4
Piyer atà la Yuhana la huma seriya
Mok uwana Piyer atà la Yuhana tapə̀h gay à maham à ahəŋ dza aya kà, azlaməna mav tatak à Zəzagəla tasà à waŋ, la məŋga aŋa azlaməna manəŋla məŋ gày Zəzagəla, ŋgaha la azla Sadu­kiya uwana tagòɗ kà: Mawul à uda la mamətsay la ahəŋ aw. Tapakà ləv lakəl aŋatà, kà uwana azlaməna matapla tatapla à azladza kà, azladza tadàwul à uda la mamətsay. Kà uwana vəɗ adasa à waŋ, takàs atà kà, tawùts atà à daŋay tsəràh à bebəŋ. Tekeɗik aŋuvaw uwana tatsə̀n mapəhay aŋatà uwaga kà, tadìŋal gəl à vok, kiya uwaga matugway aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok azigə̀n tsəràh azladza dəbow zlo.
La bebəŋ gà, azlaməŋga aŋa azla Yahu­diya, la azla­ma­siga, la azlaməna mapàhla wakità seriya ala tahamà gay à vok gesina aŋatà la Uru­sa­lima. Hanas, məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la ahəŋ, la Kayyif, la Yuhana, la Ale­kəsander ŋgaha la azla­uwana la huɗ gày aŋa məŋ madza­haga gesina. Tadàla azla Piyer la Yuhana à huma aŋatà, ŋgaha tanavà atà gay ala: “La ndzəɗa ma aŋa uwa, awma la sləm aŋa uwa kawuràwla masla ɗuvats ala uwa?” Masasəɗok ahənà Piyer ala, ŋgaha agòɗ à atà: “Akul, azlaməŋga aŋa azla Yahu­diya, la azla­ma­siga, kanavàw anu gay ala lakana, kà uwana məɗahà delga la mawur deri ala. ‘Kakay awùr ala mi?’, kagòɗàw. 10 Haɗay zlà, delga kasəlaw gesina, akul azladza Isərayel, masla uwana kazlə̀làw à ahàf à adi, à Yesu zil Nazaret, Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay. 11 Lakəl aŋa Yesu uwanay, à uwana wakità Zəzagəla apə̀h lakəl aŋha agòɗ:
ˈAkur uwana akul azlaməna maŋal gày kadù­wàwla, masla la uwana adapak akur mawaɗ gày.ˈ
12 Kiya uwaga gəgòɗ à akul: Zəzagəla aɓə̀l dza baməraka tekula kokuɗa masla aw. Dza anik la ahəŋ tetuwa à uwana Zəzagəla asləl à waŋ à gudəŋ à vok kà maɓəl azladza aw.”
13 Azladza uwaga ləv avàlàhà à atà à gay kà uwana tanəŋà mawaɗ vok à uda aŋa Piyer atà la Yuhana, ŋgaha bay kà, tasə̀l kà tadà à nekol aw, tasə̀l la gəl aŋatà kà atà kà azlaməna matapla la slaka aŋa Yesu. 14 Ama uwana tanəŋà dza uwana awurà ala atsìzl à ahəŋ la makəla aŋatà kà, taslàla vok kà mapəh à atà gay aw. 15 Tavà à atà tetəvi kà mas à uda, kà atà aŋa makəs sawaray aŋatà kà atà kà atà. 16 Tagòɗ à vok: “Mana məɗehəŋ à azladza uwanay à vok ma? Kà uwana azlaməna madz à ahəŋ la Uru­sa­lima gesina tasəl la paraka kà nadzipo uwanay apakà vok ndzer, uwala anu babay à waŋ məslala vok aŋa magoɗay aw. 17 Ama asa à anu gay uwanay atsən ala kà masəlay aŋa azladza aw, lagwa kà məɗəɗ à atà gay à ahəŋ lakəl aŋa Yesu.” 18 Ŋgaha tazàla à atà à gày aya, tavə̀r à atà gay kà matapla sləm aŋa Yesu à azladza.
19 Ama Piyer atà la Yuhana tawùlla à atà ala: “Akul la gəl aŋkul à kà nàtsàw gay uwaga ala. Delga la huma Zəzagəla kà makəs gay aŋkul ay, awma aŋa Zəzagəla takay? 20 Ama anu kà, məslala vok aŋa masak mapəh uwana mənəŋàŋ la uwana mətsənàŋ aw.” 21 Uwana azladza uwaga taslàh à atà məl à gəl kà tasàk atà. Taɓəzà tetəvi kà madukw à atà seriya à gəl aw, kà uwana azladza gesina tazlə̀ɓà Zəzagəla lakəl aŋa tatak uwana apakà vok gesina. 22 Dza uwana awurà ala la nadzipo uwaga kà, mavay aŋha kà aɗuwa dzik ufaɗ.
Madəv kuɗa aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok
23 Uwana tadùw à atà gəl kà, Piyer atà la Yuhana tahàd à slaka azlaməna aŋatà, ŋgaha tatùgw atà uwana azlaməŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla, la azla­ma­siga tapə̀h à atà. 24 Uwana tatsə̀n uwaga kà, tadəv kuɗa à Zəzagəla la ləv tekula: “Zəzagəla gami, kak la uwana kaɗahà zagəla, la kutso, la dərəv ŋgaha la azla­tatak uwana la abà gesina. 25 Kak la uwana kapə̀h à anu la Masasəɗok aŋak la paŋaw aŋa baba gami madzi­dziga David, magamza aŋak uwana agòɗ:
ˈKà mana azladza gudəŋ à vok tapakàh, azla­va­làhà ma?
Kà mana azladza tadzàhkà maɗàh dabaray deyday gà ma?
26 Azla­su­fəl aŋa gudəŋ à vok taɗahà vok à ahəŋ kà aŋa guvəl,
Ŋgaha azlaməŋga bay tatsə̀n vok gay
Lakəl aŋa Sufəl Zəzagəla ŋgaha lakəl aŋa Kristu aŋha, (Masla mafal dzakwa à gəl gà).ˈ
27 Ndzer, apakà vok la abanay la Uru­sa­lima, Herod la Pontsəyus Pilatus, la azladza à uda gà ŋgaha la azlatsəhay Isərayel tahamà gay à vok gesina lakəl aŋa Yesu, magamza tsi­ka­slaga aŋha, uwana mafal dzakwa à gəl gà. 28 Tahamà gay à vok kà maɗàh uwana kadzùgw à ahəŋ gesina dagay uwarà la mawoyəŋ aŋak la abà. 29 Sufəl, lagonay kà, tsə̀n à maslah məlo aŋatà tsi, lagwa kà, và maslay à azla­ma­gamza aŋak kà mapəh gay aŋak la mawaɗ vok à uda gesina zlà. 30 Lagwa kà, và à anu maslay aŋak kà maɗàh azla­na­dzipo anik anik la sləm aŋa Yesu, Kona aŋak zlà.” 31 Mok uwana tadadəv madəv kuɗa à gay kà, slaka uwana atà la abà aɓəlàkà à vok. Tahə̀n ala gesina aŋatà la Masasəɗok Zəzagəla, ŋgaha tapə̀h gay Zəzagəla la mawaɗ vok à uda.
Azlaməna madiŋal gəl à vok tahamà gay à tatak aŋatà à vok
32 Azlaməna madiŋal gəl à vok tagà la ləv tekula la matsən vok gay lela. Dza la ahəŋ “Ləmana kà, kà aŋulo pəra”, agòɗ la tataka aŋatà la abà aw. Uwana takòr gesina kà, taɗahà vok huŋwa à vok la tataka aŋatà la abà aw. 33 Azlaməna matapla tazà sayda lakəl aŋa Yesu kaykay, tagòɗ kà Yesu awùl à uda la mamətsay: “Mənəŋàŋ”, tagòɗ. Ŋgaha Zəzagəla apisà gay à azlaməna madiŋal gəl à vok à vok. 34 Dza la ahəŋ la tataka aŋatà la abà, kuɗa akə̀s aw, kà uwana azlaməna àlàk, la azlagày la ahəŋ, tadawàh ala la tataka aŋatà la abà, ŋgaha tasàhla sili gà à waŋ. 35 Taɓàkàh à slaka azlaməna matapla, la lig la ahəŋ tavà­hàhà sili uwaga, kəla udəra aŋa dza.
36 Bokuba Yusufu, zil Levi la kutso Sipəre uwana azlaməna matapla tazàlal Barnabas. (Barnabas asal magoɗay: Masla maɓəllafàh azladza ala) 37 Masla adùw àlàk aŋha ala, asə̀lla sili gà à slaka azlaməna matapla gesina.
4:11 4.11 Mahabay 118.22 4:24 4.24 2Musa 20.11; Nehemiya 9.6; Mahabay 146.6 4:26 4.26 Mahabay 2.1-2