4
Samaria ai
Lohiabada vada e diba Farisea taudia vada e kamonai Iesu ese hutuma e abidia, ena hahediba ai e halaodia bona e bapatisodia, a Ioane be gadoidia mo e abidia. (Ḡau tamona Iesu ese se bapatisodia, lo ena hahediba hari.) Taunabunai, ia ese Iudea e rakatania, Galilea e lou lao.
Ena dala be Samaria tanona amo e raka hanai. Bena Samaria hanuana ta ai e lasi, ladana na Sukara; una hanua na Iakob ese natuna Iosef e henia tanona badibadinai. Iakob ena ranu gurina be unuseni ai. Iesu na tauna e heboera, laolao dainai, bena dina tubua ai ranu gurina badibadinai e helai diho.
Samaria hahinena ta ranu utu ela; bena Iesu ese e noia, eto, Ranu kuri ta ame henigu. Badina be ena hahediba na hanua vada ela, aniani bae hoia totona. Hari hane Samaria ese e haere henia, eto, Badina be dahaka oi na Iuda taumu, lau be Samaria hahinegu, ma egu ai ranu o gwauraiamu? Ia unu e gwau toma badina be Iuda taudia bona Samaria taudia asie hetura heheniva. 10 Bena Iesu ese e haere henia, eto, Dirava ena harihari ḡauna boma diba, bona boma diba danu ranu kuri ta emu ai e noiamu tauna be daika, oi ese ia boma noia, bena ia ese mauri ranuna bema henimu. 11 Hahine na eto, Ḡauka e, asi emu tu-dobi ḡauna, guri danu dobu; hari mauri ranuna be ede amo bo abiamu? 12 Oi ese senemai Iakob o hercaiamu a? Ia ese ina ranu gurina e henimai; ia ese e inuava, natuna verina bona ena boromakau seridia danu e inuva. 13 Iesu ese Ina e haere henia, eto, Ina ranu bae inua taudia iboudiai na bae ranu mase lou; 14 a lau ese baina henia ranuna baine inua tauna na basine ranu mase ela bona hanaihanai. 15 Hari hahine ese e noia, eto, Ḡauka, e, ena ranu ame henigu, bena basina ranu mase lou, bona ranu utu danu ini basinama.
16 Bena Iesu ese e hamaoroa, eto, Aola, adavamu a ha boiria, raruosi baoma. 17 Hahine eto, Lau na asi adavagu. 18 Iesu eto, Vada o hereva maoromu, o tomamu “Lau na asi adavagu”; badina be adavamu laima vada o abidia, bona harihari o abiamu tauna na dia oi adavamu. Emu hereva na momokani. 19 Hari hahine eto, Ḡauka e, lalogu vada eme parara oi na peroveta tauna. 20 Tubumai tamamai na ina ororo ai e toma dihova, a umui Iuda taumui na o tomamu toma-diho gabuna korikori be Ierusalem ai mo. 21 Iesu eto, Egu hereva avabia dae: nega ta be maimu ina ororo ai bona Ierusalem ai danu Tamada basio toma henia diho. 22 Umui Samaria taumui ese o toma henia dihomu Diravana na asi dibamui; ai be a toma henia dihomu Diravana na dibamai. Badina be hahemauri na Iuda taumai emai amo. 23 A nega ta be maimu, harihari vada be kaumu, toma-diho taudia korikori ese Tamada bae toma henia diho lauma ai bona momokani ai, badina be Tamada ese unu bae toma henia diho toma taudia na e tahudiamu. 24 Dirava na Lauma; bona bae toma henia diho taudia ese lauma ai bona momokani ai bae toma henia diho. 25 Hahine na eto, Lau na dibagu Mesia, Keriso e gwauraiamu, do bainema; bona bainema negana ai ia ese ḡau iboudiai baine gwaurai hedinarai. 26 Iesu ese e hamaoroa, eto, Tauna bina lau, vada na hereva henimumu.
27 Una negana ai ena hahediba vada e lou, ia dekenai e kau, bena e hoa, badina be ia na hahine ta ida e hereva-herevamu. A ta ese se nanadaia “Dahaka o tahuamu?” eiava “Dahaka dainai ia ida o hereva-herevamu?”
28 Bena una hahule ese ena hodu e rakatania, hanua ela. Ia ese hanua taudia e hamaorodia, eto, 29 Aoma, tau ta a itaia, egu kara iboudiai ia ese e hamaorolaigu. Dahaka o tomamu, ia na Keriso eiava? 30 Bena idia na hanua amo e aru lasi, ia dekena ela.
31 Una negana ai ena hahediba ese e hamaoroa, eto, Rabi e, avaniani. 32 A ia ese e hamaorodia, eto, Lau na mai agu, umui asi dibamui gauna. 33 Bena ena hahediba na sibodia e henanadai heheni, eto, Ta ese ana aniani vada e mailaia eiava? 34 A Iesu ese e hamaorodia, eto, Agu aniani binai: e siaigu Diravana ena ura baina karaia, iena ḡaukara baina haḡuḡurua. 35 Umui na mai emui hereva ta, ani, o tomamu “Hua hani baela bena uit iutuna negana baine gini dae”. A na hamaoromuimu, a gaga isi, uma ba ita, anidia vada e lo, iutuna negana heḡereḡerena. 36 lutuna tauna ese davana e abiamu, bena uma anina e habouamu, mauri hanaihanai ḡauna; taunabunai, ihadona tauna bona iutuna tauna bae moale hebou. 37 Badina be vaia e gwauraiamu herevana be momokani: ihadona tauna be idau, iutuna tauna danu idau. 38 Lau ese na siaimui, asio hekwarahilaia ḡauna na ba utua; haida be vada e hekwarahi, umui ese edia hekwarahi anina vada ome abia.
39 Samaria taudia hutuma una hanua lalonai ese Iesu e abiabiraia, una hahine ena hereva dainai: hahine na eto “Egu kara iboudiai ia ese e hamaorolaigu”. 40 Taunabunai, hari Samaria taudia na ia dekena ela, e noia, dekediai baine noho; bena dina rua unuseni ai e noho. 41 Bena ena hereva daidiai hutuma ese e abiabiraia. 42 Bena idia ese una hahine e hamaoroa, eto, Ai na dia harihari oiemu hereva dainai asia abiabiraiamu, a badina be ai sibomai vada ame kamonai bona ame diba ina na momokani tanobada ihamauruina tauna.
Galilea ai
43 Unu dina rua e ore, bena ia na e tore isi, Galilea ela. 44 Iesu vada e hereva, eto, Peroveta tauna na ena hanua korikori taudia ese basie matauraia. 45 A Galilea ai e lasi negana ai na Galilea taudia ese e abia dae, Ierusalem ai aria negana ai e kara ḡaudia iboudiai matadia amo vada e ita dainai; badina be idia danu una aria ela.
46 Galilea hanuana ta, ladana Kana, ai e lasi: una na vanegai ranu vine ranuna ai e halaoa gabuna. Lohia ta Kaperanaum ai natuna vada e gorerea; 47 ia e kamonai Iesu na Iudea amo vada ema, Galilea ai vada e kau, bena Iesu dekena ela, e noia, bainela, natuna baine hamauria; badina be mero na e mase rea mase reava. 48 Iesu eto, Umui na toa bona hoa karadia basio ita, umui na basio kamonai. 49 Hari lohia eto, Lohiabada e, mani aitala, natugu vada be masemu. 50 Bena Iesu ese e hamaoroa, eto, Aola, natumu vada eha mauri.
Una tau ese Iesu ena hereva e abia dae, vada ela. 51 Dala amo e laova ai, ena hesiai taudia vada ema, ia ida e hedavari; bena eto, Mero na vada eha mauri. 52 Bena ia ese e nanadaidia, edena hora ai tauna e dai namo. Tatau eto, Varani dina tubua kahana ai gorere siahuna e doko. 53 Bena tamana na e helalo une, ia ese Iesu e hereva henia horana bunai, bena Iesu ese e hamaoroa, eto “Natumu vada eha mauri”. Bena ia bona ena ruma taudia iboudiai ese vada e abidadama henia.
54 Toa iharuana binai Iesu ese e karaia, Iudea e rakatania Galilea ela negana ai.