3
Nikodemo
Farisea tauna ta ladana be Nikodemo; ia na Iuda taudia edia lohia ta. Hanuaboi ta ai Iesu dekena ela, e hereva henia, eto, Rabi e, ai dibamai oi na hahediba tauna, Dirava ena amo vada oma; badina be o karamu toadia na Dirava ese basinema bamoa tauna ese basinema kara diba. Iesu ese e haere henia, eto, Momokani vaitani na hamaoromumu, taunimanima na basine vara lou, ia na Dirava ena basileia basine itaia diba.
Bena Nikodemo ese e nanadaia, eto, Taunimanima na tau-badana negana ai ede baine vara lou toma? Sinana bogana ai ma baine vareai lou, ma baine vara lou a? Iesu e haere, eto, Momokani vaitani na hamaoromumu, taunimanima na ranu amo bona Lauma ena amo basinema vara, ia na Dirava ena basileia lalonai basinema raka vareai diba. Tau-anina ena amo e varamu ḡauna be tau-anina; Lauma ena amo e varamu ḡauna be lauma. Egu hereva basio hoalaia, nato “Ba vara lou”. Lai be ena ura gabuna amo e toamu, bona reḡena o kamonaimu, to asi dibamu ede amo e maimu bona ede e laomu. Lauma ena amo e varamu taudia iboudiai danu unuheheto.
Nikodemo ma eto, Ini ḡau be ede bae vara toma? 10 Iesu ma e haere, eto, Oi na Israel taudia edia hahediba tauna, to ini ḡau na asi dibamu a? 11 Momokani vaitani na hamaoromumu, ai na dibamai ḡaudia a herevalaimu, bona a ita ḡaudia a gwauraimu, to emai hereva na asio abi daemu. 12 Lau ese tanobada ḡaudia na herevalai henimumu to asio abi daemu, o guba ḡaudia baina herevalai henimu be ede bavabi dae toma? 13 Tau ta guba ai se dae kau, guba amo e diho tauna mo sibona: Taunimanima Natuna bunai, iena noho gabuna na guba ai. 14 Mose ese gaigai tano ḡaḡaena ai e piua isi heḡereḡerena, Taunimanima Natuna danu unu bae piua isi toma; 15 bena bae abidadama henia taudia iboudiai ese mauri hanaihanai bae abia.
16 Badina be Dirava ese tanobada ini e lalokau henia tomamu: Natuna vara-edeana vada eme heni, bae abidadama henia taudia iboudiai basie mase, a mauri hanaihanai bae abia. 17 Badina be Dirava ese Natuna tanobada e siaia mai na dia tanobada ihahemaoro-henina totona, to tanobada hari ia bagunai do baine mauri. 18 E abidadama heniamu tauna na se hahemaoro heniamu, to se abidadama heniamu tauna na vada e hahemaoro henia vaitani, badina be ia ese Dirava Natuna vara-edeana ladana na se abidadama heniamu dainai.
19 Hahemaoro badina binai: diari na tanobada ai vada eme vara, a taunimanima ese dibura e ura henia badamu, diari e ura henia maraḡimu; badina be edia kara na didika. 20 Badina be kara dika taudia iboudiai ese diari e inai heniamu, diari asie lao heniamu, edia kara bae hedinarai na garina. 21 A kara momokani ibadinana tauna ese diari e lao heniamu, bena Dirava lalonai e karamu karadia na bae hedinarai.
Iesu bona Ioane.
22 Unu ḡau muridiai, Iesu mai ena hahediba ida Iudea tanona ela; unuseni ai ia na idia ida e nohova bona e bapatisova. 23 Ioane danu Aenon ai, Salim kahana ai, e bapatisova, badina be ranu na bada unuseni ai. Taunimanima na unu e laova, bena e bapatisodiava. 24 Una na Ioane dibura rumana ai do asie koua ahu negana ai.
25 Una negana ai hepapahuahu e vara, Ioane ena hahediba na Iuda tauna ta ida haheḡoeva karadia e hepapahuahulai. 26 Bena idia na Ioane dekena ela, eto, Rabi e, Ioridane sinavaina unukahana ai oi ida o nohova bona oi ese o herevalaia tauna na vada e hahebapatisomu, bona taunimanima loḡora ia dekena e laomu. 27 Ioane e haere, eto, Guba amo basinema henia tauna na ḡau ta basinema abia diba. 28 Umui danu dibamui lau nato “Lau na dia Keriso, a ia igunalaina vada e siaigu”. 29 Hahine matamatana e abiamu tauna, headava matamata tauna bunai. A headava matamata tauna turana danu e ginimu, erena e kamonaimu, bona headava matamata tauna gadona e moalelaiamu. Taunabunai, lauegu moale vada eme ḡuḡuru. 30 Ia be baine bada; lau be baina maraḡi.
31 Atai amo ema tauna na ḡau iboudiai daediai; tano amo ema tauna na tano tauna, bona tano herevadia e gwauraimu. Guba amo ema tauna na ḡau iboudiai daediai; 32 ia ese e ita bona e kamonai ḡaudia na e gwaurai hedinaraimu, a tau ta ese ena hereva se abi daemu. 33 A ena hereva e abi daemu tauna ese Dirava e gwauraiamu, Dirava na momokani. 34 Badina be Dirava ese e siaia tauna ese Dirava ena hereva e gvauraimu; bona Dirava ese Lauma e henimu neganai dia taidia taidia se henimu. 35 Tamana ese Natuna e lalokau heniamu, bona ḡau idoidiai ia imana ai vada e ato. 36 Natuna e abidadama heniamu tauna ese mauri hanaihanai baine abia; Natuna e gwau edeede heniamu tauna ese mauri basine itaia, a Dirava ena badu na ia latanai e miamu.