12
Iehoasa, Iuda pavapavana
Iehu ena lohia laḡanina ihahituna ai, Iehoasa e lohia matama; ena lohia laḡanidia Ierusalem ai na hari-ahui. Sinana ladana na Sibia; ia na Bere-sieba hahinena. Iehoasa na Iehova vairanai e kara maoromaorova ena dina iboudiai lalodiai; badina be hahelaḡa tauna Iehoiada ese e hadibadibaia. Ḡau tamona, atai gabudia helaḡadia na asie kokidia oho; taunimanima na dounu boubou karadia e karava bona muramura mai bonadia e gabuva unu atai gabudia ai.
Iehoasa ese hahelaḡa taudia e hereva henidia, eto, Herahia helaḡadia monidia iboudiai Iehova ena dubu ai e vareailai, taunimanima ta ta edia taḡa ahudia, bona sibodia ahudia, bona edia ura-kwalimu ai Iehova ena dubu ai e vareailai monidia, unu iboudiai na hahelaḡa taudia ese bae abi, ta ta turadia bona dekedia taudia edia amo bae abi; bena dubu baine dika gabudia na bae hanamolai.
A King Iehoasa ena lohia laḡanidia ruahui-toi lalodiai, hahelaga taudia ese dubu ihanamona ḡaukarana ta do asie karaia. Taunabunai, King Iehoasa ese hahelaḡa tauna Iehoiada bona hahelaḡa taudia oredia na e boiridia, e gwau henidia, eto, Dahaka dainai dubu na asio hanamoa loumu? Benaini, turamui bona dekemui taudia edia amo moni haida ma basio abi lou, a ba heni, dubu ihanamo-louna ḡauna. Taunabunai hahelaḡa taudia ese lalodia e hatamonadia, taunimanima edia moni basie abi lou, bona dubu danu basie ḡaukaralaia.
Bena hahelaḡa tauna Iehoiada ese maua ta e abia, bona matu ta na ikaruhina ai e budua uru. Bena maua na ihaboulaina patana idibana kahana ai e atoa, Iehova ena dubu raka-vareaina ai. Bena dubu iduarana e nariava hahelaḡa taudia ese hari Iehova ena dubu e vareailai monidia iboudiai na una maua lalonai e uda dobi. 10 Bena moni momo maua lalonai e ita negadia ai na hanua pavapavana ena toretore tauna bona hahelaḡa tauna badana ema, bena raruosi ese Iehova ena dubu ai e davari monidia na e duahi bona puse lalodiai e ḡui ahu. 11 Bena e hahetoho monidia na Iehova ena dubu ḡaukaradia e ita tao taudia e henidia; bena idia ese kamuta taudia bona ruma-hagini taudia Iehova ena dubu e ḡaukaralaiava na e henidia, 12 bona nadi iḡaukaralaidia bona iutudia taudia danu. Idia ese danu au bona vada e ḡei nadidia na e hoi, dubu ihanamo-louna ḡaudia, bona dubu ihanamo-louna ḡaukaradia ma haida davadia e kara. 13 A silver keheredia lamepa ihaḡoevadia ḡaudia bona nau bona kibi bona gold eiava silver urodia na haida asie kara, unu Iehova ena dubu ai e vareailai monidia amo; 14 badina be unu moni na Iehova ena dubu ihanamo-louna e ḡaukaralaiava taudia e henidia. 15 Unu moni ede e ḡaukaralai tomava na e henidia taudia ediai asie tahua, badina be idia na e ḡaukara maoromaorova. 16 A kara dika davadia bona kara kerere bouboudia monidia na Iehova ena dubu ai asie vareailai: unu na hahelaḡa taudia edia.
17 Una negana ai Hasaele, Suria pavapavana, na ela, Gata hanuana e tuari henia, bena e abia. A Hasaele be Ierusalem e raka lao, baine tuari henia totona, negana ai na 18 Iehoasa, Iuda pavapavana, ese herahia helaḡadia iboudiai, Iehosafat bona Iehoram bona tamana Ahasia, Iuda pavapavadia, ese e hahelaḡadia ḡaudia, bona ia sibona ena herahia, e hahelaḡadia ḡaudia, bona Iehova ena dubu ai bona hanua pavapavana ena ruma ai e habouva gold-na idoinai e abi, bena Hasaele, Suria pavapavana, dekena e siaidia lao. Bena Hasaele na Ierusalem amo e raka oho.
19 Ioasa ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, sivaraidia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada eme hetore, ani? 20 Iena hesiai taudia na e tore isi, ia iala-masena totona e henega bou; bena idia ese Ioasa e alaia mase Milo kohorona ai, Sila lao dalana ai. 21 Ena hesiai taudia rarua, Iosakara Simeata bona Iehosabad Somere, ese e rahua mase, bena vada e mase. Bena David ena hanua ai e guria, tubu tama dekediai; bena natuna Amasia ese ia gabuna ai e lohia.