡa taudia bona Levi taudia ai baina halaodia.
 
22 Iehova na a tomu:
Badina be guba matamatana bona tanobada matamatana,
lau ese baina kara ḡaudia, na
lau vairagu ai bae mia heḡereḡerena ai,
umui garamui bona umui ladamui na
unu bae mia toma.
23 Hua matamatana ta ela bona hua matamatana ma ta,
bona dina helaḡana ta ela bona dina helaḡana ma ta,
taunimanima iboudiai na baema, lau vairagu ai bae toma diho.
Iehova na e herevamu.
 
24 Bena bae raka lasi, e daḡedaḡe henigu taudia na masedia ai bae itadia; badina be edia uloulo basine mase bona edia lahi basine bodo, bena hedadarai ḡaudia ai baela, taunimanima iboudiai ediai.