13
Iehoahasa, Israel pavapavana
Ioasa Ahasia, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina iharuahui-toina ai, Iehoahasa Iehu ese Israel e lohiaia matama, Samaria ai; ena lohia laḡanidia na gwauta-hitu. Iehova vairanai e kara havara, Ieroboam Nebata ena kara dika, Israel taudia e hakaradia dikalai ḡaudia, na e badinadia; unu kara dika amo se raka oho. Bena Iehova ena badu vada e ḡaraḡara Israel taudia latadiai; Hasaele, Suria pavapavana, bona Ben-hadad, Hasaele natuna, imadia ai e atodia loulou.
Bena Iehoahasa ese Iehova e noia, bona Iehova ese ia e kamonai henia; badina be Israel taudia edia hisi-ani e itaia, Suria pavapavana ese e hahisihisidia. Taunabunai, Iehova ese Israel na ihamauridia tauna ta e henidia, bena Suria taudia imadia amo e roho mauri; bena Israel taudia na edia ruma ai e nohova, gunaguna heḡereḡerena. Ḡau tamona, idia ese Ieroboam ena iduhu taudia edia kara dika, Israel taudia e hakaradia dikalai ḡaudia, na asie rakatanidia, a dounu e rakalaidia, bona au-tubua helaḡana danu dounu e miava Samaria ai.
Tuari oreana dounu Iehoahasa dekenai e nohova na hosi-gu i taudia imahui hona, bona kariota gwauta bona ae-raka taudia gerebu-ta;* badina be Suria pavapavana ese e habuadia tari, uit ikwadina gabuna momoruna heḡereḡerena ai e halaoa. Iehoahasa ena kara oredia, ena kara iboudiai bona ena goada sivaraidia, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani? Taunabunai, Iehoahasa na tubu tama dekediai e mahuta, Samaria ai e guria. Bena natuna Ioasa ese ia gabuna ai e lohia.
Iehoasa, Israel pavapavana
10 Ioasa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihatoiahui-hituna ai, Iehoasa Iehoahasa ese Israel e lohiaia matama Samaria ai. Ena lohia laḡanidia na gwauta-tauratoi. 11 Ia danu Iehova vairanai e kara havara; ia ese Ieroboam Nebata ena kara dika iboudiai, Israel taudia e hakaradia dikalai gaudia, na se rakatanidia, a e rakalaidiava. 12 Ioasa ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, bona mai goadana ida Amasia, Iuda pavapavana, e tuari henia sivaraidia, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani? 13 Bena Ioasa na tubu tama dekediai e nohova, bona Ieroboam ese ena terono ai e helai. Ioasa na Samaria ai e guria, Israel pavapavadia dekediai.
Elisaia e mase
14 Elisaia na e gorerea, baine mase gorerena e davaria. Bena Ioasa, Israel pavapavana, na dekena ela, ia vairanai e tai, eto, Tamagu o, tamagu o! Israel kariotadia bona ena hosi-gui taudia! 15 Bena Elisaia ese e hereva henia, eto, Peva bona diba bavabi. Taunabunai, ia ese peva ta bona diba haida e abi. 16 Bena Elisaia ese Israel pavapavana e hamaoroa, eto, Peva a marea. Bena e marea. Bena Elisaia ese ia imana na hanua pavapavana imana latadiai e atodia. 17 Ia ma eto, Gaba-mauru a kehoa, mairiveina kahana ai. Bena e kehoa. Bena Elisaia eto, A kinoa. Bena e kinoa. Ma eto, Ina diba na Iehova ena kwalimu ḡauna, Suria ihadarerena ḡauna. Badina be Suria taudia ba tuari henidia Afek ai, ela bona ba habuadia tari. 18 Ma eto, Diba avabi. Bena e abi. Bena ia ese Israel pavapavana e hamaoroa, eto, Diba amo tano a tutua. Nega toi e tutua, bena e hadokoa. 19 Bena Dirava ena tau ese e badu henia, eto, Nega ima eiava tauratoi boma tutua, bena Suria boma tutua gwada, ela bona boma habuaia tari. A harihari oi na nega toi hona Suria ba tutua gwada.
20 Taunabunai, Elisaia na e mase; bena e guria. Una negana ai Moab oreadia edia kara be tubu-kau negana ai Israel tanona ai e hadadidadiva. 21 Bena tau ta e guria negana ai, dadidadi oreana ta e hedinarai; bena mase tauna na Elisaia ena guri ai e tahoa dobi. Ia na Elisaia turiana ai e dau kau, bena maoromaoro e mauri lou, bona aena ai e gini tore.
Israel ese Suna e hadarerea
22 Hasaele, Suria pavapavana, ese Israel taudia e hahisihisidiava, Iehoahasa ena dina iboudiai lalodiai. 23 A Iehova ese e lalo namo henidia, e bogadia hisi, bona e haḡeredia, ena gwauhamata Abraham bona Isaak bona Iakob ediai dainai, bona se habuadia tari. Bona ia vairana amo se negedia daure ema bona hari.
24 Hasaele, Suria pavapavana, e mase negana ai, ia natuna Ben-hadad na ia gabuna ai e lohia. 25 Bena ia ese Iehoasa tamana Iehoahasa ena amo tuari ai e abi hanuadia na Iehoasa Iehoahasa ese ma e abidia lou. Nega toi Ioasa ese e hadarerea, bona Israel hanuadia e abidia lou.
* 13:7 Gerebu-ta = 10,000.