HANUA PAVAPAVADIA
BUKA IHARUANA
1
Ahasia e mase
Ahaba e mase murinai, Moab taudia ese Israel taudia e daḡedaḡe henidia.
Una negana ai Ahasia na ena atai daiutuna Samaria ai gaba-mauru amo e hedagwa dobi; bena mai gorerena ida e hekureva. Taunabunai, ia ese gwaukau taudia haida e siaidia, eto, Aola, Baal-sebub, Ekron diravana, enai ba henanadai, ina gorere amo baina namo eiava. A Iehova ena aneru ese Elia, tau Tisbe, e hereva henia, eto, A tore isi, aola, Samaria pavapavana ena gwaukau taudia ida ba hedavari, ba hamaorodia, baoto: Israel na asi Diravana dainai Baal-sebub, Ekron diravana, inanadaina o laomu a? Taunabunai, Iehova na ini e gwau tomamu: O hekure kau patana amo basio diho, a momokani vada ba mase. Taunabunai Elia na ela.
Gwaukau taudia na e lou lao, hanua pavapavana dekenai, bena ia ese e nanadaidia, eto, Dahaka dainai vada o lou mai? Idia ese e haere henia, eto, Tau ta ema, ai ida a hedavari, bena ia ese e hamaoromai, eto, Hanua pavapavana, e siaimui tauna, dekena ba lou lao, ba hamaoroa, baoto, Iehova na ini e gwau tomamu: Israel na asi Diravana dainai oi ese haida na Baal-sebub, Ekron diravana, inanadaina o siaidiamu a? Taunabunai, o hekure kau patana amo basio diho, a momokani vada ba mase. Ia ese ma e nanadaidia, eto, Tau edehetomana ema, umui ida o hedavari, bena ini ḡau e hamaorolaimui? Idia ese e haere henia, eto, Hui dabuana e hahedokilaia, bona boromakau kopina gabana ai e ḡeḡea. Ia eto, Una na Elia, tau Tisbe.
Bena hanua pavapavana ese imahui biagudia ta ia dekena e siaia lao, mai ena orea taudia imahuiosi ida. Ia na Elia dekena ela, ororo ta dorina ai helaina ai e davaria, bena e hereva henia, eto, Dirava ena tau e, hanua pavapavana na e tomu “A diho aoma”. 10 A Elia ese hari imahui biagudia e haere henia, eto, Bema lau na Dirava ena tau, Iahi na guba amo baine diho, bena baine ḡolemui oho, oi bona emu orea taudia imahuiosi danu. Bena lahi na guba amo e diho, una tau mai ena orea taudia imahuiosi ida e goledia oho.
11 Bena hanua pavapavana ese imahui biagudia ma ta ia dekena e siaia, mai ena orea taudia imahuiosi ida. Ia na e dae ela, e hamaoroa, eto, Dirava ena tau e, hanua pavapavana ena haheḡani binai, e tomu “A diho haraḡa”. 12 A Elia ese e haere henia, eto, Bema lau na Dirava ena tau, lahi na guba amo baine diho, baine ḡolemui oho, oi bona emu orea taudia imahuiosi danu. Bena Dirava ena lahi na guba amo e diho, una tau mai ena orea taudia imahuiosi ida e ḡoledia oho.
13 Hanua pavapavana ese orea ihatoina biaguna, mai ena orea taudia imahuiosi ida, ma e siaidia. Bena hari imahui biagudia ihatoina na e dae ela, Elia vairanai tuina e hadai, e noia, eto, Dirava ena tau e, na noimumu, egu mauri bona ini emu hesiai taudia imahuiosi edia mauri emu ai ḡau badana ai boma halaoa. 14 Lahi na guba amo e diho, unu imahui biagudia raruosi mai edia orea taudia ida e ḡoledia oho; to harihari lauegu mauri do ba laloa bada. 15 Bena Iehova ena aneru ese Elia e hamaoroa, eto, Ia ida baola, garina basio gari. Taunabunai, ia na e tore isi, unu tau ida ela, hanua pavapavana dekenai. 16 Bena ia ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Iehova na ini e gwau tomamu: Gwaukau taudia na Baal-sebub, Ekron diravana, inanadaina o siaidia. O laloamu Israel na asi Diravana, bena ia to nanadaia a? Taunabunai, oi na o hekure kau patana amo basio diho; momokani, vada ba mase.
17 Taunabunai, ia na vada e mase, Iehova ena hereva Elia ena amo e gwauraia heḡereḡerena. Ia tadina Iehoram na ia gabuna ai e lohia, lehoram Iehosafat, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina iharuana ai ia e lohia matama; badina be hari Ahasia na asi natuna maruanena ta. 18 Ahasia ena kara oredia e kara ḡaudia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani?