14
Amasia, Iuda pavapavana
Ioasa Ioahasa, Israel pavapavana, ena lohia laḡanina iharuana ai, Amasia Ioasa ese Iuda e lohiaia matama. E lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na ruahui-ima; ena lohia laḡanidia Ierusalem ai na ruahui taurahani-ta. Sinana ladana be leho-adini; ia na Ierusalem hahinena. Amasia na Iehova vairanai e kara maoromaoro, a dia senena David heḡereḡerena; tamana Ioasa e karava karadia iboudiai ia ese ma e kara. A atai gabudia helaḡadia na se abidia oho; taunimanima na dounu boubou karadia e karava bona muramura mai bonadia e gabuva unu atai gabudia ai. Lohia siahuna ia imana ai e ha-aukaia negana ai, ia ese ena hesiai taudia, ia tamana e alaia mase taudia, na e aladia mase. A unu roroma taudia natudia na ia ese se aladia mase; Mose ena taravatu bukana ai Iehova ena haheḡani e torea heḡereḡerena, eto “Tama na basie aladia mase natudia daidiai, eiava memero na basie aladia mase tamadia daidiai; a ta ta ena kara dika ena kara dika daidiai bae mase”.*
Ia ese Edom taudia gerebu-ta e aladia mase, Damena Kourana ai; bona Sela hanuana na e daea ai e abia, bena ladana e hatoa lokotele. Ia ladana na unu e hatoa tomamu ema bona ina dina.
Bena Amasia ese gwaukau taudia na Iehoasa, Israel pavapavana, Iehoahasa Iehu natuna, dekena e siaidia lao, eto, Aoma, vairadai aitame heita heheni. Bena Iehoasa, Israel pavapavana, ese herevana na Amasia, Iuda pavapavana, dekena e siaia lao, eto, Lebanon ava-ḡiniḡinina ta ese hereva na Lebanon sida-auna ta dekena e siaia lao, eto “Natumu kekenina na lau natugu maruanena ba henia, baine adavaia”; a Lebanon uda-boromana ta ese raka-hanaina ai una ava ḡiniḡini na e moia tao. 10 Momokani, oi ese Edom vada o hadarerea, una dainai lalomu e heabi isimu; una heimodaina ba moalelaia, bona emu hanua ai ba noho. Anina be dahaka hekwarahi ba havaraia, bena ba moru, oi bona Iuda idoinai danu oi ida?
11 A Amasia na se kamonai. Taunabunai Iehoasa, Israel pavapavana, na e dae ela; bena ia bona Amasia, Iuda pavapavana, na e hevaira heheni tuari ai, Bete-semese ai, Iuda tanona ai. 12 Bena Iuda na Israel ese e hadarerea, bona Iuda taudia na e heau, ta ta ena ruma ena ruma ela. 13 Bena Iehoasa, Israel pavapavana, ese Amasia, Iuda pavapavana, Iehoasa Ahasia natuna, e abia mauri, Bete-semese ai. Ia na Ierusalem ai e kau, bena Ierusalem maḡuna e ḡiḡia dobi, Efraim Ikoukouna amo ela bona Daiguni Ikoukouna; padadia na kiubit sinahu-hani. 14 Bena ia ese gold bona silver bona Iehova ena dubu ai bona hanua pavapavana ena ruma habou-habou gabudia ai e davari ḡaudia na iboudiai e dadi, bona abi-mauri taudia na e ḡuidia; bena Samaria e lou lao.
15 Iehoasa ena kara oredia, bona ena goada sivaraina, bona Amasia, Iuda pavapavana, e tuari henia sivaraina, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani? 16 Bena Iehoasa na tubu tama dekediai e mahuta; Samaria ai e guria, Israel pavapavadia ida. Bena ia natuna Ieroboam ese ia gabuna ai e lohia.
17 Amasia Ioasa, Iuda pavapavana, na laḡani gwauta-ima dounu mauri, Iehoasa Iehoahasa, Israel pavapavana, ena mase murinai. 18 Amasia ena kara oredia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani? 19 Haida ese ia iala-masena dalana e henegalaia Ierusalem ai; bena ia na e heau, Lakisi ela. A idia ese haida na ia murina amo e siaidia lao, ela bona Lakisi, unuseni ai e alaia mase. 20 Bena hosi ai e atoa kau, e huaia lao; bena Ierusalem ai e guria, tubu tama dekediai, David ena hanua ai. 21 Bena Iuda taudia iboudiai ese Asaria laḡanina gwauta-tauratoi ai e abia, hanua pavapavana ai e halaoa, tamana Amasia gabuna ai. 22 Ia ese Elata e haginia, bona Iuda hanuana ta ai ma e halaoa, hanua pavapavana na tubu tama dekediai e mahuta murinai.
Ieroboam, Israel pavapavana
23 Amasia Ioasa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwautaimana ai, Ieroboam Ioasa, Israel pavapavana, na Samaria ai e lohia matama. Ena lohia laḡanidia na hari-ahui ta. 24 Ia na Iehova vairanai e kara havara; Ieroboam Nebata ena kara dika, Israel taudia e hakaradia dikalai ḡaudia, na se rakatanidia. 25 Israel tano-hetoana e abia lou, Hamat raka-vareaina amo ela bona Araba gohuna, Iehova, Israel Diravana, ena hereva, ena hesiai tauna lona Amitai, peroveta tauna Gata-hefere amo, uduna amo e gwauraia heḡereḡerena. 26 Badina be Iehova ese e itaia, Israel ena hisihisi na idita herea, badina be ta dia noho, e ḡuidia taudia eiava asie ḡuidia taudia, bona Israel na asi iduruna tauna ta. 27 A Iehova na asineto Israel ladana na guba henunai baine rohoa; taunabunai ia ese Ieroboam Ioasa imana amo e hamauridia.
28 Ieroboam ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, bona ena goada tuari ai, bona Damasko bona Hamat hanuadia na Iuda ena amo e abidia lou, Israel ena, sivaraidia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani? 29 Bena Ieroboam na tubu tama, Israel pavapavadia, dekediai e mahuta, bona ia natuna Sekaria na ia gabuna ai e lohia.
* 14:6 Deuteronomi, Karoa 24, siri 16, ba itaia. 14:7 Gerebu-ta = 10,000. 14:13 Kiubit sinahu-hani = 177 metres sisivana.