12
Uwana Sufəl Zəzagəla apə̀hla à Pol la masesiŋay
Amiyaka bà akəsa vok la slaka azladza aw, babay kà say gəts zlapay kà mapəhay lakəl aŋa tatak uwana Sufəl apə̀hgəla ŋgaha la azla­uwana mase­siŋay apə̀h à gi gesina. Gəsəl masla madiŋal gəl à vok anik uwana la Kristu la abà, dagay uwatà kà adaɗàh mavay kulo gəl aŋha ufaɗ, masla kà ahàd à zagəla mamakər matse­ka­kaɗay gà uwatà à afik. (Adà à afik ma la sləɓ vok kà, à bi mase­siŋay pəra asa­siŋla à məŋga kà, gəsəl aw, say Zəzagəla kokuɗa gəl aŋha pəra asəl) La dziriga kà, dza uwatà kà ahàd kà à slaka mazləɓay uwana à abà la slaka Zəzagəla. (Bi la sləɓ vok à uwana Sufəl adala masla à abà kà, gəsəl aw, masla masəl uwaga kà say Zəzagəla pəra) La abatà la uwana atsanà azlagay nasi­riga, uwana azladza taslala vok aŋa maɓəɗal à tsəh aw, uwaga kà tetəvi la ahəŋ kà aŋa dza la sləɓ vok aŋa mapəhay babay aw. Lakəl aŋa dza uwatà la uwana gəts zlapay, awkà la ndzəɗa aŋa gəl gulo aw. Kiya uwaga la uwana kà, gəpəhla guɓguɓ gulo ala. Baŋa asa à gi mats zlapay aw, gəhəl à ahəŋ kà uwaga, kà uwana asa à gi kà, dza asləkaw gi lakəl aŋa tatak uwana anəŋàŋ la uwana atsənàŋ la slaka gulo aw.
Naka azlayla gi gətsa zlapay, kà uwana Zəzagəla apə̀h à gi azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà aŋuvaw. Kiya uwaga babay kà avà à gi tatak anik aya, uwana azà à gi, kà gi aŋa magay zlapay aw. Tatak uwaga kà Zəzagəla agòlla la ahàl aŋa seteni kà matsàhla gi yəs kà gi aŋa magay zlapay aw. Asik makər gədə̀v kuɗa à Sufəl Zəzagəla lakəl aŋa ɗuvats uwaga, kà masla aŋa mapəlgəla la uwaga la abà. Ama masla awùlgəla agòɗ: ˈVok mahamay gulo kà diga kà aŋak gesina. Mok uwana kak guɓguɓ kà, ndzəɗa gulo aɗahà sləray la kak la abà.ˈ Lagonay kà, gi la marabay kà mabas guɓguɓ gulo kà uwana ndzəɗa aŋa Kristu la gi la abà. 10 Kà uwaga à uwana, gəvalàh à zagəla lakəl aŋa guɓguɓ gulo, amiyaka azladza tatsək à gi mago­ɗahay à gəl, tatərəɓ gi babay kà, gəbasiŋ kà Kristu. Baŋa azla­matərəɓay anik la mazaw la gəl tawàɗàh gi à ahəŋ kà, la mok uwatà la uwana gəɓəza ndzəɗa.
Madzugway aŋa Pol lakəl aŋa azla Korintiya
11 La dziriga kà, gəpəh kà gay maku­soŋu kusoŋu, ama akul la uwana kafaw gi gasa à gəl aŋa mapəhay kiya uwaga. Kà uwana naka akul la uwana katsàw zlə̀ɓàw gi, amiyaka bà gədagay tatak aw, babay kà azlaməna masləlay mawga uwaga kà taɗùw gi la magay nəma aw. 12 Sləray uwana apə̀hla ala kà gi masləlay kà, aɗahàhà vok la tataka aŋkul la abà, gəpə̀hakulla la mabasiŋ uwana akəɗ gəl à ahəŋ aw, gəɗa­hàhà azla­na­dzipo la azlatsəhay tatak anik anik, uwana la ndzəɗa gesina la huma aŋkul. 13 Awma tatak anik la ahəŋ gəɗahàŋ à azlaməna masla gay Zəzagəla anik, masla gəɗa­hà­kullàŋ aw takay? ‘Vàw gi tatak’, gəgoɗ à akul magay aw: ‘Basàwgəŋ kamkam!’
14 Lagwa kà, gəzlàdà à awtày à slaka aŋkul ka mamakər adagay. Baŋa gədàda à awtày kà, gədàfa à akul mahanay à gəl aw. Akul la uwana gəyàh akul awkà sili aŋkul aw. La haɗay gà kà, azlabəza la uwana tadzadzar baba aw, ama baba la uwana adzadzar azlabəza. 15 Gi kà la marabay, gəvà à tatak uwana gəkoray gesina, adagay aslasl gəl gulo babay, kà gi aŋa mazlak akul. Lagwa ma kate­tuwaw mawoy gi, à kà uwana gəwoya akul kaykay takay?
16 Gəfa à akul mahanay à gəl aw gadzewi la abà aw. Zlahaw kà, dza gà agoɗ à akul kà, gəɗa­hà­kulla ɗemɗem à vok, la maɓəz akul à tsəh, la dabaray agoɗay kà, haɗay zlà ma aw. 17 Azladza gulo uwana gəslàlah atà à awtày ma, tazawàh akul à uda kəla ay? 18 Gəslə̀l Titus la azla­deda anik à slaka aŋkul. Lagwa ma, Titus la uwana azùw akul à uda zlà ma ay? Tsa, gəgoɗ kà, anu səla kà məɗàh sləray kà tekula, madzugway la manəfay gami kà tsa tekula ma, kakay zlà ma aw gà ma?
19 Zlahaw dagay uwarà kà akul la madzugway uwaga, ‘Asa à anu matsaɗ gəl gami ala la huma aŋkul’, kagoɗaw. Awaŋ! Kiya uwaga aw. Məpəh uwaga kà la dziriga aŋa Zəzagəla, kà uwana anu azlaaŋa Kristu. Azla­deda gami, uwana məwoya akul uwaga gesina kà, kà uwana asa à anu kazigənaw la madiŋal gəl à vok la abà. 20 Guba aza à gi kà, kà mok uwana gədàda à awtày à slaka akul babay, kadànəŋaw gi bokuba uwana kayahaw babay kəla. Guba aza à gi, kà maɓəz akul à gəl la magazlay, la maŋor, la mapak ləv, la matsən vok a gay aw, la azlagay wadzaw wadzawga, la azla­kaskas, la azla­zlapay ŋgaha la azla­masàh gəl anik anik la abà gesina, à uwana asa à gi aw. 21 Baŋa gədàda à awtày kà, asa à gi kà Zəzagəla gulo awul­gəla gəl à vəɗah, kà gi aŋa matuway lakəl aŋa azlaməna madz à ahəŋ la tsakana la abà, kà uwana, la haɗay gà kà, tapəh gay la ləv ala aw. Tasak tatak mawi­siga la tsəh ala aw, taɗàh mabila la dèwdèw tatak mawi­siga.