17
Pol atà la Silas la Tesaloniki
Tanəfà tetəvi uwana aguwà la Amfi­polis la Apo­lo­niya ŋgaha tabəzà Te­sa­lo­niki. Gày madəv kuɗa aŋa azla Yahu­diya la ahəŋ la abatà. Bokuba uwana adagay zagəlà aŋa Pol, ahàd à gày madəv kuɗa à agu. Mavakay maduw ləv makər, Pol atsanà vok gay atà nna lakəl aŋa wakità Zəzagəla. Atàpàhàtàla la madzərəɗàhatàla, kà akəsà vok kà Kristu asà ŋgərpa, ŋgaha awùl à uda la mamətsay, Pol agòɗ à atà: “Yesu uwanay gəpə̀h à akul kà, Kristu gà la uwaga.” Azladza anik la tataka aŋatà la abà takə̀s uwaga, tanəfà Pol atà la Silas. Azla Gərək uwana tahòy yewdi aŋa Zəzagəla la azlamis huɗ gudəŋ uwana sləm aŋatà la ahəŋ aŋuvaw.
Ama azla Yahu­diya tahə̀n ala la maŋor. Kiya uwaga tahamà gay azla­bu­ɗaray à vok, tawiyà kà maf à tsəh à maham à ahəŋ dza à afik la magazlay la huɗ gudəŋ. Tahàd à mtəga Yason kà mayàh azla Pol atà la Silas, kà madla atà à huma aŋa azlaməna sawaray. Uwana taɓə̀z azla Pol la abatà aw kà, tabayà Yason la azla­deda anik à huma aŋa azlaməŋga aŋa gudəŋ, ŋgaha tadzəkà mawiyay: “Azladza uwana tawìs gudəŋ à vok ala kà, atà, la uwanay tabəzà à abanay lakana. Yason akə̀s atà à mtəga aŋha, azladza uwaga gesina tapəsèw mapəhay aŋa sufəl aŋa Rom, kà uwana tapəhay kà məŋ sufəl anik la ahəŋ, uwana sləm aŋha Yesu”, tagòɗ. Gay uwaga avədzàhà à tsəh à maham à ahəŋ dza à afik la azlaməŋga aŋa gudəŋ. Kiya uwaga azlaməŋga tafà leri à azla Yason à gəl kà tapə̀l sili dàŋ kà maduw atà à gəl.
Pol atà la Silas la Bere
10 Uwana vəɗ adasa à waŋ, azla­deda tagòɗ à Pol atà la Silas: “Dàw aŋkul à Bere!”, tagòɗ à atà. Mok uwana tabəzà abatà kà, tahàd à gày madəv kuɗa aŋa azla Yahu­diya à agu. 11 Azla­uwanay kà madzugway aŋatà kà delga, kà azla Yahu­diya aŋa Te­sa­lo­niki, takə̀s gay Zəzagəla la ahàl səla, kəla mavakay tamədzèɗàh huɗ aŋa wakità, kà masəlay à baŋa uwana Pol apəhay kà dziriga. 12 Ŋgaha aŋuvaw la tataka aŋatà la abà tadìŋal gəl à vok. Azla Gərək la azlamis uwana sləm aŋatà la ahəŋ, la azlazil tadìŋal gəl à vok. 13 Ama uwana azla Yahu­diya uwana la Te­sa­lo­niki tatsənàŋ kà Pol apə̀h gay Zəzagəla la Bere kà, tasà à waŋ la maham à gay azladza à vok, kà mavədzàh azladza ala. 14 Kiya uwaga azla­deda tadàla Pol à gay dərəv, ama Silas atà la Timo­tawus tagə̀ɗ à Bere. 15 Azla­uwana talakà Pol, tabə̀zla tsəràh à Atena. La lig la ahəŋ tawùlla aŋatà à Bere la gay uwana la ahàl Pol, apə̀h à atà kà mapəh à azla Silas atà la Timo­tawus, kà tabə̀zalla vok la katskats.
Pol la Atena
16 Mok uwana Pol akùd azla Silas atà la Timo­tawus la Atena kà, ləv azə̀ŋ məŋga kà manəŋ gudəŋ uwaga adahənla la azla­ma­zlazlay. 17 Taba­yàhà vok gay la azla Yahu­diya la gày madəv kuɗa la aku, la azla­uwana azla Yahu­diya aw, ama tahòy yewdi aŋa Zəzagəla, la azla­uwana la vada­vaday kasukwa la afik, ŋgaha la azla­uwana taga­gàmàh la masla. 18 Azlaməna matapla azladza anik azla Epi­ku­riya ŋgaha la azla Səto­yi­səya tavàts gay la masla. Azlaanik tagòɗ: “Mana masla gay zlaw­z­lawga uwanay agòɗ lagwa zlà ma? Zlahaw kà apəhay kà gay aŋa azla­zəzagəla məlok gà.” Tapə̀h uwaga kà, kà uwana Pol apəhay lakəl aŋa Yesu, ŋgaha lakəl mawul à uda la mamətsay. 19 Kiya uwaga takə̀s, tadàlla à gudəŋ uwana à afik Are­wopez la huma aŋa azlaməna sawaray, ŋgaha tagòɗal: “Lagwa asa à anu masəlay matapla, ma uwala asa à ka matapanula? 20 Kà uwana asa à ka matapanula azla­tatak məlok gà, ŋgaha bay asa à anu masəl godega aŋha zlà.” 21 (Azla Atena la azlaməlok dza uwana tadzà à ahəŋ la tataka aŋatà la abà, taɗahà tatak aw, say matsən azlagay mawga uwana tavàts pəra)
22 Hadzak, Pol atsìzlla ala la tataka aŋa azlaməna sawaray la abà ŋgaha agòɗ: “Azla Atena, gədzùgw kà akul kanəfaw azlatsəhay zəzagəla anik anik gərga­gər. 23 Haɗay, bokuba uwana gədau­gu­zahay la huɗ gudəŋ aŋkul la abà kà, gənəŋà azla­slaka mazlazlay aŋkul. Ŋgaha gənəŋà anik aya uwana tatse­tsèral à vok: ‘Slaka uwana kà aŋa zəzagəla dza asəl sləm aŋha aw.’ Iyay zlà! Kasləkawaw kokuɗa masəlay, ama gi kà gəsəl, uwana gəsà à waŋ kà mapəha­kulla. 24 Masla la uwana aɗahàŋ gudəŋ à vok, la azla­tatak uwana la huɗ aŋha gesina, ama masla kà adza à ahəŋ la azlagày uwana la aku, ahàl aŋa dza aŋàl aw. 25 Masla kà anəkuɗa kà dza aŋa maɗa­halla tatak aw, kà uwana masla la uwana av sifa à dza la masafay gesina. 26 La dza tekula la abà, la uwana mayyi à tsəh ala apakà vok gesina, ŋgaha aɓə̀k atà à ahəŋ la gudəŋ uwanay la vok. Dagay uwana aləg maɗàh vok, afàh azla­kaslà à ahəŋ la azla­makwi aŋa madz à ahəŋ aŋatà babay. 27 Aɗahà à atà kà atà mayàh masla təzlta­təzl, kà atà aŋa maɓəzal. Ama la dziriga kà, Zəzagəla kà kərkər la uwa­be­yuwi gami aw, 28 Kà uwana:
ˈLa masla anu la sifa masla la vok aŋa masafay anu la ahəŋ.ˈ
Delga à uwana azladza anik aŋkul tahàb, ŋgaha tagòɗ:
ˈAnu babay kà anu azlabəza aŋha.ˈ
29 Tsa anu azlabəza aŋa Zəzagəla kà, məslala vok məga­gazləla la madzugway kà, Zəzagəla kà bokuba luwà­luwà, sili, baŋaw akur aw. Kà uwana aŋa azla­tatak uwaga kà, dza aɗahà à atà la haŋkəli aŋha, kà azla­ma­zlazlay aŋha. Azla­tatak uwaga kà azlaaŋa Zəzagəla aw. 30 Iyay, kà uwana Zəzagəla atugw tsakana aŋa uwarà aya aw, kà uwana azladza tadza à ahəŋ kà la mawur gəl aw la abà. Ama lagonay kà, adazala azladza baməraka leli gesina, kà mapəh gay la ləv ala. 31 La haɗay gà kà, afà mavakay tekula à ahəŋ, à uwana adàɗah seriya à gudəŋ à vok à gəl la dziriga. La ahàl aŋa dza tekula uwana akə̀sànì, ŋgaha apə̀hanula masla la mawul à uda la mamətsay.”
32 Uwana tatsənà, kà Pol apə̀h lakəl aŋa mawul à uda la mamətsay kà, azladza anik takəɗàslal, azlaanik tagòɗ: “Iyay, lagwa kà, asa à anu aŋa mədàtsəɓal sləm vərdi anik aya zlà!” 33 Kiya uwaga à uwana, Pol asà à uda la tataka aŋatà la abà. 34 Azlaanik tadà à atà à adi, tadìŋal gəl à vok. La tataka aŋatà la abà kà Denəs tekula la tataka maham à ahəŋ sawaray, uwana la abà la gudəŋ la afik, mis anik uwana sləm aŋha Damarəs, ŋgaha la azladza anik aya.
17:25 17.25 1 Sufəl 8.27; Yesayya 42.5