22
Mikaia ena peroveta herevadia
Laḡani toi lalodiai Suria bona Israel na asie tuari. A laḡani ihatoina ai Iehosafat, Iuda pavapavana, na e diho ela, Israel pavapavana dekenai. Bena Israel pavapavana ese ena hesiai taudia e hamaorodia, eto, Umui dibamui Ramoto-gilead na iseda, a ita na asi regereḡeda ta nohomu, Suria pavapavana imana amo asita abiamu, ani? Bena ia ese Iehosafat e hereva henia, eto, Oi na lau ida aitala, Ramoto-gilead ai baita tuari, ani? Iehosafat ese Israel pavapavana e haere henia, eto, Lau oi na tamona, lauegu orea bona oiemu orea danu tamona, lauegu hosi bona oiemu hosi danu tamona.
Bena Iehosafat ese Israel pavapavana e hamaoroa, eto, Iehova ena hereva do ba tahua guna. Bena Israel pavapavana ese peroveta taudia e haboudia, tatau sinahu-hani sisivana; bena e nanadaidia, eto, Ramoto-gilead baina tuari henia eiava basina tuari henia? Idia na e haere, eto, Vada aola; badina be Ḡaubada ese hanua pavapavana imana ai baina atoa. A Iehosafat eto, Iehova ena peroveta tauna ma ta dia noho iniseni ai, bena ia ma baitama nanadaia a? Israel pavapavana ese Iehosafat e haere henia, eto, Tau ta do noho, iena amo Iehova ena hereva baitama tahua; ladana na Mikaia, Imla natuna. A lau ese na inai heniamu, badina be ia na nega ta ḡau namodia egu ai se perovetalai, a ḡau dikadia mo. A Iehosafat eto, Hanua pavapavana na unu basine gwau toma.
Bena Israel pavapavana ese ena heitatao tauna ta e boiria, eto, Mikaia Imla ba hakaua mai haraḡa. 10 Una negana ai Israel pavapavana bona Iehosafat, Iuda pavapavana, na edia terono ai hehelai, edia pavapava dabuadia e kara, uit ikwadina gabuna ai, Samaria hanua ikoukouna ai; bona peroveta taudia iboudiai na idia vairadiai e peroveta. 11 Bena Sedekia Kenana ese ena auri doadia e kara, bona e hereva, eto, Iehova na ini e gwau tomamu: Ini ḡau amo Suria taudia ba doridia lao, ela bona ba habuadia tari. 12 Bona peroveta taudia iboudiai danu unu e peroveta toma; ma eto, Ramoto-gilead baola, ba kwalimu; Iehova ese hanua pavapavana imana ai baine atoa.
13 Gwaukau tauna na Mikaia iboirina ela, bena e hamaoroa, eto, A kamonai: peroveta taudia edia hereva na vada e hatamonaia, hanua pavapavana ihanamona; oiemu hereva danu idia ta ena hereva ida baine heḡereḡere, hereva namona ba gwauraia. 14 A Mikaia eto, Iehova na e maurimu heḡereḡerena, Iehova ede baine hereva henigu toma, una mo baina gwauraia.
15 Ia na hanua pavapavana dekenai e kau; bena hanua pavapavana ese e nanadaia, eto, Mikaia, ai ese Ramoto-gilead na baia tuari henia eiava basia tuari henia? Bena Mikaia ese e haere henia, eto, Aola, ba kwalimu; Iehova ese hanua pavapavana imana ai baine atoa. 16 A hanua pavapavana ese ma e hamaoroa, eto, Nega hida baina haduamu, Iehova ladana ai hereva ta basio gwaurai henigu, a hereva momokani mo? 17 Bena Mikaia eto, Lau ese Israel idoinai na itadia, ororo ai e heau karoho, mamoe asi ireḡudia na heheto; bena Iehova eto, Ini na asi biagudia, ta ta ena ruma ena ruma aela, mai mainodia ida. 18 Israel pavapavana ese Iehosafat e hamaoroa, eto, Na hamaoromu ani, ia na hereva namodia latagu ai basinema gwaurai, a hereva dikadia mo?
19 Mikaia ma eto, Taunabunai, Iehova ena hereva ba kamonai; Iehova na ena terono ai helaina ai na itaia, bona guba oreana idoinai ia badinai gigini, haida idibana kahana ai bona haida laurina kahana ai. 20 Bena Iehova eto, Daika ese Ahaba baine koia, bena bainela, Ramoto-gilead ai baine mase. Bena ta ese hereva ta e gwauraia, ma ta hereva ta. 21 Bena lauma ta e raka lasi, Iehova vairanai e gini, eto, Lau ese baina koia. 22 Iehova ese e nanadaia, eto, Edena dala amo? Ia eto, Bainala, koikoi laurnana ai baina hahelao, ena peroveta taudia iboudiai ududia ai. Iehova eto, Ba koia, emu koikoi baine kwalimu; aola, unu ba kara toma. 23 Taunabunai, o kamonaimu, Iehova ese koikoi laumana na emu peroveta taudia iboudiai ududia ai vada e atoa; Iehova ese hereva dikana oi latamu ai vada e gwauraia.
24 Sedekia Kenana na e raka kahira, bena ia ese Mikaia na vahana ai e pataia, bona eto, Iehova Laumana na ede e rakatanigu toma oi ihereva-henimu totona a? 25 Mikaia eto, Laloma daiutuna ai ba raka vareai, komu totona, dinana ai vada ba itaia. 26 Bena Israel pavapavana eto, Mikaia ba dabaia tao, Amon, hanua lohiana, bona Ioasa, hanua pavapavana natuna, dekediai ba loulaia; 27 baoto “Hanua pavapavana na ini e gwau tomamu: Ina tau na dibura rumana ai ba koua, flaoa kavakava bona ranu taidia mo ba henia, ela bona maino ai baina lou mai”. 28 Bena Mikaia eto, Bema oi na maino ai ba lou mai, bena Iehova na lauegu amo vada se hereva. Ma eto, Taunimanima ibouboumui ai, a kamonai.
Ahaba na tuan ai e mase
29 Taunabunai, Israel pavapavana bona Iehosafat, Iuda pavapavana, na Ramoto-Gilead ela. 30 Bena Israel pavapavana ese Iehosafat e hereva henia, eto, Lau ese ita-itagu baina ha-idaua, bainala tuari lalonai, a oi be emu pavapava dabuadia ba doki. Bena Israel pavapavana ese sibona ita-itana e ha-idaua, ela tuari lalonai. 31 Suria pavapavana ese ena kariota biagudia toi-ahui ruaosi vada e haḡanidia, eto, Taunimanima maraḡidia eiava badadia basio tuari henidia, a Israel pavapavana mo. 32 Kariota biagudia ese Iehosafat e itaia, bena idia eto, Momokani, una na Israel pavapavana. Taunabunai, idia na e heau kerehai, ia bae heatu henia eto. A Iehosafat na e lolo. 33 Kariota biagudia ese e itaia, ia na dia Israel pavapavana, bena iḡavana amo e lou. 34 A tau ta ese diba ta e kinoa kava, Israel pavapavana ena auri dabuana bona ena keme aurina padadiai e taraki. Taunabunai ia ese ena kariota e heaulaiava tauna na e hamaoroa, eto, A haheaua hegiro, tuari murimurinai ba laohaigu, badina be vada na bero. 35 Una dina ai tuari na auka herea. Israel pavapavana na ena kariota ai e doria tao, Suria taudia e vaira henidia ela bona ado e rahi, bena e mase; berona rarana na kariota reireina ai e aru dobi. 36 Dina e diho, bena tuari oreana ai haida e lolo, eto, Ta ta ena hanua ena hanua ena tano ena tano baela.
37 Hanua pavapavana na unu e mase toma, bena Samaria e laohaia. Hanua pavapavana na Samaria ai e guria. 38 A kariota na Samaria gohugohuna badinai e huria, bena sisia ese ia rarana e demaria, bona ariara hahinedia ese e digulaia, Iehova ese e gwauraia guna herevana heḡereḡerena.
39 Ahaba ena kara orena, e kara karadia iboudiai bona ena aivori* rumana e haginia, bona e hadai hanuadia iboudiai, sivaraidia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana lalonai vada e hetore, ani? 40 Taunabunai Ahaba na tubu tama dekediai e mahuta; ia natuna Ahasia na ia gabuna ai e lohia.
King Iehosafat
41 Ahaba, Israel pavapavana, ena lohia laḡanina ihahanina lalonai, Iehosafat, Asa natuna, ese Iuda e lohiaia matama. 42 E lohiaia matama negana ai ena mauri laḡanidia na toi-ahui ima; bena Ierusalem ai e lohia, laḡani ruahui ima. Sinana ladana na Asuba Silihi. 43 la na tamana Asa ena dala idoinai lalonai e raka, una dala amo se raka siri; kara maoromaoro e karava Iehova vairanai. Ḡau tamona, atai gabudia helagadia na se kokidia oho; taunimanima na dounu edia boubou ḡaudia e hahelaḡadiava bona muramura mai bonana e gabuava unu atai gabudia ai. 44 Iehosafat na Israel pavapavana ida danu e herohemaino.
45 Iehosafat ena kara oredia, ena siahu ede e hahedinaraia toma bona ena tuari sivaraidia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani? 46 Ia ese danu enobou karadia helaḡadia e karava taudia oredia, tamana Asa ena nega ai dounu e nohova taudia, na e aladia ore.
47 Una negana ai Edom na asi pavapavana; lohia ta ese pavapava ḡaukarana e karaiava. 48 Bena Iehosafat ese Tarasisi lagatoidia haida e raidia, gold iabina totona Ofiri baela eto; a asiela, badina be idia na Esiono-gebere ai e tata kau. 49 Bena Ahasia, Ahaba natuna, ese Iehosafat e hamaoroa, eto, Mani emu kara lauegu hesiai taudia na lagatoi ai bae gui, oiemu hesiai taudia ida. A Iehosafat na se ura. 50 Bena Iehosafat na tubu tama dekediai e mahuta; idia dekediai e guria, senena David ena hanua ai. Bena ia natuna Iehoram ese ia gabuna ai e lohia.
King Ahasia
51 Iehosafat, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwauta-hituna ai, Ahasia, Ahaba natuna, ese Israel e lohiaia matama Samaria ai. Laḡani rua hona ia ese Israel e lohiaia. 52 Ia na e kara havarava, Iehova vairanai, tamana bona sinana edia dala ai e rakava, bona Ieroboam Nebata, Israel e hakaraia dika tauna, ena dala ai danu. 53 Ia ese Baal isiaina e lao heniva bona e toma henia dihova, bona Iehova, Israel Diravana, e habaduava, tamana ese e habaduava daladia iboudiai lalodiai.
* 22:39 “Aivori” na ḡau aukana ta mai hairaina, elefant doadia amo e karaiamu.