2
Seriya aŋa Zəzagəla kà dziriga gà
Kak uwana ‘Gi masla maɗàh seriya à azladza anik à gəl’, kagoɗ, kasəl la gəl aŋak kà, kadàtəfay la huma seriya aŋa Zəzagəla aw, baməraka kadàgay uwi. Ndzer, la gay aŋak la uwana kàda­biyla vok seriya à gəl. Məsəl kà delga à baŋa Zəzagəla aɗàh seriya à azlaməna maɗàh mawi­siga uwaga à gəl. Kak dza, uwana kaɗàh seriya à azladza anik uwana à gəl taɗàh tsəhay mawi­siga uwaga, tsa kak babay kaɗehəŋ kà kiya aŋatà ma? ‘Gədatəfay la huma seriya Zəzagəla’, kagoɗ takay? Awma kapəsew Zəzagəla, kà uwana masla kà dza delga, ŋgaha akuday la tsetsi dadàŋ aŋha. Sə̀l kà, baŋa aɗahaŋ kiya uwanay kà, kà uwana asal kà kapəh gay la ləv ala aw takay? Ama kak dzaŋ­dzaŋ, asa à ka mapəh gay la ləv ala aw. Kak la gəl aŋak kasəg vok seriya à gəl. Zəzagəla adàdukw à ka seriya à gəl. La kità kà, seriya aŋha adàkəs ka, la kaslà uwana mapak ləv aŋha adàpəhla vok ala la mavakay uwana adàɗah seriya dziriga aŋha la huma azladza gesina. Adàpəl masik aŋha à uwa­be­yuwi la kəla sləray aŋha. Azladza tawàɗàh vok à uda, asa à atà kà Zəzagəla adala atà à mazləɓay aŋha à abà, ŋgaha Zəzagəla aŋa masəl atà, la masəl atà kà, masla avà à atà sifa adəv à gay aw. Sifa adəv à gay aw uwaga kà, Zəzagəla adàvày kà à tsəhay atà uwaga. Ama azladza anik uwanay tafa asik à Zəzagəla à gəl, takweskà dziriga, say mawi­siga la uwana tanəfa. Ndzer, kà aŋa azlatsəhay dza uwaga kà Zəzagəla adàpaka à atà ləv à gəl aŋatà, ŋgaha adàdukw à atà seriya à gəl. Kà aŋa azladza gesina uwana taɗàh mawi­siga kà, tadàsa ŋgərpa zla­zla­ɗaga; teraŋa dadàŋ kà azla Yahu­diya, ŋgaha la lig la ahəŋ azlatsəhay anik anik gesina aya. 10 Ama azla­uwana tawàɗàh vok à uda kà maɗàh delga kà, masla adàvà à atà mazləɓay, Zəzagəla adàsəl atà, adàvà à atà lapiya; teraŋa adàvày à azla Yahu­diya dadàŋ, la lig la ahəŋ à azlatsəhay anik anik gesina babay. 11 Kà uwana Zəzagəla kà avàh dza mavàhay aw.
12 Azla­uwana azla Yahu­diya aw kà, atà kà, tasəl mapəhay uwana Zəzagəla apə̀h à Musa à ahàl aw. Baŋa atà taɗaha tsakana kà, tadà­zila kiya uwaga, kokuɗa magur atà la mapəhay uwaga. Ama azla Yahu­diya kà tasəl mapəhay aŋa Musa, azla­uwana taɗaha tsakana la masəl mapəhay uwaga, seriya adàkəs atà, kà la uwaga suwaŋ. 13 Kà uwana Zəzagəla adàpaka dza ala dziriga la huma aŋha la masəl mapəhəy pəra aw, say la maɗàh uwana apə̀h à abà, kiya uwaga kà agay dziriga la huma Zəzagəla. 14 Iyay nəma, azlatsəhay anik uwana azla Yahu­diya aw kà, tasəl mapəhay aŋa azla Yahu­diya aw, ama vərdi anik anik la gəl aŋatà taɗehəŋ azla­tatak uwana la tetəvi aŋa mapəhay uwatà la ama. La maɗehəŋ kiya uwaga, baməraka tasəl maɗàh tatak dzəɓa aŋha səla aw gà. 15 Uwanay asal magoɗay la madz à ahəŋ aŋatà la abà kà, Zəzagəla afà mapəhay uwanay à ləv aŋatà à tsəh, kà atà aŋa masəlay uwana naka taɗehəŋ. Kiya uwana ləv aŋatà apəhatàla, kà uwana vərdi anik awul atà à gəl kà taɗahàŋ delga, ŋgaha vərdi anik awul atà à gəl kà taɗahàŋ mawi­siga. 16 Ama lakəl aŋa azla­tatak uwana gəpəh à akul la abanay kà, adàsa à uda la dazu­waya la mavakay uwana Zəzagəla adàsləl Yesu Kristu à waŋ kà maɗàh seriya à azladza à gəl. Adàɗàh seriya à azla­tatak maha­ɗehəŋga uwana la ləv aŋatà la tsəh. Uwana gəpəh à akul la abanay kà, asa à uda kà la gay marabəŋ uwanay la abà gəzaŋ.
Azla Yahudiya takə̀s mapəhay aŋa Zəzagəla aw
17 Akul azla Yahu­diya uwana: ‘Anu azla Yahu­diya’, kagoɗaw, kafaw gəl aŋkul kà à mapəhay uwanay à afik, katsaw zlapay la magoɗay kà: ‘Anu kà, məsəl Zəzagəla’, kagoɗaw. 18 Ŋgaha kasəlaw mawoyəŋ aŋa Zəzagəla, ŋgaha la mapəhay uwana atapakulla, kà akul aŋa maya­hani uwana delga. 19 Madzugway aŋkul kà: ‘Anu azlaməna makas azla­gu­ləf à ahàl’, kagoɗaw. 20 Ŋgaha kagoɗaw aya kà: ‘Mapəhay aŋa Zəzagəla, kà aŋa azladza uwana tasəl tatak aw’, kagoɗaw. Kagoɗaw aya kà: ‘Məɗàh à azladza uwana à ahəŋ azla­guɓguɓ la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh’. Kagoɗaw aya kà: ‘Mapəhay aŋa Zəzagəla atapanula masəlay, la dziriga aŋha gesina’, kagoɗaw. 21 Iyay zlà, kà mana kapəhawla tetəvi à azladza anik à ama kà, mana kapəhawla à gəl aŋkul aw zlà ma? Kazaw sayda à azladza kà mad à gəl aw, ama kà mana akul kà kadaw à gəl ma? 22 ‘Kadaw à gəl gaw aw’, kagoɗaw à azladza, kà mana akul kà, kadaw à gəl gaw ma? Akul kafahaw akur à ahəŋ kà maɗàh mazlazlay, ama kà mana akul kahəlaw azla­tatak, uwana la gày mazlazlay la aku ma? 23 Kayyà, katsaw zlapay kà kaykay la magoɗay kà: ‘Məsəl mapəhay aŋa Zəzagəla’, kagoɗaw, ama kà kalawla mapəhay aŋha ala, kiya uwaga kà, kawisaw sləm aŋa Zəzagəla ala. 24 Kà uwaga à uwana tatsetsèr à wakità aŋa Zəzagəla à abà, kà azlatsəhay dza anik tawis sləm aŋa Zəzagəla ala kà, kà maɗehəŋ aŋkul, akul azla Yahu­diya.
25 Akul azla Yahu­diya kà, kadavaw vok à uda, kà mapəhla ala kà akul aŋa Zəzagəla. Ama baŋa kanəfaw mapəhay lela aw kà, makədəv vok à uda aŋkul kà deyday pəra. 26 Baŋa dza uwana makədəv à uda gà aw, ama anəfa kà mapəhay, masla kà kalkal bokuba makədəv à uda gà. 27 Dza uwana makədəv à uda aw gà, ama anəfa mapəhay, adàkəlla à akul ala ziruwi à gəl, à akul uwana kasəlaw mapəhay la gay aŋa makədəv vok à uda nəma, ama kanəfaw aw. 28 Haɗay ma, magay zil Yahu­diya ma la gay gà pəra takay? Awaŋ, say la makədəv vok à uda, uwana aŋa Zəzagəla, awkà gay makədəvani sləɓ vok à vəɗah, uwana azladza tanəŋəŋ la yewdi pəra aw. 29 Ama magay zil Yahu­diya kà, aguwa à uda kà la ləv la tsəh, ŋgaha makədəv vok à uda kà agay kà aŋa ləv uwana Masasəɗok Zəzagəla, apəhla ala awkà la mapəhay uwana tatsetser aw, uwaga anəkuɗa maɓəzal mazləɓay la slaka azladza aw, ama la slaka Zəzagəla.
2:24 2.24 Yesayya 52.5