15
Hereva heḡereḡerena: Vine
Lau na vine korikori: Tamagu na imea ireḡuna tauna. Asi huahuadia rigidia iboudiai lau lalogu ai ia ese e abi ohomu. Mai huahuadia rigidia iboudiai na ia ese e haḡoevamu, huahuadia ihahohodia. Umui na ḡogoeva, na herevalai henimui herevadia daidiai. Lau lalogu ai ba noho; lau danu umui lalomui ai baina noho. Rigi na sibona basine huahua, a vine gabana baine badinaia bena baine huahua; una heḡereḡerena ai umui ese basio badinagu, basio huahua.
Vine be lau: rigi be umui. E badinagumu bona na badinaiamu tauna na huahuana diaḡau e dobimu; badina be basioma badinagu umui ese ḡau ta basioma karaia diba. Tau ta ese basine badinagu, vada bae negea daure, rigi na heto, bena buine marai; rigi unuhetomadia na bae habou, lahi ai bae taho kau, bae ara oho.
Ba badinagu, bona egu hereva na lalomui ai bae mia, bena emui ura ba noilai, bona ene baine karamui toma. Tamagu iheatolaina binai, huahuamui momo bae dobi; unu amo egu hahediba ai baola. Tamagu ese e lalokau henigumu heḡereḡerena, lau ese danu umui na lalokau henimuimu. Egu lalokau ai ba noho hanaihanai. 10 Umui ese egu haheḡani ba badina, bena egu lalokau ai ba noho; lau heḡereḡeregu, Tamagu ena haheḡani na badinamu, bena ena lalokau ai na nohomu.
11 Ini na hereva henimui tomamu, egu moale na lalomui ai baine mia bena emui moale baine ḡuḡuru helaoreana. 12 Egu haheḡani binai: ba helalokau heheni, lau ese na lalokau henimuimu heḡereḡerena. 13 Lalokau herea-daena binai ta ese ena mauri baine atoa diho, turana daidiai. 14 Egu haheḡani ba badina, unu amo lau turagu ai baola. 15 Harihari ela, hesiai taumui basina gwauraimui; badina be hesiai tauna na biaguna ena kara asi dibana. A turagu baina gwauraimui; badina be Tamagu ena amo na kamonai herevadia iboudiai vada na hamaorolaimui. 16 Umui ese lau asio abigu hidi; lau ese umui na abimui hidi, bona emui ḡaukara name henimui: baola, huahuamui bae dobi, bae mia hanaihanai. Bena lau ladagu ai Tamada ba noia ḡaudia iboudiai na ia ese baine henimui. 17 Egu haheḡani binai: ba helalokau heheni.
Hahealo herevadia
18 Tanobada ese baine inai henimui; vada dibamui ia ese lau e inai henigu guna. 19 Bema umui na tanobada taumui, tanobada ese umui bema ura henimui. To umui na dia tanobada ena; lau ese tanobada ena amo na abimui hidi; una dainai tanobada ese e inai henimuimu. 20 Vada na hamaorolaimui herevana ba laloa tao: hesiai tauna ese biaguna se hereaiamu. Idia ese lau e daḡedaḡe henigumu; umui danu bae daḡedaḡe henimui. Lauegu hereva bema badina, umui emui hereva danu bema badina. 21 To unu ḡau idoidiai do bae kara henimui lau ladagu dainai, badina be lau e siaigu Diravana na asi dibadia. 22 Lau basinama mai bona basinama hereva henidia, idia na basiema kerere; a harihari edia kerere na mia, bona asi edia hekikwo dalana. 23 E inai henigumu tauna ese Tamagu danu e inai heniamu. 24 Tau ta ese nega ta do se kara toadia idia bogaragidiai basinama kara, idia na basiema kerere; a momokani idia ese lau mai Tamagu ida vada e itamai, bona vada e inai henimai. 25 Unu amo edia taravatu ai e torea herevana vada eme momokani, eto, Idia ese vada e inai henigu asi badina.
26 Hekaha Tauna na Tamada ena amo dekemui baina siaia mai; Hereva Momokani Laumana bunai, Tamada ena amo e lasimu. Ia bainema negana ai ia ese lau do baine gwauraigu. 27 Umui ese danu do ba gwauraigu, badina be matamana negana ema bona hari umui na lau dekegu ai vada o nohomu.