21
Pol aday à Urusalima
La abatà ‘Maday’, məgòɗ à atà, məhàd la kəslah iyaw à afik, məbə̀z à Kos. La bebəŋ gà, məbə̀z à Rodəs. Dagay la abatà məhàd à Patara. La abatà la uwana məɓəzà à kəslah iyaw, kà mad à Fe­nesəya. Mədà à afik, məhàd, Katskats mənəŋà gudəŋ Sipəre, uwana la tataka dərəv la abà, məfàl à ahàl gudzay, kà mad à Səriya. Məsà à vəɗah la Tir kà matsək kazlaŋa aŋa kəslah iyaw à ahəŋ. Məɓə̀z azlaməna madiŋal gəl à vok la abatà, ŋgaha mədzà à ahəŋ kasukwa tekula anina. Masasəɗok Zəzagəla apə̀hatàla tatak uwana adàɓəz Pol, kiya uwaga kà: ‘Kadà à Uru­sa­lima aw’, tagòɗal. Ama uwana kasukwa uwatà adada à lig kà, mətsìzlla ala, məhàd la azlamis aŋatà la azlabəza aŋatà gesina, talakà anu à uda la huɗ gudəŋ la abà. Məkədèɗàh à ahəŋ la gay dərəv məŋga, madəv kuɗa. Mok uwana: ‘Mədzà à ahəŋ wurwur’, mədagoɗ à vok kà, məhàd à kəslah iyaw à afik, atà babay tawùl à mtəga aŋatà.
Kiya uwaga mədəvà mau­gu­zahay gami à gay la iyaw lakəl la mad à Tir, tsəràh à Poto­le­mawus. La abatà babay, azla­deda takə̀s anu, məvakà à abatà à slaka aŋatà. La bebəŋ gà məhə̀l vok, məhàd à Zəsare. La abatà məhàd à mtəga aŋa Filip masla mapəh gay Zəzagəla, məhə̀n à mtəga aŋha. Masla kà tekula la tataka azladza məɗəf uwana la abà, tatsa­tsà­mànì atà la Uru­sa­lima. Azladəgam aŋha la ahəŋ, uwana tadàh à zil dadàŋ aw, tapàhàh gay uwana Zəzagəla apəh à atà à ahàl kà mapàh à azladza. 10 Uwana mədahəni à abatà kà, masla mapəhal gay à ahàl aŋa Zəzagəla kà mapàh à azladza, uwana sləm aŋha Agabus, asà à waŋ la Yahu­diya. 11 Asà à waŋ à slaka gami, azə̀ɓ para­para aŋa Pol, awàɗla asik à ahəŋ la azlaahàl aŋha, agòɗ: “Aganay uwana Masasəɗok Zəzagəla agòɗ: ‘Azla Yahu­diya la Uru­sa­lima tadàwaɗ dza aŋa para­para uwanay kiya uwanay, tadàfa masla à ahàl aŋa azladza uwana azla Yahu­diya aw.’ ” 12 Mok uwana məda­tsən gay uwaga, anu la azladza uwana la Zəsare kà: “Kamkam, kahad à Uru­sa­lima aw!”, məgòɗ à Pol. 13 Ama awùlla à uda: “Kà mana katawaw ma? Asa à akul kà mav à gi guba takay? Ama gi kà, gədàvà vok gulo kà mawaɗ gi la Uru­sa­lima pəra aw, ama kà mamətsay kà Sufəl Yesu Kristu bay.” 14 Uwana məslàla vok kà maɗəɗal gay à ahəŋ aw kà, mədzà à ahəŋ titi: “Bokuba uwana asa à Zəzagəla pəra zlà”, məgòɗal.
15 Uwana mədadza à ahəŋ la abatà kà, məɗahà vok kà mad à Uru­sa­lima. 16 Azlaməna madiŋal gəl à vok anik la Zəsare talakà anu. Tadàla anu à mtəga aŋa Manason, uwana asà à waŋ la Sipəre, masla madiŋal gəl à vok dagay uwarà, kà mahən anu à ahəŋ.
Pol ahad manəŋ Yakuba à gay
17 Mok uwana mədabəzay à Uru­sa­lima kà, azla­ma­diŋal gəl à vok la abatà, takə̀s anu la ahàl səla. 18 La bebəŋ gà, məhàd, la azla Pol, à mtəga aŋa Yakuba, à slaka uwana azla­ma­siga aŋa maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla gesina tahamàh gay à vok. 19 Pol aɗahà à atà ‘Ayyi’, ŋgaha apə̀h à atà sləray, uwana Zəzagəla aɗahà la ahàl aŋha la tataka aŋa azladza uwana azla Yahu­diya aw. 20 Mok uwana tatsə̀n uwaga la slaka aŋha kà, tazlə̀ɓà Zəzagəla, tagòɗ à Pol: “Deda à kanəŋà uwana apakà vok la abanay la slaka azla Yahu­diya tsi. Azla Yahu­diya dəbow dəbew tapakà azla­ma­diŋal gəl à vok. Ama gesina kà tanəfa gay aŋa wakità seriya aya. 21 Tatsənàŋ kà, katàpla azla Yahu­diya uwana tadzà à ahəŋ la tataka aŋa azla tsəhay dza anik la abà, kà atà aŋa magola vok à uda la wakità seriya aŋa Musa la abà, ŋgaha kagòɗ à atà kà, tasàkal makadav azlabəza aŋatà à uda, ŋgaha tasàk à madz à ahəŋ aŋa azla Yahu­diya la tsəh ala babay. 22 Mana məɗehəŋ ma? Kà uwana ndzer tasəlay kà, kadasa à waŋ. 23 Lagwa ɗahà kà uwana məpəhaha à ka: Azladza ufaɗ la ahəŋ la abanay, à uwana asà à atà masəɗ vok. 24 Nəfà atà, ŋgaha kadàsəɗaw vok akul nna, bokuba uwana wakità seriya apəhay, pə̀l sili aŋa mafəts gəl à ahəŋ aŋatà. Baŋa kadàɗah uwaga gesina kà, azladza tadàsəlay kà uwana tapəh à ka à vok, kà fida, ŋgaha atà kà masəlay kà kanəfa mapəhay aŋa Musa lela! 25 Ama kà aŋa azla­uwana azla Yahu­diya aw kà, masla tapakà azlaməna madiŋal gəl à vok kà mətsetsèr à atà wakità kà mapəh à atà uwana məkə̀s: Təga kà, məgoɗ à atà kaslawwalla vok mapaɗ sləɓ matulay, sləɓ mazlazlay, mas aŋiz la mapaɗ sləɓ aŋa tatak masew­fla gà, kaɗahaw mabila aw, uwaga gesina kà delga aw, mətsetsèr à atà.” 26 Kiya uwaga la bebəŋ gà, Pol ahàd la azladza ufaɗ uwaga, tasə̀ɗ vok, kà magay sətaka, ŋgaha tahàd à məŋ gày Zəzagəla à agu. La abatà agòɗ: ‘Baŋa mahənay məɗəf adaslay kà, madəv sləray aŋa magay sətaka aŋa kəla uwa­be­yuwi aŋatà.’ (Bokuba magoɗay kà sartà aŋa makaɗ tatak kà aŋatà adaslay)
Takəs Pol la məŋ gày Zəzagəla la aku
27 Mok uwana mavakay məɗəf uwaga azladə̀v à gay kà, azla Yahu­diya uwana la makoray Asəya tanəŋà Pol la məŋ gày Zəzagəla la aku kà, ŋgaha tavədzàhà maham à ahəŋ dza ala, ŋgaha takə̀s Pol, 28 la mawiyay: “Azlatsəhay gami Isərayel zlàkàw anu! Aganay dza à uwanay augu­zà­hàhay la slaka gesina, atùgw delga aw à azladza gesina lakəl aŋa azla Isərayel lakəl aŋa wakità seriya aŋa Musa, ŋgaha lakəl aŋa məŋ gày Zəzagəla babay! Bà gotənaŋ babay asə̀lla azla­kirdi à gày Zəzagəla gami à agu, taɗàhla àlàh à slaka tsiɗaŋa gami à vok.” 29 (Uwana tapə̀h kiya uwaga kà, kà uwana tanəŋàŋ Tərofim zil Efesus atà la Pol tau­guzàh la huɗ gudəŋ la abà, tadzùgw kà tahàd à məŋ gày Zəzagəla à agu, gəl agoɗ à atà) 30 Gay uwaga atsàn à huɗ gudəŋ à abà gesina, azladza gesina tahamà gay à vok. Takə̀s Pol, tabayàŋ à lag la gày Zəzagəla la aku, ŋgaha tatsàkàh azla­ga­magày à ama gesina. 31 Maham à ahəŋ dza asà à atà makəɗ Pol, ama gay uwaga atsə̀n à məŋga aŋa azla­slodzi aŋa azla Rom, tagòɗal kà azladza Uru­sa­lima gesina gəl adawis à atà à vok. 32 Katskats məŋga aŋa azla­slodzi ahə̀l azla­slodzi la azlaməŋga aŋatà, tahàd à maham à ahəŋ dza à abà la mahoyay. Uwana azladza tanəŋàŋ azla­slodzi tasà à waŋ kà, tasàk à mazlaɓ Pol. 33 Kiya uwaga məŋga aŋa azla­slodzi azà vok à slaka Pol, akə̀s: “Wàɗàwwàŋ kà la maza­kazak səla!”, agòɗ. Ŋgaha anavà atà: “Uwanay ma, mana aɗahàŋ ma?”, agòɗ à atà. 34 Azladza la maham à ahəŋ dza la abà tapàh azlagay anik anik dey­dayga. Takàɗla gəl à gay uwaga à vok, ŋgaha asə̀l uwana aɗehəŋ kà gay uwau­waga uwaga aw, ŋgaha agòɗ kà: “Dàwla Pol à mtəga azla­slodzi!”, agòɗ. 35 Mok uwana tabəzà maslək à ahàl gamagày, azla­slodzi tazə̀ɓ mazəɓay kà mav dzèhla aŋa maham à ahəŋ dza, 36 kà uwana azladza tanəfà la tsəh dukw­dadukw la mawiyay: “Məkə̀ɗ, məkə̀ɗ, məkə̀ɗ!”
Pol awulla dzirga aŋha à uda kà mazlayla
37 Mok uwana tazlàdàla Pol à gày aŋa azla­slodzi uwatà à agu kà, Pol agòɗ à məŋga aŋa slodzi: “Gəɓəzal tetəvi kà maɓaɗma ay?” Məŋga aŋa azla­slodzi agòɗ: “Tsa kasəl gay Gərək aw nna? 38 Tsa kak kà zil Misəra, uwana azlə̀l guvəl la azladza la kaslà uwanay adada à lig aw takay, uwana adàla azladza dəbow ufaɗ à kəsaf à abà kà magay azlaməna nabəra aw ay?” 39 Pol agòɗ: “Gi zil Yahu­diya, tayyà gi à Tarsus uwana la Səlisəya, gi bəzi huɗ gudəŋ məŋga gà. Kamkam, gəgoɗ à ka, và à gi tetəvi kà gi aŋa maɓaɗma à maham à ahəŋ dza uwanay!” 40 Məŋga aŋa azla­slodzi avàl tetəvi. Kiya uwaga Pol atsìzlla à maslək ahàl gamagày à afik, akokòt à atà ahàl à adi kà madz à ahəŋ titi, uwana tadzà à ahəŋ titi kà, Pol apə̀h à atà gay, la gay Yahu­diya: