5
Gay lakəl aŋa Ananiyas atà la mis aŋha Safira
Ama dza anik la ahəŋ, uwana sləm aŋha Ana­niyas, atà la mis aŋha Safira, tadùw àlàk aŋatà ala la matsən vok gay lela. Atə̀mla sili à mtəga, ŋgaha adàla uwanay à huma aŋa azlaməna matapla la kokuɗa masəlay aŋatà, ama mis aŋha kà asə̀l uwaga. Kiya uwaga Piyer agòɗal: “Ana­niyas, kà mana kavà tetəvi à seteni, ahàd à ləv aŋak à tsəh kà mavavar Masasəɗok Zəzagəla la matəmla sili aŋa àlàk aŋak, uwanaw kadù ala à mtəga ma? Mok uwana kaləg madula kà bà àlàk aŋak. Uwana kaduwla, bay sili gà bay, bà kà kak kakoray. Kà mana kadzugw la ləv aŋak kà maɗàh tsəhay mawi­siga uwanay ma? Fida kà kaɗahàŋ kà à dza aw, ama à Zəzagəla.” Uwana Ana­niyas adatsən gay uwaga kà, atə̀ɗ à vəɗah, amə̀ts. Azladza uwana tatsənà uwaga gesina kà, guba məŋga akə̀s à atà. Azla­ko­hana tasà à waŋ, tafa­fàɗal lukut à adi, tazə̀ɓ à uda, tallà.
Zwek, tatak aŋa sa makər adada à lig, mis aŋa Ana­niyas adà à gày kokuɗa masəl uwana apakà vok. Piyer anavàl à gay ala magoɗal: “Pə̀h à gi, uwanay sili aŋa àlàk aŋkul uwana kadù­wàwla pəra takay?” Mis agòɗal: “Iyay, bà masla gà la uwaga.” Kiya uwaga Piyer agòɗal: “Kà mana katsənàw vok gay kà matap Masasəɗok Sufəl ma? Tsənàŋ, azla­uwana tallà zil aŋak kà, atà la uwaga tatsà à gày la gày gamagày, ŋgaha tadàzəɓ ka, talla ka!” 10 La kirim yewdi, atə̀ɗ à makəla à asik aŋa masla matapla, ŋgaha amə̀ts. Azla­ko­hana tasà à gay, taɓə̀zal à gəl kà mamətsay gà; tazə̀ɓ, ŋgaha tadàla, tallà à makəla aŋa zil aŋha. 11 Guba məŋga akə̀s azlaməna gay Zəzagəla la azladza anik gesina uwana tatsənà gay uwaga.
Azlaməna matapla taɗaha azlanadzipo
12 Azlaməna matapla taɗa­hàhà azla­na­dzipo la masəlay anik anik la tataka azladza la abà. Azlaməna madiŋal gəl à vok gesina tahà­màhà gay à vok la ləv tekula la golav aŋa Salomon la abà. 13 Dza uwana adìŋal gəl à vok aw kà, aslàla vok kà maham gay à vok atà nna aw. Kay nəma kà, azladza tawoyà à atà! 14 Azladza aŋuvaw tasàhà à waŋ, azlazil la azlamis tadìŋ gəl à Zəzagəla à vok, 15 kà azla­na­dzipo uwana azlaməna matapla taɗa­hàhàŋ. Azladza tasàhla azlaməna ɗuvats à azla­tetəvi à ama à waŋ aŋuvaw. Tahà­nàhà atà à azlakəslah à afik, la azla­butsi, kà makud mad à awtày aŋa Piyer, kà maguwa aŋha à kəl ala aŋa dzəgay aŋha. 16 Azladza aŋuvaw tasàhà à waŋ la azla­gu­dəŋ uwana la abà la makəla aŋa Uru­sa­lima. Tasàhla azlaməna ɗuvats à waŋ, la azladza uwana zagəla zagəla agà à atà lakəl, gesina aŋatà tawarà ala.
Matərəɓ azlaməna matapla
17 Məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la azla­uwana tagà la masla, bokuba magoɗay azla Sadu­kiya, tagà la maŋor lakəl aŋa azlaməna matapla, ŋgaha tadzəkà matərəɓ atà. 18 Kiya uwaga takàs azlaməna matapla, tawùts atà à daŋay. 19 Ama la huɗ aŋa vəɗ kà, malika aŋa Zəzagəla asà à ahəŋ, apə̀zl gamagày aŋa gày daŋay, asə̀lla azlaməna matapla à uda, ŋgaha agòɗ à atà: 20 “Dàw à məŋ gày Zəzagəla à agu, ŋgaha zàw gay aŋa sifa adəv à gay aw à azladza!” 21 Azlaməna matapla takə̀s. Bəŋ la zay la tsəh, tahàd à məŋ gày Zəzagəla à agu kà matapla azladza.
La vuɗ uwatà kà, məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla, ŋgaha la uwana la abatà gesina tahamà gay à vok la azla­ma­siga aŋa azla Yahu­diya, takə̀s sawaray ŋgaha taslə̀l azladza kà madka azlaməna matapla à daŋay. 22 Uwana azlaməna masləlay tabəzà daŋay kà, taɓə̀z atà aw. Tawùl, tapə̀h à azlaməna sawaray: 23 “Məhàd à daŋay kà, azla­ga­magày kà matsa­ka­hayga lela, azlaməna manəŋla gamagày tagà la slaka aŋatà la abà la gay gamagày. Ama mapəzl gamagày kà, dza la aku aw.” 24 Uwana məŋga aŋa azlaməna manəŋla məŋ gày Zəzagəla, la azlaməŋga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla tatsə̀n uwaga kà, gəl akàɗ à atà à vok, tasə̀l uwana tadzugway aya lakəl aŋa azlaməna matapla aw, ŋgaha tana­vàhà vok uwana adapakà vok. 25 Kiya uwaga hazlaŋ, dza anik asà à waŋ, agòɗ à atà: “Tsənàwwàŋ tsi! Azladza uwana kakàsàw atà, kawàtsàw atà à daŋay kà, atà la məŋ gày Zəzagəla la aku, tatapla azladza!” 26 La abatà məŋga aŋa azlaməna manəŋla ahàd la azladza, ŋgaha tawùlla azlaməna matapla à waŋ. Ama la gasa aw kà uwana guba akə̀s à atà, kà matsàh atà la akur aŋa azladza.
27 Mok uwana tasə̀lla atà à waŋ à huma aŋa sawaray kà, məŋ madza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla anavà atà gay ala. 28 Agòɗ à atà: “Mədaɗəɗ à akul gay à ahəŋ kà matapla la sləm aŋa dza uwaga aw ay? Ŋgaha ma, kà mana kaɗa­hàwwàŋ lagwa ma? Kaslə̀hàw matapla aŋkul à Uru­sa­lima à abà gesina, ŋgaha ma asa à akul aŋiz aŋha ma aŋa mawul à anu à gəl takay?!” 29 Ama Piyer la azlaməna matapla anik tawùlla à atà ala: “Leri makəs gay aŋa Zəzagəla ɗaɗuwa à gay aŋa azladza. 30 Haɗay, Zəzagəla aŋa azla­baba gami madzi­dziga awùlla à uda la mamətsay, dza uwaga kazlə̀llàw à ahàf à adi. 31 Zəzagəla azə̀ɓ à ahàl kaf aŋha à gəl, apakàŋ ala kà Sufəl, ŋgaha masla maɓələŋ kà mav tetəvi à azla Isərayel kà mapəh gay la ləv ala kà atà aŋa maɓəz mama­tsila aŋa tsakana aŋatà. 32 Haɗay, anu la gəl gami kà, anu azlaməna sayda kà aŋa uwaga, anu la Masasəɗok uwana Zəzagəla avà à azla­uwana takəs gay aŋha.”
33 Mok uwana tatsə̀n gay uwaga kà tapakàh ləv, asà à atà makaɗ azlaməna matapla. 34 La tataka aŋatà zil Farisəya anik, sləm aŋha Gama­liyel la abà, masla mapàhla mapəhay aŋa Musa ala. Azladza gesina tasləkaway. Uwana azladza anik tapakàh ləv, asà à afik la tataka aŋatà la abà, agòɗ: “ ‘Dàw à uda’, gòɗàw à azladza uwanay dadàŋ.” 35 Mok uwana tasà à uda, agòɗ: “Azla­deda gulo, azla Isərayel, məɗahà haŋkəli la uwana məɗehəŋ à azladza uwanay à vok. 36 Dzùgwàw lakəl aŋa Tewudas uwana avàlla à waŋ uwarà tsi: ‘Gi məŋ dza’, agòɗ, tsəràh à uwana azladza dadərmokw ufaɗ tanəfà. Ama takə̀ɗ, ŋgaha azla­uwana tanə̀f à masla gesina tasləhà gəl à ahəŋ, ama tadə̀v à gay tərzləm. 37 La lig aŋha la ahəŋ Yudas, zil Galili adzəkà la mok uwana tatùgw dza aya, azàlàh azladza aŋuvaw kà manəf masla, ama takə̀ɗ masla la azlaməna manəfay aŋha gesina, tərzləm. 38 Lagonay kà, gəgoɗ à akul kà, məsəlla à ahàl à azladza uwanay la tsəh ala, tada aŋatà. Baŋa sləray aŋatà uwanay taɗehəŋ atsà à waŋ kà la slaka azladza asik kà, adàzila bay, 39 ama baŋa asà à waŋ kà la slaka Zəzagəla ndzer kà, məslala à vok kà maɗəɗal gay à ahəŋ aw. Məɗahà haŋkəli, məpà guvəl la Zəzagəla aw!” Azlaməna sawaray takə̀s mapəhay aŋa Gama­liyel. 40 Tazàla azlaməna matapla à gày, tazlàɓàh atà, tagòɗ à atà: “Kapəhaw la sləm aŋa dza uwaga aya aw, ama lagwa kà dàw aŋkul!” 41 Azlaməna matapla tazà à vok la slaka sawaray la marabay kà uwana azlayla atà la huma Zəzagəla kà mas ŋgərpa kà sləm aŋa Yesu, kà uwana Zəzagəla asəl kà tabasiŋ. 42 Ŋgaha kəla mahənay tadà à huma à gay la matapla gay marabəŋ à azladza lakəl aŋa Yesu, uwana Zəzagəla afàl dzakwa à gəl, la məŋ gày Zəzagəla la aku, ŋgaha la gày anik anik.