22
“Azla­deda la azla­baba, lagwa kà, tsə̀ɓàw sləm à gay mazlayla gi gulo uwana gəpəh à akul lagwa!” Mok uwana tatsənàŋ, kà apə̀h à atà kà la gay aŋatà kà, dziriya tadzà à ahəŋ titi ŋgaha Pol agòɗ à atà:
“Gi zil Yahu­diya, tayyà gi à Tarsus la Səlisəya, ama gəzigə̀n kà la abanay la Uru­sa­lima, ŋgaha bay kà, masla matap­gəla tatak kà, Gama­liyel, masla la uwana apàh­gəla masəl mapəhay aŋa azla­baba gami madzi­dziga. Gəɗahà sləray aŋa Zəzagəla kà məŋga bokuba aŋkul uwanay kaɗa­hàwwàŋ lakana. Kasəlaw kà gətərə̀ɓàhà azlaməna madiŋ gəl à Yesu à vok tsəràh à makaɗ atà. Gəkàsàh azlazil la azlamis, gəwàts atà à daŋay. Kiya uwaga madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla, la azla­ma­siga tanərəz kà delga à uwana gəɗehəŋ, tavà à gi wakità kà azla­deda gami azla Yahu­diya uwana la Damas, gəhàd à abatà kà makas atà, ŋgaha kà madla atà à Uru­sa­lima à huma seriya.”
Pol apəh gay aŋa mapəh gay la ləv ala aŋha
(Sləray 9.1-19; 26.12-18)
“Mok uwana gi la tetəvi la ama, kà mad à Damas, uwana azlàgay tataka afats kà, katskats magol uɗaka məŋga asà à ahəŋ la zagəla, aùɗ la makəla gulo. Gətə̀ɗ à vəɗah, ŋgaha gətsənà maɓaɗma agòɗ à gi: ‘Sawul, Sawul, kà mana katərəɓ gi ma?’ Gənàv: ‘Kak uwa, Sufəl?’ Agòɗ à gi: ‘Gi Yesu, zil Nazaret uwana katərəɓəŋ.’ Azladza uwana la slaka gulo tanəŋà uɗaka, ama tatsənà kuda uwana aɓaɗ­gəmà aw. 10 Kiya uwaga gənàv: ‘Sufəl, mana gəɗehəŋ ma?’ La abatà Sufəl Yesu agòɗ à gi: ‘Sà à afik, hàd à gudəŋ Damas à abà, la abatà la uwana tadàpəhakala tatak gesina uwana asà à Sufəl Zəzagəla kaɗehəŋ.’ 11 Uwana gədapaka guləf kà magol uɗaka uwana aŋəràzl gi à adi, azladza uwana məday anina takə̀s gi à ahàl, ŋgaha tadàla gi à Damas.”
12 “Dza anik la ahəŋ la abatà, uwana sləm aŋha Ana­niyas, masla kà asə̀l Zəzagəla, akə̀s wakità seriya gami lela, sləm aŋha la ahəŋ la tataka azla Yahu­diya aŋa Damas la abà. 13 Asà à waŋ à slaka gulo, atsìzl gi gəl, agòɗ à gi: ‘Sawul, deda gulo, nə̀ŋ ala aya à dagay!’ La kaslà uwatà gənə̀ŋ ala, ŋgaha gənəŋà masla. 14 Agòɗ à gi: ‘Zəzagəla aŋa azla­baba madzi­dziga akə̀sànì ka, kà mapəhla mawoyəŋ aŋha ala la kak, kà manəŋ dziriga aŋa Kona aŋha, ŋgaha kak aŋa matsən gay aŋha la dziriga. 15 Kà uwana say kagay masla sayda aŋha la huma aŋa azladza gesina lakəl aŋa uwana kanəŋàŋ ŋgaha katsəŋàŋ. 16 Lagonay ma, mana kakuɗay aya ma? Kə̀s batem!’, agòɗ à gi, ‘Kà Zəzagəla aŋa mazlak ka, kà aŋa mapal ka la tsakana aŋak la abà gesina, la mazal sləm aŋha!’.”
Sufəl Zəzagəla asləl Pol à slaka azladza uwana azla Yahudiya aw
17 “Gəwùl à waŋ à Uru­sa­lima. La mok uwana gədə̀v kuɗa la məŋ gày Zəzagəla la aku kà, mase­siŋay ase­sìŋla gi. 18 Gətsənà Sufəl Yesu agòɗ à gi: ‘Hadzak gòɗ, sà à uda la gudəŋ uwanay la abà, kà uwana azlaməna gudəŋ uwanay kà tadàkəs gay uwana kadàpəh à atà lakəl gulo aw.’ 19 Gəwulàlla, gəgòɗ: ‘Haɗay, Sufəl, tasəl la paraka kà gəɗàh à azlagày madəv kuɗa à agu, gəkàsàh atà, gəwàtsàh atà à daŋay, ŋgaha gəzlàɓàh azla­uwana tadìŋ gəl à gay aŋak à vok ndzer. 20 Ŋgaha aya, mok uwana takə̀s Etiyen, masla sayda aŋak kà, gi bay kà gi la abatà. Gəkə̀s makəɗay, gənə̀ŋla lukut aŋa azlaməna makəɗay.’ 21 Kiya uwaga Sufəl Zəzagəla agòɗ à gi: ‘Hàd, kà uwana gəsləl ka kərkər à slaka azladza uwana azla Yahu­diya aw!’.”
Pol la huma məŋga aŋa azlaslodzi
22 Maham à ahəŋ dza atsə̀ɓ sləm à Pol tsəràh à uwana apə̀h gay uwaga, ama la lig la ahəŋ kà tadzəkà mawiyay: “Zàwwàŋ ala à dza uwaga, kə̀ɗàw, azlayla adza à ahəŋ la sifa aw.” 23 Tawiyà la makwahàh lukut la vok ala, la matak kutso à zagəla. 24 Kiya uwaga məŋga aŋa azla­slodzi avà tetəvi kà madla Pol à gày uwatà à agu, kà masla­həŋ ala, ŋgaha kà masla mapəh dziriga lakəl aŋa mana uwana azla Yahu­diya tawiyay mi à məŋga. 25 Ama mok uwana tawaɗə̀ŋ kà mazlaɓay kà, Pol agòɗ à məŋga aŋa azla­slodzi uwana la abatà: “Dziri ma, tetəvi la ahəŋ kà mazlaɓ zil Rom kokuɗa matsən seriya aŋha takay?” 26 Mok uwana adatsən uwaga kà, ahàd, apə̀h gay uwaga à məŋga aŋatà suwaŋ: “Kakay kadàgoɗ aŋak ma? Zil uwanay kà zil Rom.” 27 Məŋga aŋa azla­slodzi asà à waŋ à slaka Pol anavàl: “Pə̀h à gi, kak zil Rom ay?” “Iyay”, Pol agòɗal. 28 Kiya uwaga məŋga aŋa azla­slodzi agòɗal: “Gi kà, gəpə̀l kà magol tebeləm aŋa sili kà gi aŋa mapak zil Rom.” Pol awulàlla: “Gi kà dagay mayyi gi.” 29 La lig la ahəŋ azla­uwana asà à atà mazlaɓay, kà masla aŋa mapəh dziriga kà, tawùl aŋatà à lig. Baməraka məŋga aŋa azla­slodzi bay kà, guba akə̀s à uwana ada­tse­nəŋ kà Pol kà zil Rom, à kà uwana awaɗàŋ la kadərtsi.
Pol la huma aŋa azlamasiga
30 Məŋga aŋa azla­slodzi asàl kà masəlay, kà mana azla Yahu­diya tayàh makəɗ Pol mi. Gay gà la uwaga, la bebəŋ gà kà apə̀zlla Pol ala la kadərtsi la abà. Agòɗ kà azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la azla­ma­siga gesina tahamà gay à vok, agòɗ. Kiya uwaga asə̀lla Pol à waŋ, à huma aŋatà gesina.