12
Betania ai
Dina tauratoi dounu mimia ela bona Lagau-hanai Ariana bae karaia; bena Iesu na Betania ela, Lasaro, vanegai Iesu ese mase amo e hatorea isi tauna, ena hanua bunai. Adorahi ai, ia irogonina anibouna e dabaraia; Mareta ese isiaidia e lao heniva, bena Lasaro bona taunimanima haida na Iesu ida e ege diho. Bena Maria ese dehoro mai bonana e abia, davana bada ḡauna, metauna na pound ta hegereḡerena, bena ela, Iesu aena ruaosi e dairilai, bena huina amo ma e dahu kaukau. Ruma na una dehoro bonana namona ese e hahonua.
Iuda Iskariote, ena hahediba tauna ta, Iesu taona baine torea tauna, eto, Dahaka dainai ina dehoro se hoia? Dollar toiahui bema abilai, ogoḡami taudia bema harihari henidia. Ia unu e gwau toma na dia ogoḡami taudia e bogadia hisiva dainai a badina be ia na henao tauna; ia be moni mauana e nariava, bona e udava monidia na e vai henaova. A Iesu eto, Herevana! Vada e abia heḡaeḡaemu, lau igurigu dinana ḡauna. Ogoḡami taudia na nega idoidiai dekemui ai nonoho, a lau be dia nega idoidiai dekemui ai basina noho.
Iuda taudia hutuma e kamonai Iesu na Betania ai, bena una gabu ela, dia Iesu mo dainai, to Lasaro, Iesu ese mase amo e hatorea isi tauna, itana totona. 10 Taunabunai hahelaḡa taudia e henega bou, Lasaro danu bae alaia eto; 11 badina be ia dainai Iuda taudia hutuma na e raka ohova, Iesu e abiabiraiava.
Iesu na Ierusalem ai e dara dae
12 Daba ai, aria dainai e hegogo taudia hutuma bada vada e kamonai Iesu na Ierusalem ai baine dara dae. 13 Bena reta e abi, ia vairana ela, e lolo, eto,
Hosana! Lohiabada ladana ai e maimu tauna aita hanamoa;
Ia na Israel Pavapavana.
14 Bena Iesu ese doniki natuna ta e davaria, latanai e helai kau; buka ai e torea heḡereḡerena eto,
15 Siona natuna kekenina e, asio gari.
A itaia, emu Ḡaubada na e maimu,
Doniki natuna doruna ai e helaimu.
16 Ena hahediba na unu hereva anidia asi dibadia una negana ai; a Iesu hairaina e abia negana ai idia vada e helalo une, eto, Herevadia bunu vada e tore, idia danu unu e karaia toma.
17 Taunimanima hutuma na ia ida e nohova, ia ese Lasaro gara amo e boiria lasi bona mase amo e hatorea isi negana ai; bena idia ese harina e piua. 18 Una dainai hutuma bada ia vairana ela; badina be idia na vada e kamonai ia ese una toa e karaia. 19 Bena Farisea taudia na e hereva heheni, eto, O itaiamu, umui na o dareremu; tanobada idoinai be ia enai vada e taomu.
Ierusalem ai
20 Aria negana ai toma-diho totona e dara dae taudia haida na Helene taudia. 21 Idia na Filipo, Betesaida Galilea tauna, dekena ela, e hamaoroa, eto, Ḡauka e, ai na a uramu Iesu baia itaia. 22 Filipo na ela, Andrea e hamaoroa, bena Andrea Filipo ida ela, Iesu e hamaoroa.
23 Bena Iesu ese e haere henidia, eto, Negana vada eme gini dae, Taunimanima Natuna ese hairaina vada baine abia. 24 Momokani vaitani na hamaoromuimu, uit nadinadina na tano ai basine moru, basine mase, ia na sibona baine mia kava; a baine mase, anina badana baine dobi. 25 Ena mauri e ura heniamu tauna ese mauri baine reaia; a ena mauri ina tanobada ai e inai heniamu tauna ese mauri baine abia tao ela bona hanaihanai. 26 Tau ta baine ura lau isiaigu baine lao henia, ia ese baine ḡavagu; bena lau baina noho gabuna ai na egu hesiai tauna danu baine noho. Bema tau ta ese lau isiaigu baine lao henia, Tamagu ese do baine hanamoa. 27 Harihari kudougu eme hetaha. Dahaka aina gwauraia? Bainato “Tamagu e, ina hora amo ame hamaurigu”? Lasi; badina binai hari ina hora ai vada name kau. 28 Tamagu e, ladamu a heatolaia.
Bena gado ta guba amo ema, eto, Vada name heatolaia; ma baina heatolaia. 29 Bena hutuma unuseni ai gigini vada e kamonai; bena eto, Guba eme rahua. Ma haida eto, Aneru ta ese e hereva henia.
30 Iesu ese ma e hereva henidia, eto, Una gado na dia lau daigu ai, a umui daimui ai ema. 31 Harihari ina tanobada na e hahemaoro heniamu; harihari ina tanobada lohiana bae lulua lasi. 32 Lau na tanobada ai bae piugu isi; unu amo taunimanima iboudiai lau dekegu ai baina veridia. 33 Ia na unu e gwau toma, ena mase dalana e hahedinaraia.
34 Bena aru taudia ese e haere henia, eto, Ai na taravatu amo vada a kamonai, Keriso na do baine noho hanaihanai. Badina be dahaka oi na o tomu Taunimanima Natuna bae piua isi? Ina Taunimanima Natuna be daika? 35 Iesu eto, Nega sisina diari na doene mia dekemui ai. Ba raka balaheni, diari o abiamu negana ai, dibura ese baine butumui tao na garina. Dibura lalonai e rakamu tauna na e lao heniamu gabuna asi dibana. 36 Diari o abiamu negana ai, diari bavabiabiraia, diari memeromui ai ba hahelao helaoreana.
Iesu na unu e hereva toma, bena e raka oho, e noho hehuni. 37 Ena be ia ese toa diaḡau vairadiai e karava, to idia ese asie abiabiraiava. 38 Taunabunai, Isaia, peroveta tauna, ena hereva vada e momokani; eto,
Lohiabada e, daika ese emai hereva eme abia dae?
Bona Lohiabada imana danu daika enai eme hedinarai?
39 Una dainai idia ese asie abiabiraia; badina be Isaia ma eto,
40 Ia ese matadia vada e hakepulu,
Lalodia danu vada e haduhu;
Matadia amo bae ita na garina,
Bona lalodia amo bae diba na garina.
Bena bae helalo kerehai bona baina hamauridia na garina.
41 Isaia na unu e gwau toma, badina be ia ese ia hairaina e itaia, bena e herevalaia.
42 Hanua lohiadia hutuma ese e abiabiraia, to asie gwauraia hedinarai, Farisea taudia daidiai; dubu amo bae doridia lasi na garina. 43 Badina be taunimanima edia heimodai e ura henia bada, Dirava ena heimodiai e ura henia maraḡi.
44 Iesu e lolo, eto, Lau e abiabiraigumu tauna ese dia lau mo, a e siaigu Diravana danu e abiabiraiamu. 45 Bona lau e itagumu tauna ese e siaigu Diravana danu e itaiamu. 46 Lau na tanobada vada nama, diari na heto; taunabunai e abiabiraigumu taudia iboudiai na dibura lalonai basie noho. 47 Tau ta ese egu hereva baine kamonai to basine abia dae, lau ese basina hahemaoro henia; badina be lau na dia tanobada ihahemaoro-henina a tanobada ihamaurina totona nama. 48 E dadaraigumu bona egu hereva se abi daemu tauna na mai ena hahemaoro; na gwaurai herevadia ese bae hahemaoro henia dina gabena ai. 49 Badina dia lau sibogu ese egu hereva asina gwaurai, a Tamagu, e siaigu Diravana, ese e haḡanigu dahaka hereva dahaka hereva baina gwaurai, bona ede baina gwaurai toma. 50 Lau dibagu danu, ena haheḡani na mauri hanaihanai. Taunabunai, egu hereva na Tamagu ese e haduagu heḡereḡerena vada na gwauraimu.