13
Gay makəɗ gəl à ahəŋ, la Ayyi
Mamakər aŋha la uwaga gəda à awtày à slaka aŋkul. Iyay, bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà:
ˈKəla dza uwana apuw gudzi kà, say agay la azlaməna sayda səla baŋaw makər.ˈ
Gay aŋa mapəh à azladza uwana à vok à abà taɗahàŋ tsakana la tataka aŋkul la abà, ŋgaha azla­ma­təm à ahəŋ gà gesina kà, gəpəh à akul bokuba uwana gəpə̀h à akul dagay la madzəka à mok, uwana gəgà la slaka akul kà masəla. Baŋa gədàda à awtày kà, gədà­ɗaha à atà seriya à gəl la paraka. Kiya uwaga kadàɓəzaw sayda uwana kayahaw. Kasəlaw kà Kristu apə̀h gay la gi la abà təga aw uwa. Ŋgaha sə̀làw kà, Kristu uwana aɗàh sləray la tataka aŋkul la abà kà, guɓguɓ aw, ama apə̀hla maslay aŋha ala la akul la abà. La mok uwana tata­tàsl à ahàf à adi kà, la mok uwatà kà, agà guɓguɓ. Ama lagwa kà, aga la ahəŋ la sifa kà ndzəɗa aŋa Zəzagəla. Kà maham gay à vok gami la Kristu, anu bay kà anu azla­guɓguɓ, ama kà maslay aŋha kà anu la sifa bay, ŋgaha la mok uwana mədàda à awtày la slaka aŋkul kà, mədàɗah sləray la maslay aŋa Zəzagəla.
Lagonay kà gùràw gəl aŋkul dàŋ zlà. Akul la madiŋal gəl à vok la abà nəma ay? Say kasəlaw uwaga la aslasl gəl aŋkul: Kasəlaw ma, Yesu Kristu ma aga la akul la abà nəma ay? Tsa baŋa kità aw kà, kazawla. Ama la haɗay kà, baŋa akul kagəɗawwaŋ afik kà kadiŋaw gəl à Yesu à vok kà, gəsəl la dziriga kà, kadàsəlaw kà anu azlaməna masləlay aŋa Kristu haɗay. Mədəv kuɗa à Zəzagəla kà akul aŋa maɗàh mawi­siga aw. ‘Ama məyah magəɗ dziriga gami à afik pəra’, kagoɗaw aw. Awaŋ, ama kəla kà, asa à anu kaɗa­hawwaŋ kà say uwana akəs à vok pəra, amiyaka məsla kà maɗàh delga babay aw. Anu kà məslala vok aŋa matsak dziriga aŋa Zəzagəla à ama aw, say mədza à ahəŋ kà, kà ahàl aŋha pəra. Anu kà, anu la marabay à baŋa anu azla­guɓguɓ, ŋgaha akul la ndzəɗa. Kà uwaga à uwana mədəv kuɗa à Zəzagəla, kà masla aŋa mapakakulla kà azlazil. 10 Wakità uwanay gətsetser kà, la mok uwana gələg mabəz à slaka aŋkul dadàŋ. Kà uwana baŋa gədàda à awtày kà, asa à gi aŋa matsətsəhakulla la gay dzaŋ­d­zaŋga aw. Kà uwana Sufəl Zəzagəla avà à gi ndzəɗa aŋha kà maka­làhla akul à vəɗah aw, ama say kà matsizlla akul ala pəra.
Ayyi
11 Iyay zlà azla­deda, lagonay kà: ‘Dzàw à ahəŋ wurwur zlà’, gəgoɗ à akul. ‘Gàw azla­ma­hanay gà la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh, kə̀sàw gay gulo uwana gəpə̀h à akul, tsə̀nàw vok gay, dzàw à ahəŋ la lapiya la abà, kà Zəzagəla uwana awoya dza, ŋgaha avàh lapiya, adza à ahəŋ la akul la abà aŋa tsəràh à awtày!’
12 Ɗahàw vok ‘Ayyi’, kà akul à akul, la ləv tekula! ‘Ayyi!’ azlaməna madiŋal gəl à vok la abanay gesina tagoɗ à akul.
13 Vok mahamay aŋa Sufəl gami Yesu Kristu, la masal aŋa Zəzagəla, ŋgaha la maham gay à vok aŋa Masasəɗok Zəzagəla agay la akul gesina.
13:1 13.1 5Musa 17.6; 19.15