SLƏRAY AŊA AZLAMƏNA MATAPLA
LA SLAKA YESU
Les Actes des Apôtres
1
A kak slawda gulo Tewofil.
La wakità gulo matera la abà kà, gətsetser à ka lakəl aŋa Yesu. Gəda­tse­tseray lakəl uwana apàhla ŋgaha la uwana ata­pàhla à azladza gesina, dagay madzəka vok aŋa sləray aŋha, tsəràh à mavakay uwana Zəzagəla azə̀ɓ à zagəla. Mok uwana aləg la gudəŋ la vok, akàsànì azladza kà magay azlaməna matapla aŋha, atàpàhàtàla uwana naka taɗehəŋ, aɗahà uwaga kà la ndzəɗa aŋa Masasəɗok Zəzagəla. La lig la ahəŋ, à mok uwana ada­matsay apə̀hatàla vok asik dəŋ la mahanay dzik ufaɗ la abà, kà atà aŋa masəlay la dziriga kà masla la sifa. Apə̀h à atà gay aŋa makoray Zəzagəla. Vərdi anik uwana tadahama gay à vok kà mazuw tatak may la slaka gà kà, agòɗ à atà: “Baba gulo, apə̀h à akul à ahəŋ kà mav à akul tatak uwanay, à uwana gəpə̀h à akul, kadaw à slaka aw, dzàw à ahəŋ la abanay la Uru­sa­lima kakudaw. Kà uwana Yuhana aɗahà batem à azladza la iyaw, ama la huma la gay kà, akul kà, tadà­ɗa­ha­kullaŋ kà la Masasəɗok Zəzagəla.” Azlaməna matapla uwana tahamà gay à vok la Yesu tanàval: “Sufəl gami, la kaslà uwatà la uwana kadàv makor gəl à tsəhay aŋak Isərayel ay?” Yesu agòɗ à atà: “Uwaga kà gay aŋkul la abà kà masəl kaslà uwatà aw, say Baba gulo la uwana asəl uwaga pəra. Ama à akul kà, Zəzagəla adàvà à akul Masasəɗok aŋha, la ndzəɗa aŋha ŋgaha kadàgaw azlaməna sayda gulo, la abanay la Uru­sa­lima, ŋgaha la kutso Yahu­diya, la Sama­riya ŋgaha tsəràh à makəɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok gesina.”
Mad à zagəla aŋa Yesu
La mapəh uwaga la gay ala, azə̀ɓ vok à zagəla, ahàd à slaka Baba, la huma yewdi aŋatà. Ŋgaha azà à atà à adi, ŋgaha tanəŋàŋ aya aw. 10 La mok uwana atà la matsak yewdi à zagəla aya kà, azladza səla tatsìzlla atà à vok la lukut me­ɗe­kuga la vok təlla. 11 Tagòɗ à atà: “Akul azla Galili, kà mana kadzaw à ahəŋ tsàk yewdi à zagəla ma? Yesu uwana ahàd à zagəla asàk akul à ahəŋ, adàwul à waŋ bokuba uwana kanə̀ŋàw mad à zagəla aŋha.”
Tayahani dza kà maɓəɗla à slaka aŋa Yudas à abà
12 La lig aŋa uwaga la ahəŋ, azlaməna matapla tasà à ahəŋ la gudəŋ uwana la afik, tazalalla gudəŋ kuvu, kiya uwaga tasà à ahəŋ la abatà, tahàd à Uru­sa­lima kərkər aŋha kà mahoyay pəlis tekula. 13 Mok uwana tabəzà Uru­sa­lima kà, tadà à gày uwana à agu lakəl aŋa gày anik la afik tadzà à ahəŋ la aku uwarà. Azladza gà uwana kà: Piyer, Yuhana, Yakuba kona aŋa Alfe, Səmon uwana tazala Zəlot ŋgaha Yahuda kona aŋa Yakuba. 14 Gesina aŋatà tahamàh gay à vok kà madəv kuɗa la slaka gà, la azlamis, la Mari­yama iyà aŋa Yesu, ŋgaha la azldeda aŋa Yesu.
15 La vərdi anik aya, azlaməna madiŋal gəl à vok tahamà gay à vok: Dza dzim bəzi aŋha dzik səla. Hadzak, Piyer atsìzlla ala la tataka aŋatà la abà, agòɗ à atà: 16-17 “Azla­deda, Yudas kà agà la tataka gami la abà. Masla kà tavàl sləray bokuba anu bay. Ama la mok uwana azladza tayàh makəɗ Yesu kà, aguwà azladza à huma, kà makəs Yesu. Dagay uwarà la matse­tseray la abà, David apə̀h à ahəŋ lakəl aŋa Yudas uwana naka aɗehəŋ. Ndzer, say gay uwanay agəɗ à afik bokuba uwana apə̀h à vok.”
18 Yudas kà aɗahàŋ kà mawi­siga. Sili uwana tapə̀lal kà maguw azladza à huma aŋa mapəhla Yesu ala kà, asùkwla guf, ŋgaha atsà gəl à ahəŋ la guf uwatà la abà, tsəzllòh, hana aŋha gesina asà à vəɗah gesina, vərɗəɗa. 19 Azlaməna madz à ahəŋ la Uru­sa­lima tasəl à uwana apakà vok gesina, gay gà la uwaga tazàlalla guf uwatà la gay gudəŋ aŋatà kà: Ha­kel­da­ma, bokuba magoɗay kà: Guf aŋa aŋiz. 20 Piyer awùlla à gay aŋha à tsəh, agòɗ aya: “Gay gà la uwaga David apə̀h à ahəŋ dagay uwarà lakəl aŋa Yudas la wakità aŋa Mahabay la abà:
ˈGày aŋha adà­pakay ŋvagay tsewwa,
Dza adàdza à ahəŋ la aku aŋa tetuwa.ˈ
Tatsetsèr aya kà:
ˈSay dza anik aɓəɗ à slaka aŋha à abà aya.ˈ”
21-22 “Say dza aɓəɗ à slaka aŋha à abà kà mapak masla sayda aŋa mawul à uda aŋa Sufəl Yesu gami la mamətsay. Dza uwaga agay kəla kà tekula la tataka azla­uwana la abà mau­gu­zahàh anina la kəla slaka uwana Sufəl Yesu adahàh à abà dagay zamana uwana Yuhana aɗa­hàlla batem tsəràh asàk anu à ahəŋ à mok uwana Yesu awùl à uda la mamətsay awùl à zagəla.” 23 Kiya uwaga tatsìzlla azladza səla ala: Yusufu uwana tazalalla Barsabas, sləm aŋha anik aya Yustus, atà la Matiyas. 24 Ŋgaha tadə̀v kuɗa à Zəzagəla gesina aŋatà, tagòɗ: “Sufəl, kak uwana kasəl madzugway aŋa ləv aŋa dza kà, pə̀hanula la uwana kakə̀sànì la tataka aŋatà la abà, 25 kà masla aŋa maɓəɗ à slaka asik aŋa Yudas à abà kà magay masla matapla, kà masla aŋa maɗàh sləray aŋha à uwana Yudas asàkal, kà masla aŋa mad à slaka uwana à abà agà aŋha.” 26 La lig la ahəŋ tatsà à atà goropu lakəl aŋa mazəɓani tekula aŋatà. Kiya uwaga Zəzagəla azə̀ɓànì Matiyas, ŋgaha adà à matugway aŋa azlaməna matapla kulo gəl aŋha tekula gà uwaga à adi.
1:20 1.20 Mahabay 69.25; 109.8