23
Pol atsə̀k yewdi à azla­ma­siga à gay agòɗ: “Azla­deda, gənəfà gay aŋa Zəzagəla kà kokuɗa mawi­siga dagay uwarà tsəràh à lakana.” Məŋ madza­haga uwana sləm aŋha Ana­niyas avà tetəvi à azladza uwana la makəla aŋa Pol lakəl, kà maɗəɗ à paŋaw à abà. Kiya uwaga Pol agòɗal: “Ndzer, Zəzagəla adàɗəɗ ka, kak zlagam me­ɗe­kuga. Kagòɗ kà: ‘Gəɗàh seriya kà la tetəvi aŋa wakità seriya’, kagòɗ, ‘Tsa tekeɗik kanəfà aw’.” Azla­uwana la makəla aŋa Pol lakəl tagòɗal: “Kagoɗàh à məŋ madza­haga aŋa Zəzagəla ŋuwà?” “Azla­deda, gəsə̀l kà məŋ madza­haga aŋa mav tatak à Zəzagəla à masla aw. Haɗay kà wakità agòɗ kà, ‘Kapə̀h mawi­siga à məŋga aŋkul à gəl aw’, agòɗ.”
Uwana Pol asə̀l kà azla Sadu­kiya uwana: Mawul à uda la mamətsay la ahəŋ aw tagoɗ, la tataka azla Farisəya la abatà kà, apə̀h gay à azladza la kuda zləkkà: “Azla­deda, gi kà, gi zil Farisəya, kona aŋa zil Farisəya, uwana tasə̀lla gi à abanay kà, kà uwana: ‘Mawul à uda la mamətsay la ahəŋ’, gəgòɗ, à uwana tasə̀lla gi à huma seriya.” Uwana adapəh gay uwaga kà, azla Farisəya la azla Sadu­kiya tadzəkà mabay vok gay la tataka aŋatà, ŋgaha maham à ahəŋ atsàk ala. (Kà uwana azla Sadu­kiya tagòɗ la paraka kà: ‘Mawul à uda la mamətsay la ahəŋ aw, malika la ahəŋ aw, masasəɗok la ahəŋ babay aw’, tagòɗ. Tekeɗik kà azla Farisəya kà, tadiŋal gəl à uwaga à vok, kà aga la ahəŋ) Uwana mawiyay uwaga ada­zalla vok à gəl kà, azlaanik la tataka azlaməŋga aŋa wakità seriya la abà, uwana la maham à ahəŋ aŋa azla Farisəya la abà tasà à afik, tavədzàhàtàla tagòɗ: “Kiya uwanay kà, məɓəza mawi­siga amiyaka tekula la slaka zil uwanay aw, zlahaw malika, baŋaw masasəɗok apə̀halla ala uwaga la dziriga à məŋga.”
10 Magazlay atsìzlla ala məŋga kaykay tsəràh à uwana guba akə̀s məŋga aŋa azla­slodzi kà maslàh Pol à ahàl aw. Gay gà la uwaga avà tetəvi à azla­slodzi kà mad à tataka maham à ahəŋ dza à abà, kà atà aŋa madla Pol à mtəga aŋatà à agu. 11 Kiya uwaga la huɗ aŋa vəɗ uwatà Zəzagəla agòɗ à Pol: “Guba akəs ka aw, kaz sayda gulo la Uru­sa­lima la abanay, ŋgaha bay kà, kaz sayda gulo la Rom aya babay.”
Azla Yahudiya tatsatsəl vok gay kà makəɗ Pol
12 La bebəŋ gà, azla Yahu­diya anik anik tahamà gay à vok, tagòɗ kà: “Məzùw tatak may, məs iyaw aw say baŋa mədakəɗ Pol”, tagòɗ, la mazuw mawaɗay. 13 Azlaməna maɗàh sawaray uwaga kà, taɗuwà dza dzik ufaɗ. 14 Tahàd à slaka azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la azla­ma­siga, tagòɗ à atà: “Anu kà, mədazuw mawaɗay kà: ‘Məzùw tatak aw, say baŋa mədakəɗ Pol dàŋ’, məgòɗ. 15 Akul lagwa, akul azlaməŋga, nàvàw à məŋga aŋa azla­slodzi, kà asà­kulla Pol à waŋ kà manərəz gay aŋha lela, gòɗàwwal. Ŋgaha mədàɗah vok à ahəŋ kà makəɗay la tetəvi la ama, à baŋa atsa à waŋ.”
16 Ama bəzi duguma aŋa Pol atsənà uwana tapə̀h, ahàd à mtəga aŋa azla­slodzi, apə̀h uwaga à Pol à vok à abà. 17 La abatà Pol azàla məŋ slodzi tekula, agòɗal: “Lakà kona uwanay à slaka məŋga aŋkul, kà uwana gay lakəl, kà mapəhal.” 18 Slodzi uwaga alakàŋ à slaka məŋga aŋatà, agòɗal: “Masla daŋay Pol azàl gi, agòɗ à gi kà, gəlakà kona uwanay à slaka aŋak, kà uwana gay lakəl kà mapəh à ka.” 19 Məŋga aŋa azla­slodzi akə̀s kona uwaga la ahàl, tahàd à fəta à awtày kokuɗa gəl aŋatà, kà manaval gay uwaga. “Gay mana asa à ka mapəh à gi ma?” 20 Agòɗal: “Azla Yahu­diya tatsə̀n vok gay kà manav à ka Pol kà madalla lebəŋ à huma seriya, kà masəl dziriga aŋha. 21 Ama kadà­diŋal gəl à vok aw, kà uwana azladza dzik ufaɗ anik tadàgoɓa à fəta à abà kà makəɗ Pol, kà uwana tazùw mawaɗay, kà tazuw tatak may aw, tas iyaw aw say baŋa takə̀ɗ Pol dàŋ, tagòɗ. Taɗàh vok à ahəŋ, takuday kà say gay aŋak pəra adagay.” 22 Kiya uwaga məŋga aŋa azla­slodzi afàh akur à kona uwaga à lig, kà masla aŋa mapəhay à dza anik aw, “Dà aŋak!”, agòɗal.
Tasləl Pol à gumna Felikəs
23 La lig la ahəŋ, məŋga aŋa azla­slodzi azàl azlat à səhga aŋha səla, agòɗ à atà: “Hàmàw gay azla­slodzi guvəl à vok dadərmokw səla, məna pəlis dzik məɗəf, dza dadərmokw səla la atsəkaɗ la ahàl aŋatà. Ɗahàw vok kà mad à Zəsare la sa ladəga aŋa mokokhu. 24 Ɗahàw azlapəlis à ahəŋ babay, kà madla Pol la sətaka à huma gumna Felikəs!” 25 Ŋgaha atsetsèr à atà wakità à ahàl.
26 “Gi Kəlod Lisəyas, à kak Felikəs, la dzəɓa aŋha səla aw aŋak, ‘Ayyi’, gəgoɗ à ka! 27 Haɗay, zil uwanay kà, asà à azla Yahu­diya kà makəɗay, ama uwana gətsənàŋ kà zil Rom kà, gəhàd la azla­slodzi kà matafəŋ, masla gà la uwaga masləl à akul à awtày. 28 Gəyàh masəl godega aŋa gay uwana tapù­walla gudzi à gəl, gay gà la uwaga gədàlla à slaka azlaməna sawaray aŋatà. 29 Gənəŋàŋ kà, gay la ahəŋ aslà kà maduw à daŋay baŋaw aŋa makəɗay aw, tapùwal gudzi à gəl kà lakəl aŋa mapəhay aŋatà pəra. 30 Ŋgaha aya kà, gətsənàŋ kà azla Yahu­diya tazùw mawaɗay kà makəɗay, gay gà la uwaga à uwana, gəsləl à slaka aŋak katskats. Gəgòɗ à azlaməna mapuwal gudzi à gəl kà, say tapuwal gudzi à gəl kà la slaka aŋak pəra.”
31 Kiya uwaga azla­slodzi tazə̀ɓ Pol, tadàlla la vəɗ uwatà bokuba uwana məŋga aŋa azla­slodzi apə̀h, tadàlla à Anti­pa­tərəs. 32 La bebəŋ gà, azla­slodzi uwana la asik tawùl à mtəga, ama azla­uwana la pəlis kà, tadàla Pol. 33 Tadàlla à Zəsare, tavà wakità uwatà à gumna, tasakà Pol la ahàl aŋha. 34 Gumna adzèŋ wakità uwatà, anavà Pol: “Kutso ma uwala kadzà à ahəŋ la abà la?” Uwana adasəlay kà zil Səlisəya kà, 35 agòɗal: “Mədà­tsən gay aŋak la vuɗ uwana azlaməna mapuw à ka gudzi à gəl tadasa à waŋ.” Ŋgaha agòɗ à azla­slodzi kà tanə̀ŋla Pol la gày uwana la aku, Herod aŋàl kà mahamàh gay à vok la aku.