2
Mas à ahəŋ aŋa Masasəɗok Zəzagəla
Mok uwana madəvaday aŋa Pen­ta­kosta adasa à waŋ, azlaməna madiŋal gəl à vok tahamà gay à vok gesina la slaka tekula la abà. Katskats tatsənà masləh məlo bokuba maho­humay aŋa məŋ kular, asa à ahəŋ la zagəla, ŋgaha ahənà gày uwana ala, atà la aku gesina. La abatà azla­tatak anik tapàhla vok ala bokuba azlaalàh akàl; taslə̀hà gəl à ahəŋ, tadzàh à kəla uwa­be­yuwi aŋatà à gəl gesina. Gesina aŋatà tahə̀n ala la Masasəɗok Zəzagəla, ŋgaha tadzəkà maɓaɗma la azlagay gudəŋ anik anik, bokuba uwana Masasəɗok avà à atà kà mapəhay.
La kaslà uwatà azla Yahu­diya uwana tanəfà mapəhay aŋa fəla aŋatà, la ahəŋ la Uru­sa­lima, tasà à waŋ la azla­kutso anik anik la abà gesina, tasà à waŋ kà madz à ahəŋ la Uru­sa­lima. Mok uwana tada­tsən maho­humay uwaga, tasà à waŋ, tahamà gay à vok. Ləv avàlàh à atà à gay gesina aŋatà, kà uwana kəla uwa­be­yuwi aŋatà kà atsənàŋ kà tapə̀h gay kà la gay gudəŋ aŋha. Kiya uwaga gesina aŋatà ləv avàlàh à atà à gay, gəl akàɗ à atà à vok, tagòɗ: “Azladza uwanay tavats gay kà, kà azla Galili aw takay? Ŋgaha ma, uwanay ma kakay apaka vok, kà kəla uwa­be­yuwi gami atsəna kà tapəhay kà la gay gami uwi? Tsa tekeɗik kà azladza uwanay tasà à waŋ la kutso Partiya, Medi, Elam, Me­so­po­tami, Yahu­diya, Kapa­dotsəya, tsəràh à Asəya. 10 Ŋgaha la Fərizi, Pamfi­liya, Misəra, ŋgaha la kutso aŋa Libiya uwana nekwa la Səren, azlaanik la tataka gami la abà, tasà à waŋ la Rom, 11 azla­uwana azla Yahu­diya slilih gà la azla­uwana tapakàh azla Yahu­diya mapakay, azlaanik uwana tasà à waŋ la Kəreta ŋgaha azlaanik la Arabiya. Ama ku bà la uwaga bay kà, kəla uwa­be­yuwi gami atsəna kà tapəhay lakəl aŋa sləray məŋga aŋa Zəzagəla la gay gudəŋ aŋha!” 12 Ləv avàlàh à atà à gay gesina, tasə̀l uwana tapəhay aw, tagòɗ kà atà à atà: “Uwanay ma, mana asal magoɗay mi?” 13 Ama bà la uwaga kà azlaanik takəɗàsl azlaməna madiŋal gəl à vok la magoɗay: “Ndzer, azladza uwanay kà guzu adakaɗ atà à gay.”
Mapəhay aŋa Piyer
14 Hadzak Piyer asà à afik la azlaməna matapla kulo gəl aŋha tekula gà uwanay, azà kuda à zagəla, agòɗ à maham à ahəŋ dza: “Akul azla Yahu­diya, ŋgaha akul uwana kadzaw à ahəŋ la Uru­sa­lima la abà gesina, sə̀làw, tsə̀ɓàw sləm à gay uwanay gəpəh à akul lagwa. 15 Kay, azladza uwanay kà, guzu adakaɗ atà bokuba uwana kagoɗaw aw, kà uwana bà zil gosila bay kà, adaslay dadàŋ aw. 16 Ama kà magəɗ uwana à afik, masla mapəhal gay à ahàl Yoyel apə̀h: 17 Zəzagəla agòɗ:
ˈKiya uwanay à uwana adàpaka vok la madəv à gay mahənay:
Gədà­sləl Masasəɗok gulo à ahəŋ à azladza à gəl gesina;
azlabəza aŋkul, la azla­ko­hana aŋkul, la azla­ma­kozga aŋkul masa­siŋay adà­sa­si­ŋahla atà, gədàɓəɗahà atà à ama la abà, tapàh paŋaw gulo.
18 Ndzer, haɗay gədà­sləh Masasəɗok gulo à gəl aŋa azla­ma­gamza gulo, azla­zilga, la azla­misga la mavakay uwatà
Ŋgaha tadà­pahah à azladza.
19 Gədà­ɗahah azla­na­dzipo la zagəla ŋgaha la vəɗah,
aŋiz, akàl ŋgaha habaga la azla­kəsək tadà­gahay la ahəŋ,
20 Afats adàtəfa zagəla,
Təla adàgay mativga vikuza, bokuba aŋiz.
La lig la ahəŋ kà pəra, mavakay aŋa Sufəl uwana mazləɓayga, aŋa mas à waŋ.
21 Kəla dza uwana atsal sləm aŋa Zəzagəla agay adàɓəlay!ˈ”
22 “Akul azla Isərayel, tsə̀ɓàw sləm à uwanay gəpəhay”, Piyer agòɗ à atà. “Yesu zil Nazaret uwana Zəzagəla aslə̀l à waŋ, apə̀hla maslay aŋha ala, la maɗàh azla­na­dzipo la azla­masəlay anik anik la tataka aŋkul la abà, akul babay kasəlaw. 23 Zəzagəla avà à ahàl aŋkul bokuba uwana awoyàŋ kà uwana dagay uwarà, asə̀l uwana kadà­ɗa­haw­wallaŋ à vok. Gay gà la uwaga kavàw masla à ahàl aŋa azlaməna tsakana kà mazləlay à ahàf à adi kà mamətsay. 24 Ama Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay, adzà à ahəŋ la sifa aya. Ndzer kà, masla kà agə̀ɗ à ndzəɗa aŋa mamətsay à ahàl aw. 25 David apə̀h lakəl aŋha kà:
ˈKok­si­koksi gənəŋə̀ŋ Sufəl gulo la yewdi gulo, agà la ahàl kaf gulo, kà gi aŋa mago­gotsay aw.
26 Gay gà la uwaga, ləv gulo adahən ala la marabay, ŋgaha gay gulo uwana gəpəhay kà matsi­ɗayga,
Baməraka gi la sləɓ vok pəra, gədàf manəwəŋ gulo à masla à afik.
27 Kadàsak gi la ahàl aŋa mamətsay aw.
Kadàkəsay kà sləɓ vok aŋa kohana aŋak amazinla aw.
28 Kak, kapə̀hgəla tetəvi uwana adala gi à sifa à abà,
Gi la marabay kà uwana kak la gi.ˈ”
29 “Azla­deda gulo, azlayla gi gəpəh à akul la paraka lakəl aŋa Baba gami madzi­dziga David; masla kà amə̀ts tallà, zəvay aŋha la ahəŋ la tataka gami la abà tsəràh à lakana. 30 Masla mapəhal gay ahàl aŋa Zəzagəla asə̀l kà Zəzagəla azùwal mawaɗay la magoɗal: ‘Gədà­kəsani à uda tekula la mayyi tsəh ala aŋak la abà, gədàfa à sufəl à abà.’ 31 David asə̀l dagay uwarà lakəl aŋa mawul à uda aŋa dza, uwana mafal dzakwa à gəl gà, kà uwaga agòɗ:
ˈGəsakal la mezewi aw ŋgaha vok aŋha azin ala aw.ˈ
Zəzagəla agòɗ.”
32 Piyer agòɗ aya: “Zəzagəla awùlla Yesu uwanay à uda la mamətsay, anu azlaməna sayda aŋa uwaga gesina. 33 Zəzagəla Baba atsìzllàŋ à ahàl kaf aŋha, ŋgaha avàl Masasəɗok uwana apə̀h à ahəŋ, masla aslə̀h anu à ahə̀ŋ à gəl à uwana kanəŋàwwàŋ la uwana katsənàwwàŋ lagwa. 34 David kà, masla kà ahàd à zagəla aw, ama apə̀h gay lakəl aŋa dza uwana tafal dzakwa à gəl, agòɗ:
ˈSufəl Zəzagəla gulo agòɗ à sufəl gulo: ‘Dzà aŋak à abanay la ahàl kaf gulo lakəl.
35 Tsəràh à uwana gədàɓək azlaməna məzam aŋak à tsəh à asik aŋak, kà maf asik à afik aŋak.’ˈ”
36 “Kità gəgoɗ à akul à azla Isərayel, ndzer kasəlaw kà, akul kazlə̀llàw Yesu uwanay à ahàf à adi, masla la uwana Zəzagəla apakàŋ ala kà Sufəl, ŋgaha afàl dzakwa à gəl.”
37 Uwana tatsə̀n gay uwaga kà, ləv avàlàh à atà à gay gesina. Tanavà Piyer la azlaməna matapla anik: “Azla­deda, mana à uwana məɗehəŋ ma?” 38 Piyer agòɗ à atà: “Pə̀hàw gay la ləv ala, ŋgaha kəla uwa­be­yuwi aŋkul taɗa­halla batem la sləm aŋa Yesu Kristu kà tsakana aŋkul aŋa mama­tsilla. Ŋgaha Zəzagəla adàvà à akul Masasəɗok aŋha. 39 Kà uwana mapəh à ahəŋ aŋa Zəzagəla kà aŋkul, la mayyi à tsəh ala ŋgaha kà aŋa azla­uwana kərkər gà, kà aŋa azla­uwana Sufəl Zəzagəla gami adàzala à atà gesina.”
40 Kiya uwaga Piyer apəh à atà azlagay anik anik aya, kà maɓaz atà à tsəh, ŋgaha kà madzərəɗàh atà ala la magoɗ à atà: “Sàw à uda la tataka aŋa azladza uwana takəs Yesu aw, yàhàw kà Zəzagəla aŋa maɓəl akul pəra.” 41 Aŋuvaw la tataka aŋatà la abà tadìŋ gəl à gay aŋa Piyer à vok ŋgaha taɗahà à atà batem. La mavakay uwatà dza dəbow makər azà à vok à azlaməna matapla à adi. 42 Tavà vok aŋatà kà matsəɓ sləm à uwana à azlaməna matapla tapə̀hatàla, tadzà à ahəŋ la mazuw tatak may tekula la abà, ŋgaha tazàw tatak may la slaka tekula babay, ŋgaha la madəv kuɗa à Zəzagəla la slaka gà.
Madz à ahəŋ aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok
43 Azla­na­dzipo la azla­masəlay aŋuvaw taɗa­hàhà vok la ahàl aŋa azlaməna matapla, ŋgaha ləv avàlàh à azladza à gay. 44 Azlaməna madiŋal gəl à vok tagà tekula, ŋgaha tahamà gay à tatak aŋatà à vok la slaka gà gesina. 45 Tadawàh azlaàlàk aŋatà ala la azla­ləmana aŋatà, tavàhàh sili gà la tataka aŋatà la abà uwa­be­yuwi kəla udəra aŋha. 46 Kəla mavakay tahamà gay à vok la məŋ gày Zəzagəla la aku, tazàwàh tatak may aŋatà la slaka gà la mtəga la ləv tekula la marabay. 47 Tazlə̀ɓàhàh Zəzagəla, ŋgaha azladza gesina tawo­yàhà atà. Kəla mavakay Sufəl Zəzagəla azàhà à atà ala azla­uwana à adi asal maɓəl atà.
2:1 2.1 3Musa 23.15-21; 5Musa 6.9-11 2:21 2.21 Yoyel 2.28-32 2:28 2.28 Mahabay 16.8-11 2:30 2.30 Mahabay 132.11; 2 Samuyel 7.12-13 2:35 2.35 Mahabay 110.1