20
Pol ahàd à Makeduniya ŋgaha à Akayya
Mok uwana gay ataslə̀la kà, Pol ahamà gay à azlaməna madiŋal gəl à vok à vok. Adzərə̀ɗàhàla la azlagay, agòɗ à atà: “Gi kà, gəda à Make­du­niya.” Aguwà à uda la kutso uwatà la abà la madzərəɗàh azlaməna madiŋal gəl à vok ala, la mazàh à atà gay Zəzagəla, ŋgaha ahàd à Akayya. Adzà à ahəŋ la abatà təla makər, aɗahà vok à ahəŋ kà mad à Səriya la kəslah iyaw, ama atsənàŋ kà azla Yahu­diya tatsə̀n vok gay kà makəɗay, gay gà la uwaga awùl à Make­du­niya. Sopatər, kona aŋa Pirus, zil Bere alakàŋ, ŋgaha bay Arəs­tarkus atà la Se­kundus, uwana azla Te­sa­lo­niki, Gayyus zil Derbe, Tisik atà la Tərofim ŋgaha bay Timo­tawus, uwana atà azla Asəya, tahàd atà nna gesina. Tatsà vok à huma kà anu, tahàd à Tərowas, takudà anu la abatà. Anu la gəl gami məgəɗ à Fili­piya, uwana madəvaday aŋa pain uwana tatak maməsləla la tsəh aw adada à lig kà, la mahənay zlo kà məɓəzà atà à vok la Tərowas la kəslah iyaw. Məɗahà kasukwa tekula la abatà.
Pol anəŋ azlaməna Tərowas à gay
La mokokhu gà, vuɗ səɓdu kà, maham gay à vok kà mazuw tatak may tsi­ka­slaga. La abatà Pol apə̀h gay à azladza. Apə̀h gay tsəràh à tataka vəɗ, kà uwana la bebəŋ gà kà, asal mad aŋha. La gày uwatà la aku lakəl aŋa gày uwatà la afik, məhàm à agu kà, azla­fənəs aŋuvaw dza­dzàhà la ahəŋ. Bəzi kohana uwana sləm aŋha Antikus adzà madzay la gay fenetər. Pol adà à huma à gay la mapəh gay Zəzagəla tsəràh à uwana Antikus ayì vok, adzehàl. Tsəŋu­rəsl, atə̀ɗ à ahəŋ, dagay la kəl gày mamakər la afik, tazə̀ɓ à afik kà adamətsay. 10 Ama Pol asà à ahəŋ, ahùɓal à gəl, akə̀s à vok, agòɗ: “Katawaw aw, mamətsayga aw!” 11 Ŋgaha Pol awùl à gày uwatà à afik, azə̀ɓ Pain atsəkàŋ ala, ŋgaha tazùw gesina aŋatà la slaka gà. Apə̀h à atà gay uwaga tsəràh à gay bebəŋ, la lig la ahəŋ adà aŋha. 12 Tadàla bəzi kohana uwaga à mtəga la sifa, taràb məŋga kà uwaga, tadzərə̀ɗàhà ala.
Pol atsizlla ala la gudəŋ Tərowas, ahàd à Milet
13 Anu kà, mətsà vok à huma, kà Pol aŋa maday à kəslah iyaw à afik uwana adàla anu à Asos. La abatà la uwana mədzùgw mazəɓ Pol à tsəh à kəslah iyaw à afik, kà uwana masla kà anəfà tetəvi à asik. 14 Mok uwana adaɓəz anu vok la Asos kà, məzə̀ɓ à tsəh à kəslah iyaw à afik, məhàd à Mitilen. 15 Mətsìzlla ala la abatà aya, məhàd à huma aŋa Tsiyo. La bebəŋ aŋha aya kà, məbəzà à Samos, ŋgaha la bebəŋ aŋha aya kà maufaɗ kà, məbəzà à Milet. 16 Asà à Pol kà matsəɗ à Efesus lakəl ala, kà uwana asàl matsizl à ahəŋ kà maz kaslà ala la kutso Asəya aw, kà uwana av vok kà mabəz à Uru­sa­lima gurayŋa madəvaday Pen­ta­kosta, aɗàh vok kəla.
Pol apəh gay à azlamasiga la Efesus
17 Mok uwana Pol adabəz à Milet kà, aslə̀l gay à slaka azla­ma­siga aŋa maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla la Efesus: “Sàw à waŋ à abanay!”, agòɗ à atà. 18 Mok uwana tadùw à awtày à slaka aŋha kà: “Kasəlaw kakay à madz à ahəŋ gulo uwana gədzà à ahəŋ la makoray aŋa Asəya la abà”, agòɗ à atà. 19 “Gəɗahà sləray aŋa Sufəl Zəzagəla la ləv tekula, ŋgaha la iyaw tugwi la adi, la ŋgərpa, la tataka aŋkul la abà kà matsən vok gay la azla Yahu­diya. 20 Sə̀làw babay kà, gəha­ɗà­hà­kulla tatak uwana à vok akəsà akul à vok aw. Gəpə̀h à akul uwaga gesina, ŋgaha gətàpakulla la dazu­waya, ŋgaha baməraka la azlahuɗ gày aŋkul. 21 Gəzàlla azla Yahu­diya ŋgaha la azla­uwana azla Yahu­diya aw kà mapəh gay la ləv ala, kà atà magola vok à slaka Zəzagəla, ŋgaha atà aŋa madiŋ gəl à Sufəl Yesu à vok. 22 Ama lagonay kà, gəday à Uru­sa­lima, kà uwana Masasəɗok Zəzagəla afà à gi leri à gəl kà maday, lagwa kà, gəsəl tatak uwana adàbəz à gi la abatà aw. 23 Kəla kà, kəla huɗ gudəŋ uwana gəguwà à uda la abà kà, Masasəɗok Zəzagəla agòɗ à gi, kà tadàduw gi à daŋay, gədàsa ŋgərpa. 24 Ama kà gi kà gədàmətsay, gədàdza à ahəŋ la sifa kà, bà tatak tekula, baŋa gədàkəɗ gəl à madahay gulo, la sləray uwana Sufəl Zəzagəla afà à gi à gəl kà diga, uwaga kà mapəhla ala gay marabəŋ lakəl aŋa vok mahamay aŋa Zəzagəla.”
25 “Gəu­gu­zàhàh la tataka aŋkul la abà gesina, gəzà gay aŋa makoray Zəzagəla. Lagwa kà, gəsəl kà kadànəŋaw gi aya aw. 26 Kà uwaga à uwana gəpəh à akul la paraka lakana: Baŋa tekula aŋkul azalla kà: Gay gulo aw. 27 Kà uwana gəzàla masal aŋa Zəzagəla gesina, gəha­ɗà­hà­kulla tatak à vok aw. 28 Nə̀ŋàwla gəl aŋkul, nə̀ŋàwla maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla, uwana Zəzagəla asùkw atà la mamətsay aŋa Kona aŋha. 29 Kà uwana baŋa gədàda aŋulo kà, azladza tadà­sahah à waŋ bokuba azlakəda fəta à tataka aŋkul à abà, tadàsaka azla­tuwaŋ aw. 30 Baməraka la tataka aŋkul la abà bay kà, tadà­pahla vok ala kà maɗàh fida kà azlaməna madiŋal gəl à vok aŋa manəf atà bay. 31 Kiya uwaga kà, nə̀ŋàwla gəl aŋkul, awulla à akul à gəl gədapaha à akul mavay makər, mavakay la mahanay gesina, la iyaw tugwi la adi.”
32 “Lagonay kà, gədàɓək akul à ahàl aŋa Zəzagəla, ŋgaha à ahàl aŋa vok mahamay aŋha. Aslala vok kà aŋa mazigəŋ akul, aslala vok kà aŋa mapis à akul gay à vok la ləmana uwana aɗa­hà­kulàŋ gesina. 33 Gənavà sili la lukut la slaka dza aw. 34 Akul la gəl aŋkul babay kà kasəlaw, kà gəɗa­hàhà sləray la ahàl gulo, kà gi aŋa maɗàhla tatak uwana gənə̀­kuɗa aŋha la azladza uwana anina. 35 La azla­tatak gesina la abà, gəpə̀hakulla kà say kazlakaw azlaməna kuɗa la tsəhay sləray uwanay gesina. Tawulla anu gəl babay à gay aŋa Sufəl Yesu uwana agòɗ la gəl aŋha:
ˈMa­rabay agay la dza uwana avày, marabay uwanay aɗuwa marabay aŋa dza uwana akəsay pəraˈ,
Yesu agoɗ.”
36 Mok uwana Pol adadəv gay aŋha à gay kà, akə̀ɗ à ahəŋ, adə̀v kuɗa atà nna la slaka gà gesina. 37 Gesina aŋatà tatàw, la makas masla à vok ŋgaha: “Hàd, zla!”, tagòɗal la maɓak ahàl à kuɗa. 38 Tapakàh ləv məŋga, kà uwana ‘Kadànəŋaw gi aya aw’, agòɗ à atà. Ŋgaha talakàŋ à kəslah.