11
Iesu ese Lasaro e hatorea isi lou
Betania tauna ta, ladana Lasaro, e gorerea; Maria, kakana Mareta ida, edia hanua bunai. Una Maria be muramura mai bonalla ai Luhiabada e dairia bena huina amo aena e dahu kaukau hahinena. Ia taihuna Lasaro e gorerea. Hahine raruosi ese Iesu boi-kauna e kara, eto, Lohiabada e, emu lalokau tauna e gorereamu. A Iesu e kamonai, bena eto, Una gorere na dia mase ḡauna, to Dirava iheatolaina: iena amo Dirava Natuna bae imodaia.
Iesu ese Mareta mai tadina Maria ida, bona Lasaro danu, e lalokau henidia. A ena gorere sivaraina e kamonai, bena dina rua una gabu ai e noho; gabeamo ia ese eha hahediba e hamaorodia eto, Iudea aita lou henia. Idia eto, Rabi e, vanegai mo Iuda taudia ese nadi amo e hodomu toho, harihari una gabu ma ba lou henia o tomu a? Iesu e haere, eto, Dina ta ena hora na dia gwauta-rua a? Dina ai e loaloamu tauna na se hekwakwanaimu, badina be ia ese ina tanobada diarina e itaiamu. 10 A hanuaboi ai e loaloamu tauna na e hekwakwanaimu, badina be ia lalonai diari na lasi.
11 Unu e gwau toma, bena e hamaorodia, eto, Turada Lasaro na e mahutamu; a lau ainala, baina ha haoa. 12 Hahediba eto, Lohiabada e, baine mahuta, bena ma baine goada. 13 Iesu ese ena mase e gwauraia, to idia banava eto ia na laḡa-ani mahutana e herevalaia. 14 Taunabunai Iesu ese e hamaorodia ḡoevaḡoeva, eto, Lasaro na vada e mase; 15 bona umui daimui ai na moalemu lau na dia unuseni ai; unu amo umui ese do bavabidadama henigu. Vada aitala dekena. 16 Bena Toma, e nemaia Hekapa, ese hahediba oredia e hamaorodia, eto, Ita danu aitala, ia ida baita mase hebou.
17 Iesu e kau, bena e kamonai Lasaro tau-anina na dina hani gara ai vada e mia. 18 Betania bona Ierusalem padadia na dia daudau, maila rua sisivana; 19 taunabunai Iuda taudia hutuma na Mareta bona Maria dekedia ela, taudia ihalodia, taihudia e mase dainai. 20 Mareta na Iesu e maiva herevana e kamonai, bena ia na ela Iesu ida bae hedavari; a Maria na ruma ai e noho. 21 Bena Mareta ese Iesu e hereva henia, eto, Lohiabada e, oi na iniseni ai boma noho, taihugu na basinema mase; 22 to vada dibagu ina harihari Dirava enai ba noia ḡauna na Dirava ese baine henimu. 23 Iesu eto, Taihumu na baine tore isi lou. 24 Mareta eto, Dibagu dina gabena ai, tore-isi-lou dinana ai, ia na do baine tore isi lou. 25 Iesu eto, Tore-isi-lou be lau; mauri danu lau; lau e abiabiraigumu tauna, ena be baine mase, to do baine mauri. 26 E maurimu bona e abiabiraigumu taudia iboudiai na basie mase, lasi ona lasi vaitani. Ina hereva na o abia daemu a? 27 Hahine na e haere, eto, Lohiabada e, oibe; vada name kamonai lava dae, oi na Keriso, Dirava Natuna, e gwauraia gunava tanobada ai bainema tauna. 28 Ia na unu e gwau toma, bena ela, tadina Maria e boiria hehuni, eto, Hahediba tauna vada ema; ia ese oi e boirimumu.
29 Maria ese una hereva e kamonai, bena e tore isi haraḡa-haraḡa, ia dekena ela. 30 Una negana ai Iesu na hanua lalonai do se raka vareai, a Mareta ida e hedavari gabuna ai e nohova. 31 Taunabunai, Iuda taudia, Maria ida ruma lalonai e nohova e hamarumaruava taudia, ese Maria e itaia, e tore isi haraḡa-haraḡa, e raka lasi; bena idia ese e ḡavaia, badina be idia banava eto ia na gara bainela, mase tauna taina baine tai. 32 A Maria na Iesu e nohova gabuna ai e kau, e itaia, bena aena badinai e goru diho, eto, Lohiabada e, oi na iniseni ai boma noho, taihugu na basinema mase. 33 Maria bona hari Iuda taudia ia ida e raka hebouva na e taiva; bena Iesu ese e itadia, ia lalona e hisihisi bada, darana e doko. 34 Bena e henanadai, eto, Edeseni ai o atoa? Idia e haere, eto, Lohiabada e, aoma, a itala. 35 Iesu vada e tai. 36 Bena Iuda taudia eto, A itaia, ia ese e lalokau henia bada. 37 A haida eto, Ina mata-kepulu matana e hapapa tauna na ina tau ena mase ilao-ahuna asi dibana a?
38 Iesu lalona ma e hisihisi lou; bena ia na gara ela. Una gara na kohua; iduarana ai nadi ta vada e kurea ahu. 39 Bena Iesu eto, Nadi a kurea oho. A Mareta, mase tauna taihuna, eto, Lohiabada e, ia na vada eme bodaga, badina be dina hani vada e mase. 40 Iesu ese e haere henia, eto, Lau na hamaoromu, ani, ba heabidadama, bena Dirava hairaina do ba itaia. 41 Bena idia ese nadi e kurea oho. Bena Iesu e gaga dae, e ḡuriḡuri, eto, Tamagu e, na hanamomumu, badina be oi ese vada o hakala henigu. 42 Lau na dibagu oi na nega idoidiai o hakala henigumu; ḡau tamona, ini hutuma e ginigu heḡeḡemu daidiai unu na gwau toma, bae abia dae oi ese o siaigu helaoreana. 43 Unu e ḡuriḡuri toma, bena e lolo badabada, eto, Lasaro e, a raka lasi. 44 Bena mase tauna na e raka lasi, aena imana e hirilai dabuadia bona vairana e kumilaia mukon; l na do mimia. Iesu eto A ruhaia, a kahua nege.
45 Bena Iuda taudia hutuma, hari Maria dekena ela bona Iesu ena kara e itaia taudia, ese Iesu e abiabiraia. 46 A haida na Farisea taudia dekedia ela, Iesu ena kara e hamaaorolaidia.
47 Una dainai, hahelaḡa taudia bona Farisea taudia na kaunsil taudia e boiridia hebou, eto, Ede baita kara toma, badina be una tau ese toa diaḡau e karamu? 48 Ita na basita ruamu, taunimanima iboudiai ese bae abiabiraia; bena Roma taudia baema, eda Dubu Helaḡa bona eda bese bae abi oho. 49 Bena idia ta, ladana na Kaiafa, una laḡani ai ia na hahelaḡa tauna badana, ese e gwau henidia, eto, Umui na ḡau ta asi dibamui; 50 asio helalomu, tau ta baine mase hanua taudia daidiai, ihanamomui ḡauna bunai, a eda bese idoinai baine hebua tari na dika. 51 Ia na unu e gwau toma, dia sibona ena ura ai, to badina be una laḡani ai ia na hahelaḡa tauna badana, taunabunai e gwauraia guna Iesu na ena bese dainai baine mase. 52 Bona dia una bese mo dainai, to Dirava natuna loḡora vada e hakarohodia rohoroho be bae gogodia, orea tamona ai baine halaodia helaoreana. 53 Bena una dinana amo idia ese Iesu iala-masena dalana e tahuava.
Iesu Efraim ela
54 Una dainai Iesu na Iuda taudia bogaragidiai se loa hedinarai louva, a una gabu e rakatania, tano ḡaḡaena badina tanona ela, hanua ta, ladana Efraim, ai e nohova, ena hahediba ida.
55 Iuda taudia edia Lagau-hanai Ariana na vairadiai e hure; bena una tano taudia hutuma Ierusalem ai e dara dae, aria dainai bae haheḡoeva guna eto. 56 Bena idia ese Iesu e tahua, bona Dubu Helaḡa lalonai ginidia ai e henanadai heheni, eto, Umui na dahaka o tomamu? Ia na ina aria ai bainema eiava lasi? 57 Hahelaḡa taudia bona Farisea taudia danu vada e hahedua, ta ese Iesu ena noho gabuna bema dibaia, ia ese bema hamaorodia, bena idia ese Iesu bema dabaia tao.