28
Pol la kutso uwana la afik la iyaw la abà uwana sləm aŋha Malta
Uwana mədabəz à kutso à abà la wurwur, mətsənàŋ kà sləm aŋa gudəŋ uwatà tazalalla Malta. Azladza la abatà takə̀s anu la ahàl səla. Uwana iyaw adadzəka masuway, anasl adzəkà vok babay, tavà­tsàh à anu akàl à ahəŋ. Pol ayàh tse­tsema kà maɓək à akàl à gay, akàl akuɗə̀k bebi makəsa­fər gà à uda la tse­tsema uwatà la abà, atsà Pol. Mok uwana azladza uwana la abatà tanəŋà bebi adagəɗ à Pol à ahàl tadzəbərra kà, tagòɗ: “Paraka, zil uwanay kà masla makaɗ dza. Baməraka adatəfay la iyaw uwanay la abà bay kà, mazlazlay gami uwana mənəfay, sləm aŋha dziriga kà, adà­sakal la sifa aw.” Ama Pol akotsàk bebi à akàl à abà, atsənà mazəŋ aŋha amiyaka ŋuv ŋuv aw. Madzugway aŋatà kà ahàl akə̀sàlal à gəl baŋaw amətsay, tagòɗ. Ama uwana ada­safay, tanəŋà uwana aɗa­hàlla tatak aw, tagòɗ: “Iyay, masla kà zəzagəla.”
Guf aŋa Pubəliyus, sufəl aŋa azladza gudəŋ uwatà la ahəŋ nekwa la slaka uwatà. Akə̀s anu la ahàl səla aŋa diŋa, mədzà à ahəŋ la mtəga aŋha mahənay makər. Baba aŋa Pubəliyus la slaka mahən à ahəŋ, akàl la vok atàh huɗzay aŋiz. Pol ahàd à slaka aŋha, adə̀v kuɗa, aɓə̀kal ahàl à gəl, awuràŋ ala. La lig la ahəŋ, azladza uwana la kutso uwatà la abà atà la ɗuvats, tasàhà à waŋ à slaka Pol, awarà atà ala. 10 Tavàhà à anu azla­tatak deyday kà aŋuvaw. La mok uwana məday à kəslah iyaw à afik kà madiy aŋami babay kà, tavàhà à anu azla­tatak uwana mənə̀kuɗa aŋha la mau­gu­zahay gami la abà gesina.
Pol atsizlla ala la Malta kà mad à Rom
11 La lig aŋa təla makər la ahəŋ mətsìzlla ala, mədà à kəslah iyaw uwana à afik aguwà à waŋ la Ale­kəsan­dəra tazàlalla: ‘Fəla vəgal’, uwana adzà à ahəŋ la gudəŋ uwatà la abà la təla zla­zla­ɗaga. 12 Məhə̀l vok la abatà, məbəz à gudəŋ uwana sləm aŋha Səra­kusa, məɗahàŋ mahənay makər la abatà. 13 Mətsìzlla ala la abatà aya, məbə̀z à gudəŋ uwana sləm aŋha Redziyo. La bebəŋ gà, afaɗ aŋa gəl à agu adzəkà vok. La mahənay səla la abà à məbəzà à Pusol. 14 La gudəŋ uwatà la abà kà, məɓəzà à deda à vok uwana: “Ɗahàw à waŋ kasukwa tekula la abanay”, agòɗ à anu. Mətsìlla ala, məhàd la asik. La kiya uwaga à uwana məbəzà à Rom. 15 Mok uwana azla­deda la Rom tatsənà gay lakəl gami, tasà à waŋ à kasukwa aŋa Apiyus à slaka matsekw à ahəŋ, uwana barki makər la abatà bay kà maga­gamay anina. Uwana Pol adanəŋ atà, ‘Kikay’, agòɗ à Zəzagəla, adzərəɗà vok ala, aràb məŋga.
Pol la Rom
16 Mok uwana mədabəz à Rom kà, tavà tetəvi à Pol kà madz à ahəŋ kokuɗa gəl aŋha la slodzi tekula uwana anə̀ŋla. 17 Uwana mahənay makər adada à lig kà, Pol azàlàh azlaməŋga aŋa azla Yahu­diya uwana la Rom. Tahamà gay à vok, agòɗ à atà: “Haɗay, azla­deda, gəɗahà mawi­siga à azla­deda gami à vok baməraka lakəl aŋa azla­baba gami madzi­dziga gami aw, ama takə̀s gi la Uru­sa­lima, tafà gi à azla Rom à ahàl. 18 Azla Rom tanavà gi tatak uwana gəɗahàŋ. La abatà asà à atà maduw gi gəl kà uwana tanəŋà mawi­siga uwana gəɗahàŋ kà makəɗla gi aw. 19 Ama uwana azla Yahu­diya takə̀s kà, tadùw gi gəl aw, gay gà la uwaga leri gulo, gəgòɗ kà, say taɗàh gi seriya kà la huma aŋa sufəl Rom, awkà gəpuwà gudzi azlatsəhay gulo à gəl magay aw. 20 Gay gà la uwaga gəyàh akul aŋa manəŋ akul la mapəh à akul gay uwanay babay, tawàɗà gi, kà gay aŋa dza uwana azla Isərayel tafà manəwəŋ aŋatà à afik, à uwana tawàɗà à gi la maza­kazak uwanay zlà.” 21 Tagòɗal: “Məɓə̀zal wakità tatsetsèr à waŋ la Yahu­diya babay aw, dza la ahəŋ asà à waŋ la abatà aŋa mapəh à anu tatak uwana apakà vok babay lakəl aŋak aw. 22 Ama lagwa asà à anu matsən madzugway aŋak lagwa zlà, kà uwana məsəl kà baməraka la mali kà, tapəsèw azladza uwana tanə̀f uwanay kak la abà lagwa.”
23 La abatà tafà afats à ahəŋ, kà maham gay à vok aya la azla Pol. Uwana mavakay uwaga adaslay, azla­uwana tahamà gay à vok la slaka Pol aɗuwà uwana uwarà. Lis, Pol avàk à mapəhatàla à gəl matapatàla gay makoray Zəzagəla. Awàɗ vok à uda kà magəɗ à atà à gay aŋa Yesu à afik adzàɗ à atà gay aŋa Yesu ala la wakità aŋa Musa la abà, la uwana azlaməna mapəh à atà gay à ahàl tapàhla à abà. 24 Azlaanik aŋatà takə̀s uwana Pol apə̀h, ama azlaanik takə̀s aw. 25 Uwana tavàh vok ala kokuɗa matsən vok gay la tataka aŋatà la abà, Pol apə̀h à atà kà gay tekula pəra: “Tatak uwana Masasəɗok Zəzagəla apə̀h à azla­baba aŋkul la ahàl aŋa masla mapəhal gay à ahàl Yesayya kà, agə̀ɗ à afik haɗay! 26 Zəzagəla agòɗ:
ˈHàd, gòɗ à azladza gulo:
Katsənawwaŋ lela, ama bokuba katsənawwaŋ aw.
Kanəŋawwaŋ, ma bokuba kanəŋawwaŋ aw.
27 Azladza uwanay tadza­dzàŋàh gəl aŋatà ala.
Tanakàh à sləm aŋatà à ama.
Tatsakàh à yewdi aŋatà à ama.
Tsa baŋa kità kà, atà aŋa manəŋla la yewdi, atà aŋa matsən la sləm aw.
Ŋgaha kà ləv aŋatà aŋa masəl tatak aw.
Ŋgaha kà atà aŋa mawul à slaka gulo kà gi gədàwur atà ala aya aw.ˈ
Zəzagəla agòɗ.”
28 Pol agòɗ aya: “Haɗay, sə̀làw kà Zəzagəla aslə̀l gay aŋha à slaka azlatsəhay anik bay lakana, kà atà aŋa matsənəŋ!” (( 29 La lig aŋa uwaga la ahəŋ azla Yahu­diya tadà aŋatà la mabay vok gay la tataka aŋatà la abà.))
30 Mavay səla Pol adzà à ahəŋ la gày hayyà la aku. Akàsàh dza uwana tadàh à awtày à slaka aŋha la ahàl səla. 31 Azahà gay aŋa Zəzagəla, apàhla gay aŋa Sufəl Yesu Kristu à azladza, apə̀h la mawaɗ vok à uda, dza la ahəŋ aɗə̀ɗal gay à ahəŋ aw.
28:27 28.27 Yesayya 6.9-10