16
Timotawus alak azla Pol atà la Silas
Pol abəzà Derbe ŋgaha à Lisətəra. La abatà masla madiŋal gəl à vok anik la ahəŋ, sləm aŋha Timo­tawus. Iyà aŋha kà dəg zla Yahu­diya, masla madiŋal gəl à vok. Ama baba aŋha kà tsəhay zil Gərək. Azla­deda uwana la Lisətəra ŋgaha la Iko­niyum gesina kà, tafà madzugway aŋatà kà à masla à afik. Pol asàl mazəɓ Timo­tawus kà magay manalay aŋha. Kà maday atà səla kà, akədə̀v à uda dadàŋ. Aɗahàŋ kiya uwaga kà, kà uwana azla Yahu­diya uwana tadzà à ahəŋ la abatà gesina kà, tasə̀l kà baba aŋa Timo­tawus kà zil Yahu­diya aw. Kəla gudəŋ uwana tagùwàh la abà kà, tapàh à azlaməna madiŋal gəl à vok, tatak uwana azlaməna matapla la slaka aŋa Yesu, la azla­ma­siga la Uru­sa­lima tapə̀h, ŋgaha tafàh à atà akur à lig kà makəs mapəhay uwatà lela. Kiya uwaga məna madiŋal gəl à vok tadzərə̀ɗàhà ala la madiŋal gəl à vok la abà, ŋgaha matugway aŋatà azàhàla vok à gəl kəla mahənay.
Masesiŋay asesiŋla Pol la Makeduniya
Ama Masasəɗok Zəzagəla aɗə̀ɗ à atà gay à ahəŋ kà maz gay Zəzagəla la kutso Asəya, kà uwaga à uwana taguwà à uda la Fərizi la Gala­tiya. Mok uwana tabəzà Misiya kà, asà à atà mad à kutso Biti­niya à abà, ama Masasəɗok aŋa Yesu avà à atà tetəvi gotənaŋ aw. Kà uwaga taguwà la Misiya, ŋgaha tadà à ahəŋ à gay dərəv la Tərowas. La huɗ aŋa vəɗ mase­siŋay ase­sìŋla Pol. Anəŋà zil Make­du­niya atsìzlla à ahəŋ, adə̀val kuɗa: “Guwà à waŋ la Make­du­niya kà mazlak anu!”, agòɗal. 10 Katskats la lig aŋa mase­siŋay uwaga la ahəŋ, məyàh tetəvi kà maday à Make­du­niya. Məsə̀l kà Zəzagəla azàla anu kà maz gay marabəŋ à azladza la kutso uwatà la abà haɗay.
La Filipiya, Lidiya adiŋ gəl à Zəzagəla à vok
11 Mətsìzlla ala la gudəŋ Tərowas la kəslah iyaw, tərra, məhàd à gudəŋ uwana à afik la tataka iyaw la abà, sləm aŋha Samotəras, la bebəŋ gà məzlaŋàl la Ne­ya­po­ləs. 12 Dagay la abatà la uwana, məhàd à Fili­piya uwana gudəŋ teraŋa la makoray Make­du­niya, slaka madz à ahəŋ aŋa azla Rom. Mədzà à anu à ahəŋ la abatà. 13 La vuɗ maduw ləv mədà à uda la gudəŋ la abà kà mayàh slaka madəv kuɗa aŋa azla Yahu­diya la gay mukwà. Mədzàhà madzay ŋgaha mətapla azlamis uwana tahamà gay à vok la abatà. 14 Tekula la tataka aŋa azlamis uwatà la abà, sləm aŋha Lidiya, asà à waŋ la gudəŋ Tiyatir, masla matsakal azla­sana, uwana iyaw aŋha zla­zlaɗa, masla mahoy adi aŋa Zəzagəla babay. Atsə̀ɓ anu sləm, ŋgaha Sufəl Zəzagəla azàla haŋkəli kà masla aŋa maf sləm à uwana Pol apəhay. 15 La abatà taɗà­halla batem la azlaməna huɗ gay aŋha gesina, azàla anu à mtəga aŋha la magoɗay: “Bokuba uwana tsa kasəlaw kà gəda­diŋal gəl à Zəzagəla à vok la dziriga kà, sàw à waŋ, kadzaw à ahəŋ la mtəga gulo”, agòɗ à anu. Afà anu leri à gəl.
Tawits azla Pol à daŋay
16 Vərdi anik la ahəŋ uwana mədà à slaka madəv kuɗa kà, məgagàm la dugu mayà gà, uwana la masasəɗok mawi­siga lakəl. Apàhàh tatak uwana adàpaka vok la huma la gay, la mapàh tatak uwaga kà, adaɓəz sili kà aŋa məŋga aŋha. 17 Adzəkà manəf anu la tsəh, awiyaa agòɗ: “Azladza uwanay kà, azlaməna sləray aŋa Zəzagəla uwana kərkər la afik! Tapəha­kulla tetəvi uwana Zəzagəla adàɓəla akul!” 18 Apə̀hàh uwaga mavakay dəŋ. La makəɗ gəl à ahəŋ, Pol adày vok, agolà vok à slaka aŋha, agòɗ à masasəɗok mawi­siga: “Kak masasəɗok mawi­siga, la sləm aŋa Yesu: Sà à uda la masla la abà, gəgoɗ à ka!” La kirim yewdi masasəɗok asà à uda. 19 Mok uwana azlaməŋga aŋa dugu mayà uwaga tanəŋàŋ kà taɓəz sili aya aw kà, takàs azla Pol atà la Silas ŋgaha tabayà atà à vada­vaday kasukwa à afik tsəràh à huma aŋa azlaməŋga aŋa gudəŋ. 20 Tadàla atà à slaka azla­gumna aŋa azla Rom ŋgaha tagòɗ: “Azladza uwanay kà, tatsàlla magazlay à gudəŋ gami à abà, atà kà, azla Yahu­diya. 21 Ŋgaha tapàhla mapəhay uwana ala wakità seriya gami avəra gay à azladza, anu uwana anu azla Rom, kà manəfay la makəsay.” 22 Maham à ahəŋ dza ahamà atà à gəl. Azla­gumna tahàl lukut aŋa Pol atà la Silas, ŋgaha tavà tetəvi kà mazlaɓàh atà la kurpi. 23 Uwana tazlàɓàh atà la kurpi kà, tawìts atà à daŋay, ŋgaha tafàhà akur à azlaməna manəŋla à atà à lig kà, kà manəŋla atà lela. 24 Uwana masla manəŋla atà adatsən gay uwaga kà, awìts atà à daŋay huɗ gà à agu, ŋgaha aɓə̀k atà sasala à asik.
25 La huɗ aŋa tataka vəɗ azla Pol atà la Silas tadə̀v kuɗa, ŋgaha tahàb kà mazləɓ Zəzagəla; azlaməna daŋay anik tatsənà atà babay. 26 Katskats kutso aɓəlàkà vok məŋga məŋga, baməraka mata­tukway aŋa gày kà aɓəlàkà vok, katskats azla­ga­magày tapàzlla vok, ŋgaha la kità bay, azla­sa­sala la azla­ma­za­kazak tapal­làhà à vok à azlaməna daŋay la vok ala kokuɗa gəl aŋatà. 27 Masla manəŋla azlaməna daŋay atsənà ala. Uwana anəŋàŋ kà gamagày aŋa gày daŋay mapazl vok gà, aɓə̀ɗ katsakar aŋha kà makəɗ vok, kà uwana adzùgw kà, azlaməna daŋay tahoyay. 28 Ama Pol awiyà la ndzəɗa: “Kay, kakəɗ vok aŋak aw, anu gesina gami la ahəŋ!” 29 Masla manəŋla uwaga anàv akàl, ahàd à gày daŋay à agu la katskats la masəkulay la abà kà guba, atə̀ɗ à makəla asik aŋa azla Pol atà la Silas. 30 Ŋgaha asə̀lla atà à uda, anavà atà: “Azlaməŋga gulo, mana gəɗehəŋ kà gi aŋa maɓəlay ma?” 31 Tawulàlla: “Dìŋ gəl à Yesu à vok, ŋgaha kaɓəlay, kak la huɗ gày aŋak gesina!” 32 Ŋgaha tazàla gay aŋa Sufəl Zəzagəla la azlaməna huɗ gày aŋha gesina. 33 Masla manəŋla gày daŋay uwaga, ahə̀l atà à uda la vuɗ uwatà, ŋgaha apàlàh azlaamik aŋatà. La lig la ahəŋ taɗà­halla batem la azlaməna huɗ gày aŋha gesina. 34 Adàla azla Pol la Silas à gày aŋha à agu, ŋgaha avà à atà tatak may. Zil uwaga la azlaməna huɗ gày aŋha gesina tahə̀n ala la marabay, kà uwana tadìŋ gəl à Zəzagəla à vok.
35 Mok uwana məl adawula, azla­gumna aŋa azla Rom, taslə̀l dza à slaka masla manəŋla gày daŋay la magoɗal: “Sàk azladza uwaga, tahàd aŋatà”, tagòɗal. 36 Masla manəŋla asà à waŋ, apə̀h à azla Pol, agòɗ à atà: “Azla­gumna tav tetəvi kà mawits akul à gəl. Kaslawwalla vok aŋa mas à uda, kà madiy aŋkul la lapiya.” 37 Ama Pol agòɗ à azlaməna masləlla atà à waŋ: “Lakuhu tazlàɓàh anu la vada­vaday kasukwa la afik, ŋgaha kà pəra tawìts anu à gəl kokuɗa maɗàh seriya gami, tsa anu babay kà, anu azla Rom kà pəra, tawìts anu à gəl, la gəl à gəl ma kà mana mi?! Kiya uwaga aw! Say atà la gəl aŋatà tatsa à waŋ kà mapəl anu ala, kəla!” 38 Azlaməna masləllay tawùlla à gay uwaga à azla­gumna Rom. Ama guba akə̀s atà kaykay kà uwana tatsənàŋ kà Pol la Silas kà azla Rom. 39 Kiya uwaga, atà tasà à waŋ tadə̀v atà kuɗa, ŋgaha tasə̀lla atà à lag la gày daŋay la aku, ŋgaha aya tadə̀v atà kuɗa kà mas à uda la kutso aŋatà la abà. 40 Uwana Pol atà la Silas tadasa à uda la daŋay, tahàd à mtəga Lidiya dadàŋ. Uwana tanə̀ŋ azla­deda la abatà tadzərə̀ɗàhàtàla, ŋgaha tahàd aŋatà.