11
Pol la azlaməna matapla fida gà
Lagwa kà, asa à gi kà basàwgəŋ, kavàw à gi tetəvi gəɓaɗma ŋuv maku­soŋu kusoŋu gulo uwatà. La kità kà, kamkam basàwgəŋ. Maŋor aza à gi lakəl aŋa akul, azla­uwana tavavàr akul bokuba uwana azà à Zəzagəla, kà uwana gədaɗa akul mawɗa à ahəŋ la Kristu, ŋgaha asa à gi kà kadzaw à ahəŋ la sətaka, kà gi aŋa mapəhla akul ala, kiya dahalay uwana tavà à zil sətaka. Gi la guba vok la abà, kà uwana gədzugway lakəl aŋkul, kà dza aŋa marəhla akul à uda, kà masak à Yesu Kristu la tsəh ala aw. Dzùgwàw lakəl aŋa uwana bebi asà à waŋ arəhèla Hawwa à uda la ɗemɗem aŋha tsi. Baŋa masla matapla fidaga anik asà à waŋ à slaka aŋkul, kà mapəhakulla Yesu anik, gərgər la uwana məzà­kulàŋ, ayyà kagoɗaw. Ama masasəɗok uwana apəhay kà uwaga kà, masasəɗok Zəzagəla uwana kaɓəzàwwal uwarà aw, ŋgaha babay kà, azàŋ kà gay marabəŋ uwana kadì­ŋàwwal gəl à vok aw. Ama bà la uwaga kà katsə̀ɓàwwal sləm!
La madzugway aŋkul la abà kà, dza uwanay kà: ‘Məŋ dza’ kagòɗàw, ndzer. Ama la dziriga kà, aɗuwa gi aw. Iyay, zlahaw kà gəsəl maɓaɗma kiya aŋha aw. Ama kà aŋa dza haŋkəliga kà, gi la haŋkəli, kà uwana asik dəŋ dəŋ, gədapəh à akul uwaga la dazu­waya.
Dagay uwarà, mok uwana gəzàkulla gay marabəŋ aŋa Zəzagəla kà, gənàv akul tatak bà ŋuv babay aw. Gəzìgənà gəl aw, kà uwana asa à gi kà akul kazìgənàw, gəgoɗ. Ŋgaha ma uwaga ma, gəɗahàŋ ma mawi­siga takay? Mok uwana gəɗàh sləray la tataka aŋkul la abà kà, gəɓazà à tatak uwana gənu­kuɗa aŋha la slaka aŋa azladza gudəŋ anik ndzer, gədàla atà à kuɗa à abà kà akul. Mok uwana gi anina la abà gà kà, gəfà mahanay à dza anik aŋkul à gəl aw, kà uwana azla­deda məna madiŋal gəl à vok dagay la Make­du­niya tanaŋàh à gi à adi la kuɗa gulo la abà, kà uwana asà à gi maf à akul mahanay à gəl aw, bà tsəràh à huma à gay babay kà, asà à gi tetuwa aw. 10 La dziriga kà, gəgoɗ à akul kà, gi la maɗəɗ gay ləv, kà uwana gəfà tatak aŋkul à gay, aŋkul uwana la kutso Akayya tetuwa aw. La dziriga kà, fida gəpəh aw, kà uwana Kristu la gi la abà ŋgaha masla kà fida aw. 11 Kà mana à uwana apəh uwaga mi kagoɗaw takay? Kà uwana gəwoya akul aw, kagoɗaw ay? Awaŋ! Zəzagəla kà asəl kà, gəwoya akul la ləv tekula.
12 Lagonay kà, gəda à huma à gay la maɗehəŋ kiya uwaga, kà maham aŋidz à azlaməna matapla fida gà uwaga à gəl, uwana asa à atà mazəɓ à anu humà ala, la mazləɓ gəl aŋatà, ŋgaha kà atà aŋa masəlay kà sləray gami kà gərgər la aŋatà. 13 Kà uwana atà kà, azlaməna masləlay dziriga aw, azlaməna fida, ŋgaha azla­ɗemɗem uwana tapàkàh gəl aŋatà ala bokuba azlaməna masləlay dziriga aŋa Kristu. 14 Uwaga kà nadzipo aw, kà uwana seteni babay kà, apaka gəl aŋha ala kà malika aŋa uɗaka. 15 Uwaga kà, apaka tatak maval anu ləv à gay aw, à baŋa azlaməna sləray aŋha tagoɗay kà: ‘Anu azlaməna masləlay dziriga’. Ama la vuɗ makəɗ gəl à ahəŋ kà, tadàɓəza seriya kəla aŋa sləray aŋatà uwana taɗahàŋ.
Pol aɗəɗ gay ləv kà ŋgərpa aŋha
16 Bà gotənaŋ gəpəhay aya, asa à gi kà dza aŋa manərəz gi bokuba gi kusoŋu aw. Ama baŋa asa à akul kà aŋa mapakgəla kiya kusoŋu, kità zlà kà, fàw à gi à ahəŋ bokuba gi kusoŋu, kà gi aŋa mats zlapay maku­soŋu kusoŋu suwaŋ zlà. 17 La dziriga kà, uwana gəpəh la abanay kà, mapəhay aŋa Sufəl aw. Baŋa gədàkəs mats zlapay, gəɓaɗma maku­soŋu kusoŋu zlà. 18 Tsa azladza aŋuvaw tats zlapay kà azla­tatak uwana la gudəŋ uwanay la vok kà, tsa kətà gi babay kà, gəts zlapay suwaŋ kiya aŋatà. 19 ‘Anu kà anu azlaməna haŋkəli’, kagoɗaw, kà uwaga à uwana kaba­sawwaŋ azla­ku­soŋu aw ay! 20 Iyay, akul kà kakəsaw kà azladza tafa à akul asik à gəl, bokuba akul azla­mayà, tazaw akul à gay tsəràh à aslasl adi, takaɗ à akul ɗemɗem à gəl, tapəsew akul ŋgaha taɗafa à akul ahàl à gəl, tatərəɓ akul. 21 Haɗay, la dziriga kà, aŋidz ahama gi à gəl kà mapəhay kiya uwaga, ndzer kà, gi guɓguɓ.
Ama lagonay kà, tsa aŋidz aham azladza à gəl aŋa mapəhay maku­soŋu kusoŋu aw, kà gi babay kà, kità gədàpəhay suwaŋ. 22 Tadagay azla Ibəra­nəŋkowen, gi babay kà bà gi atà, tadagay azla Isərayel, gi babay bà gi atà aya, tadagay mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham, gi babay kà bà gi mayyi à tsəh ala aŋha suwaŋ, ŋgaha ma taɗuwa gi ma la mana zlà ma? 23 ‘Anu azlaməna sləray aŋa Yesu Kristu’, tagoɗ. Gi babay kà, gəɗàh sləray aŋha bay, gəɗàh sləray uwaga la maɗuw atà aya. Iyay, uwaga gəpəhay kà, kamkam bokuba gəl à gi la vok aya aw. Ama ndzer kà, gəɗahà sləray ɗaɗuwa à atà zewk à zewk, tadàw gi à daŋay ɗaɗuwa à atà. Tazlaɓàh gi ɗaɗuwa à atà, mamətsay kà gi gəu­zu­zàhla kà la gay gəl ahàl. 24 Asik zlo azla­ma­siga aŋa azla Yahu­diya taslàhgəla la kurpi, kəla maslahgəla kà, tapàs gi la kurpi dzik makər gəl aŋha ladəga, ladəga. 25 Asik makər azla Rom tazlàɓ gi la azəva. Tatsàh gi la akur kà makəɗ gi asik tekula. Asik makər kəslah iyaw aguwàhgəla à gəl à abà aya. Asik tekula gəvàk à iyaw à abà gəhən à abà. 26 La mau­gu­zahay gulo uwana la abà, aŋuvaw kà gəsàh ŋgərpa la azla­mukwà la abà, la ahàl aŋa azlaməna gəna, la ahàl aŋa azlatsəhay anik anik, amiyaka bà la ahàl aŋa tsəhay gulo babay. Gəsàh ŋgərpa la azla­slaka gesina, la azlahuɗ gudəŋ gesina la abà, ŋgaha la ahàl aŋa azla­uwana: ‘Anu azla­deda aŋak’, tagoɗ à gi, ama kà aŋa gay gà. 27 Gəɗahàh sləray dəgdəgga tsəràh à uwana naka gəməts à abà, bà madzehal babay kà, gədze­hàhàl aw. Gəɓàz tatak may la tatak masay aw, zwek à zwek gəkas nəlay, anasl akàɗàh gi, kà uwana gəgàh la vok deyday. 28 Ŋoɗegi kà, azla­tatak anik anik la ahəŋ babay kà, gəslala vok aŋa matugw uwaga à uda aya aw. Ama tatak tekula la ahəŋ atərəɓ gi kəla mavakay: Gi la madzugway la abà kà lakəl aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok la kəla maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla, kà masla gà. 29 Magay guɓguɓ aŋa dza kà, apakgəla kà guɓguɓ suwaŋ. Baŋa dza atəɗ à tsakana à abà kà, ləv aza à gi məŋga.
30 Azlayla vok kà gəts zlapay, ama kəla kà, gəts zlapay kà lakəl aŋa tatak uwana apəhla guɓguɓ gulo ala. 31 La haɗay kà, Zəzagəla Baba aŋa Sufəl gami Yesu Kristu asəl kà gəɗàh fida aw, mazləɓay agay kà la masla koksi­koksi. 32 Mok uwana gi la Damas kà, lawan aŋa məŋ sufəl Aretas, aɓàk azladza à gay gamagày aŋa huɗ gudəŋ gesina, kà atà aŋa makəs gi. 33 Ama la abatà kà, azla­deda anik tafà gi à takosà à abà, tadzilà gi à ahəŋ la gəl zlagam uwana takə̀sla gay à huɗ gudəŋ à adi. Kiya uwaga la uwana gətə̀f la ahàl aŋatà.
11:24 11.24 5Musa 25.3