WAKITÀ UWANA POL ATSETSÈR
À AZLA ROM
Lettre de Paul aux Romains
1
Pol aɗàh ayyi à azlaməna gudəŋ Rom
Gi Pol, la uwana gətsetser wakità uwanay, gi uwana gi mayà aŋa Yesu Kristu. Zəzagəla akə̀sànì gi, kà gi aŋa magay masla matapla aŋha, kà gi aŋa maz gay marabəŋ à azladza. Gay marabəŋ uwanay kà, Zəzagəla apəh à anu à ahəŋ, kà masləl à anu à waŋ la paŋaw aŋa azlaməna mapəh à atà gay ahàl la awtày dagay uwarà, bokuba uwana matse­tse­rayga la wakità Zəzagəla la abà. Apəhay lakəl aŋa Kona aŋha, Sufəl gami Yesu Kristu, la kaslà uwana asà à gudəŋ à vok, agà mayyi à tsəh ala aŋa David. Ama la kaslà uwana Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay agəɗàŋ à afik kà Kona aŋha, la ndzəɗa ŋgaha ahənàŋ ala la ndzəɗa aŋa Masasəɗok aŋha. Kà made­golay masla aya à uwana Zəzagəla apakà gi ala kà masləlay aŋha, kà gi aŋa mad maz gay aŋha à azladza tsəhay gesina, kà atà aŋa madiŋal gəl à vok, ŋgaha kà atà makəs masla gay aŋha, kà atà aŋa masləkaw Yesu Kristu. Akul, azla Rom babay akul la abà, à uwana Zəzagəla azalà à akul, kà akul aŋa magay azlaaŋa Yesu Kristu. Gay gà la uwaga, gətsetser à akul, akul gesina uwana la Rom: “Zəzagəla awoya akul, Zəzagəla azalà à akul, kà akul aŋa magay azlaaŋha. Zəzagəla Baba, la Sufəl gami Yesu Kristu, kà vok ahamà atà kà akul, ŋgaha tavà à akul lapiya.”
Asa à Pol kà aŋa manəŋ
azlaməna madiŋal gəl à vok à gay la Rom
A dadàŋ kà, kikay gəgoɗ à Zəzagəla gulo kà aŋkul gesina, kà uwana azladza la gudəŋ la vok gesina kà, tapəhay lakəl aŋa madiŋ gəl à Yesu Kristu à vok aŋkul. Kikay gəgoɗ à Zəzagəla kà Yesu Kristu. Baməraka mbaw, uwana gədəv kuɗa à Zəzagəla kà, gədəv kuɗa kà aŋkul, gi la madəv kuɗa la abà. Uwanay gəpəhay kà, Zəzagəla kà asəl kà dziriga, gəɗehəŋ sləray aŋha ndzer la ləv tekula, ŋgaha gəz gay marabəŋ lakəl aŋa Kona aŋha. 10 Gədəv kuɗa koksi­koksi kà masla aŋa mav à gi tetəvi lagonay, à baŋa asal kà gi aŋa mad à awtày à slaka aŋkul. 11 Asa à gi, kà gi aŋa maduw à awtày à slaka aŋkul ndzer, kà anu aŋa makal tatak, uwana Masasəɗok Zəzagəla av à gi, ŋgaha kà madzərəɗàh akul ala aya. 12 Gəda­goɗay, gəgoɗ kà anu gesina mədzərəɗàh vok ala. Kadzərəɗawgəla kà uwana kadiŋaw gəl à Kristu à vok, ŋgaha gədzərəɗàhakulla kà uwana gədiŋ à masla à vok babay.
13 Azla­deda, sə̀làw kà, gədzagàh mad à awtày manəŋ akul à gay, ama gəɓəzà à tetəvi aw. Asà à gi mad à awtày kà maɗàh sləray la tataka aŋkul la abà bokuba uwana gəɗahàŋ la azlatsəhay dza anik la abà babay. 14 Zəzagəla afà à gi sləray uwanay à gəl. La kità leri gulo gəz gay marabəŋ à azladza uwana tawur gəl, la azladza uwana tasəl tatak aw, gəzəŋ à azla­uwana tadzeŋay la azla­uwana tadzeŋay aw gesina. 15 Gay gà la uwaga, gəyàh tetəvi la iyaw tugwi kà maza­kullaŋ gay marabəŋ à akul azladza la Rom babay.
Ndzəɗa aŋa gay marabəŋ
16 Ziruwi aza à gi kà maz gay marabəŋ aw. Gəɗəɗ gay ləv kà mazaŋ gay marabəŋ, kà uwana ndzəɗa aŋa Zəzagəla la gay uwaga la abà, kà maɓəl azla­uwana tadiŋ gəl à Yesu à vok gesina. Teraŋa azla Yahu­diya dadàŋ, ŋgaha azla­uwana azla Yahu­diya aw. 17 Gay marabəŋ uwaga la uwana apəhla ala kà, kakay Zəzagəla apaka kəla azladza ala dziriga la huma aŋha mi. Tetəvi uwaga adzəka vok kà la madiŋ gəl à masla à vok pəra. Bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà: Dza uwana Zəzagəla apakəŋ ala dziriga la huma aŋha, kà uwana adiŋ gəl à Yesu à vok, kà masla la uwana la sifa dziriga.
Azladza gesina azlaməna tsakana
18 Ndzer, Zəzagəla apəh à anu la paraka kà masla la mapak ləv gà dagay la zagəla kà tsakana gesina uwana azladza taɗehəŋ, ŋgaha kà uwana tasləkaway Zəzagəla aw. Adàɗaha à atà seriya à gəl, kà uwana la tatak mawi­siga uwaga taɗehəŋ kà aɗəɗ gay à azladza à ahəŋ kà masəl dziriga. 19 Zəzagəla adàdukw à atà seriya à gəl, kà uwana tetəvi uwana à naka tasəla masla kà dazu­waya, kà uwana Zəzagəla la gəl aŋha kà, adapəhatàla, ama tanəfà aw. 20 Dza adanəŋ masla ɗiki­ɗiki aw. Ama la maŋal gudəŋ à vok tsəràh à lakana la uwana, azladza taslala vok aŋa masəlay lakəl aŋa tatak uwana aɗahàŋ. Uwaga paraka, masla la ndzəɗa uwana ate­tuway ɗiki­ɗiki aw. Ŋgaha adzaɗa ala babay, kà masla kokuɗa gəl aŋha la uwana Zəzagəla. Kà uwaga à uwana Zəzagəla adà­ba­sataŋ aw, tetuwa. 21 Te­ke­ɗika tasəl, kà Zəzagəla la ahəŋ nəma, ama tasləkaw masla, bokuba uwana azlayla kà vok aw, kikay tagoɗal aw. Madzugway aŋatà kà dey­dayga pəra, tasəl uwana taɗehəŋ aw, tadza à ahəŋ kà la mələs la abà. 22 Madzugway aŋatà kà: ‘Anu azla­ma­tsi­hila gà’, tagoɗ, ama tsa tatsaha ala aw, 23 kà aŋa masləkaw Zəzagəla uwana la mazləɓay, ŋgaha uwana amətsay ɗiki­ɗiki aw. Kà atà kà, tasak à uwaga, tasləkaw kà azla­ma­zlazlay. Taɗahàŋ kà azla­tatak uwana la maftsa vok aŋa azladza uwana tamatsay, azlaanik bokuba azla­tatak uwana taday la huɗ la vəɗah, ŋgaha azlaanik bokuba azla­tatak mahoyay la zagəla, kà tasləkaw kà azlau­waga pəra. 24 Kà maɗehəŋ aŋatà uwaga à uwana Zəzagəla askàtàla à ahàl la tsəh ala, kà atà aŋa maɗàh azla­tatak mawi­siga, uwana asa à ləv aŋatà, la kità taɗaha azla­tatak ziruwi gà, kà atà à atà. 25 Dziriga aŋa Zəzagəla kà tasàkal, tanəfa fida. Tasləkaw kà azla­tatak uwana Zəzagəla aŋalàh la ahàl aŋha, ama tasləkaw masla uwana aŋàl tatak gesina aw. A naka tasləkaway kà masla aŋa koksi­koksi la uwana. Amen.
26 Gay gà la uwaga à uwana, Zəzagəla asakàtàla à ahàl la tsəh ala, kà atà aŋa maɗehəŋ azla­tatak uwana asa à ləv aŋatà. Azlamis tasàk azlazil, ŋgaha tatsatsəlàh vok kà atà kà atà mis mis, uwana naka azlayla kà vok aw. 27 Azlazil babay taɗahaŋ kalkal la uwaga, tasak azlamis la tsəh ala kà matsatsəlàh vok kà atà kà atà zil zil. Azlazil taɗaha tatak ziruwi gà kà atà, tabiya seriya à gəl aŋatà, la tsakana aŋatà uwana taɗahaŋ.
28 Uwana azladza uwanay takweska masəl Zəzagəla kà, Zəzagəla asakàtàla la ahàl la tsəh ala, ŋgaha kà madzugway aŋatà aŋa magay mawi­siga kaykay, kà atà maɗàh azla­tatak uwana azlayla kà vok kà maɗehəŋ aw. 29 Azla­tatak mawi­siga gesina adahən ləv aŋatà ala, takàɗ yewdi à tatak aŋa azladza anik à vok, azla­mak­sa­fər, taɗàh maŋor, azlaadi, takaɗ dza, tabay vok gay, azla­ɗemɗem bokuba azla­hayyaŋ, tadala dza la gay. 30 Takal dza ala, atà azlaməna məzam aŋa Zəzagəla, tatsak mago­ɗahay à azladza anik à gəl, azla­zlapay takəslay, bà gotənaŋ tayyi à tsəh azla­tsa­kana anik anik aya, takəs gay aŋa azla­baba aŋatà ɗiki­ɗiki aw. 31 Tasəl gəl aya aw, tagəɗəŋ gay aŋatà à afik aw, tasəl mawoy dza aya aw, vok ahamaà atà kà azladza anik aw. 32 La paraka azladza uwaga tasəl kà mapəhay aŋa Zəzagəla la ahəŋ, ŋgaha kəla dza uwana aɗàh tsəhay sləray mawi­siga uwanay kà, mamətsay atəɗal à gəl, ŋgaha bà uwaga tada à huma à gay la maɗàh mawi­siga, ŋgaha tazləɓa azladza uwana taɗàh mawi­siga uwaga babay.