18
Pol la Korintiya
La lig aŋa uwaga la ahəŋ, Pol atsìzlla ala la Atena ŋgaha ahàd à Korin­tiya. Zil Yahu­diya anik la ahəŋ la abatà, sləm aŋha Akilas, tagagàm la Pol. Pol ahàd à mtəga aŋha kà manəŋ atà à gay. Masla kà, tayyà kà à makoray aŋa Pontiya à abà, ama asafay la abatà aw. Asà à waŋ kà la Italiya la ahàl à ahàl atà la mis aŋha Pərəskila, kà uwana sufəl Rom, uwana sləm aŋha Kəlod, akuɗə̀kàh azla Yahu­diya gesina la Rom. Sləray aŋatà kà tekula la Pol, (Mataf gày lukut) adzà à ahəŋ la mtəga aŋatà, ŋgaha taɗa­hàhà sləray la slaka gà. Kəla vuɗ maduw ləv, Pol abayàhà vok gay la azla Yahu­diya la gày madəv kuɗa la aku, kà atà tadiŋal gəl à vok, baməraka azla Gərək bay.
Ama mok uwana azla Silas atà la Timo­tawus tasà à waŋ la Make­du­niya kà, Pol aɗahà sləray anik aya aw, say azàŋ kà gay Zəzagəla la mapàhla à azla Yahu­diya, kà Yesu kà masla uwana Zəzagəla afàl dzakwa à gəl. Ama uwana azla Yahu­diya tafà gəl à gay aŋha aw, tatsə̀kal mago­ɗahay à gəl Pol aɗə̀ɗ à atà burburu aŋa gudəŋ aŋatà à gəl, agòɗ à atà: “Baŋa kadà­za­hawla kà, mawi­siga kà adagay kà aŋkul, gay gulo la abà aw. Dagay lagonay lagwa gəgola vok gulo à slaka azladza uwana azla Yahu­diya aw adagay.” Kiya uwaga adà aŋha la abatà, ahàd à mtəga aŋa dza anik uwana sləm aŋha Titiyus Yustus, uwana ahòy yewdi aŋa Zəzagəla, ŋgaha gày aŋha kà agà la makəla aŋa gày madəv kuɗa. Kirəspus, məŋga aŋa gày madəv kuɗa, adìŋ gəl à Sufəl Yesu à vok la huɗ gày aŋha gesina. Azla Korin­tiya uwana tatsənà gay uwaga, tadìŋal gəl à vok, ŋgaha taɗahà à atà batem.
La vəɗ la abà vərdi anik mase­siŋay ase­sìŋla Pol, Sufəl Zəzagəla agòɗal: “Guba akəs ka aw, dà à huma à gay la mapəh gay gulo, kadza à ahəŋ titi aw! 10 Kà uwana gi la ahəŋ la kak. Dza la ahəŋ aslala vok kà makəs ka, kà maɗaha à ka mawi­siga à vok aw, kà uwana azla­uwana tada­gahay azlaa­ŋulo kà, atà ŋuv la gudəŋ uwanay la abà aw.” 11 Pol adzà à ahəŋ la Korin­tiya mavay la tenma, ata­pàhla gay Zəzagəla à azladza.
12 Mok uwana Galiyon apàk gumna aŋa kutso Akayya, azla Yahu­diya tahamà gay à vok, takə̀s Pol, tadàlla à huma seriya, 13 Tagòɗ: “Dza uwanay kà apapat azladza kà atà makədeɗ à Zəzagəla anik à ahəŋ, la azla­tetəvi anik anik, uwana aɗəɓ vok la mapəhay gami aw.”
14 Pol asàl maɓaɗma, à mok uwana Galiyon agòɗ à azla Yahu­diya: “Baŋa dza uwanay akə̀ɗ dza, baŋaw aɗàh mawi­siga anik zla­zla­ɗaga naka gəbasiŋ, gətsəɓ akul sləm. 15 Ama tsa kabayaw vok gay kà lakəl aŋa azlagay, lakəl aŋa azla­sləm, ŋgaha lakəl aŋa wakità seriya aŋkul kà, say akul la gəl aŋkul kakədəvaw uwaga ala, gi kà, gəɗàh seriya aŋa tsəhay gà uwaga aw.” 16 Ŋgaha akuɗə̀kàh atà la huma seriya. 17 La abatà gesina aŋatà takàs Sostenus, məŋga aŋa gày madəv kuɗa, tazlàɓ la huma seriya. Ama Galiyon afàl sləm aw.
Pol awul à Antiyews
18 Uwana Pol adadzin à ahəŋ la Korin­tiya aya kà, la lig la ahəŋ, asàk azla­deda à ahəŋ, ahàd à Ken­ke­riya atà la Pərəskila la Akilas. La abatà afə̀ts gəl à ahəŋ kà maslaf vok aŋha uwana aslàf la huma Zəzagəla. La lig la ahəŋ ahàɗ à kəslah iyaw à afik, kà mad à kutso Səriya. 19 Uwana tabəzà Efesus, Pol asakà Akilas à ahəŋ atà la Pərəskila, ŋgaha ahàd à gày madəv kuɗa à agu, kà matsən vok gay la azla Yahu­diya. 20 Atà tanavàl masa­fani la abatà, ama akə̀s aw. 21 Asàk atà à ahəŋ la magoɗ à atà: “Baŋa asa à Zəzagəla kà, gədàwul à waŋ à slaka aŋkul aya”, ŋgaha adà aŋha à Efesus la kəslah iyaw.
22 Mok uwana adabəz à Zəsare kà, ahàd à Uru­sa­lima kà maɗàh ayyi à azlaməna gay Zəzagəla la abatà. La lig la ahəŋ, adà à ahəŋ à Anti­yews. 23 Uwana adadzən à ahəŋ la abatà kà, awùl aŋha aya, aguwà à uda la makoray aŋa Gala­tiya la abà, ŋgaha la Fərizi la madzərəɗàh azlaməna madiŋal gəl à vok ala.
Apolos azaŋ gay Zəzagəla la Efesus ŋgaha la Korintiya
24 La zamana uwatà kà, zil Yahu­diya anik la ahəŋ, sləm aŋha Apolos tayyà à Ale­kəsan­dəra, abəzà à gudəŋ Efesus. Masla la haŋkəli aŋa maɓaɗma, asə̀l wakità Zəzagəla lela. 25 Asə̀l tetəvi aŋa Sufəl Zəzagəla lela. La maɓaɗma delga apàhla gay aŋa Yesu à azladza la dziriga. Ama batem tsəhay gà aŋa Yuhana la uwana asə̀l pəra. 26 Adzəkà mapàh gay la gày madəv kuɗa la aku la kokuɗa guba. Mok uwana Pərəskila atà la Akilas tatsə̀n mapəhay aŋha, tadàla masla à mtəga aŋatà, tapə̀halla tetəvi aŋa Zəzagəla la dziriga. 27 Kiya uwaga Apolos akə̀s tetəvi kà mad à kutso Akayya. Azla­deda məna madiŋal gəl à vok tadzərə̀ɗàŋ ala, tatse­tsèral wakità à ahàl, kà mav à azlaməna madiŋal gəl à vok la kutso uwatà, kà atà makəsay la ahàl səla. Mok uwana adabəz à abatà kà, azlàk azlaməna madiŋal gəl à vok la vok mahamay uwana Zəzagəla avàl. 28 Apə̀h à azla Yahu­diya la huma azladza gesina, tsəràh à uwana dza apə̀zl gay maslək aw, apə̀hatàla la wakità Zəzagəla la abà, kà Yesu la uwana dza uwana Zəzagəla afàl dzakwa à gəl, Kristu.
18:18 18.18 4Musa 6.18