14
Kudoumui basie basie hetaha; Dirava bavabidadama henia, lau danu bavabidadama henigu. Tamagu ena ruma ai noho gabudia na momo herea; bema lasi neganai danu bama hamaoromui. Badina be lau na ba laomu, gabu ta baina abia heḡaeḡae umui emui. Benaini, bainala, gabu ta baina abia heḡaeḡae umui emui, bena ma baina lou mai, dekegu ai baina abimui dae; bena lau baina noho gabuna ai umui danu unuseni ai ba noho. Bainala gabuna dalana danu dibamui.
Toma elo, Lohiabada e, baola gabuna na asi dibamai; dala be ede baia diba toma? Iesu e haere, eto, Dala na lau, hereva momokani na lau, mauri danu lau. Tamada dekena baela taudia iboudiai edia dala na lau. Boma diba lau, Tamagu danu boma diba. Harihari ela, vada dibamui, bona vada o itaia danu.
Filipo ese e noia, eto, Emai ura tamona binai, Tamada ba haheitalaimai. Iesu eto, Filipo e, lau be nega daudau umui ida tame noho; asi dibamui lau a? Vada eme itagu tauna ese Tamagu danu vada eme itaia. Matona, oi na o tomu “Tamada ba haheitalaimai”. 10 So abia daemu lau na Tamagu lalonai, Tamagu danu lau lalogu ai, a? Na herevalai henimuimu herevadia na dia sibogu asina gwauraimu; Tamagu lalogu ai e nohomu ese ena ḡaukara e karamu. 11 Egu hereva bavabia dae: lau na Tamagu lalonai, Tamagu danu lau lalogu ai. A bema lasi, ḡaukara daidiai bavabiabiraigu. 12 Momokani vaitani na hamaoromuimu, e abiabiraigumu tauna ese na karamu karadia do baine kara, bona ini kara e hereadiamu karadia danu baine kara, badina be lau na Tamagu dekena ba laomu. 13 Ladagu ai ba noi ḡaudia iboudiai do baina kara, bena Tamagu bae heatolaia, Natuna dainai. 14 Ḡau ta lau ladagu ai ba noia, vada baina karaia.
15 Boma lalokau henigu, egu haheḡani boma badina. 16 Bena lau ese Tamada baina noia, ia ese Hekaha Tauna ta ma baine henimui, dekemui ai baine noho hanaihanai, 17 Hereva Momokani Laumana bunai. Tanobada na ia iabi-daena asi dibana, badina be se itaiamu bona asi dibana ia. A umui be dibamui, badina be ia na umui dekemui ai e nohomu, bona lalomui ai do baine noho. 18 Lau na basina rakatanimui ihareha na heheto; lau na dekemui bainama. 19 Asi vanahana tanobada ese basine itagu lou, to umui ese ba itagu; lau na maurimu dainai umui danu do ba mauri. 20 Una negana ai umui na do ba diba, lau na Tamagu lalonai, umui danu lau lalogu ai, lau danu umui lalomui ai. 21 Egu haheḡani e abi daemu bona e badinamu tauna, ia bunai e lalokau henigumu. E lalokau henigumu tauna na Tamagu ese baine lalokau henia, lau danu baina lalokau henia, bona ienai do baina hedinarai.
22 Iuda (dia Iuda Iskariote) ese e nanadaia, eto, Lohiabada e, badina be dahaka ai emai ai ba hedinarai, a tanobada enai basio hedinarai? 23 Iesu e haere, eto, E lalokau henigumu tauna ese egu hereva baine badina; bena Tamagu ese baine lalokau henia, bona ai raruosi na ia dekena baiala, dekenai baia noho. 24 A lau se lalokau henigumu tauna ese egu hereva se badinamu. O kamonai herevadia na dia lauegu, a Tamagu, e siaigu Diravana, ena. 25 Doini dekemui ai na nohomu ai, ini hereva na gwauraimu; 26 a Hekaha Tauna, Lauma Helaḡa bunai, Tamada ese lau ladagu ai baine siaia. Ia ese ḡau idoidiai baine hadibalaimui; hereva iboudiai danu na herevalai henimui na ia ese baine hahelalolaimui une. 27 Maino emui ai na rakataniamu; egu maino name henimui. Dia tanobada ese e henimu heḡereḡerena lau ese asina henimuimu.
Kudoumui basie hetaha, laumamui basie daure. 28 Egu hereva vada o kamonai, nato “Dauha bainala, ma dekemui bainama”. Boma lalokau henigu, Tamagu dekena ba laomu herevana na boma moalelaia, badina be Tamagu ese e hereagumu. 29 Kara na do se vara negana ai vada na hamaoromui guna, bena baine vara negana ai bavabia dae. 30 Harihari ela, hereva momo basina herevalai henimuimu, badina be tanobada lohiana vada e maimu. Lauegu ai ia na asi siahuna. 31 A tanobada na baine diba lau ese Tamagu na lalokau heniamu, bona Tamagu ese e haduagu heḡereḡerena na ḡaukaramu. A tore isi. Aitala.