3
Makəs vok slawda mawga
Lagwa ma mədzəka mazləɓ gəl gami takay? Awma mənəkuɗa bokuba azladza anik uwana tapəhakulla wakità aŋa sayda, uwana apəhla dza ala ay, awma məɓəz tsəhay gà uwaga la slaka aŋkul dadàŋ takay? Akul la gəl aŋkul la uwana kada­pakaw azla­wa­kità sayda gami, uwana matse­tseray gà la ləv gami la tsəh, ŋgaha kà azladza gesina aŋa masəl madz à ahəŋ gami gesina la Sufəl la abà. Iyay, uwaga kà adzaɗ ala kà, akul la uwana akul azla­wa­kità gami, uwana Kristu atsetsèr à ləv gami à tsəh, ŋgaha aslə̀lla anu. Atsetsèr uwaga la tatak matse­tseray aw, ama la Masasəɗok aŋa Zəzagəla uwana la sifa. Atsetsèr uwaga à akur kəsla­tsats gà à adi aw, ama à ləv aŋa azladza à tsəh.
Məpəh uwaga kà, kà uwana məgəɗaŋ à afik la huma Zəzagəla kà made­golay Yesu Kristu. Haɗay, kà anu la gəl gami kà, məsla kà maɗàh sləray uwanay aw, kà uwana maslay gami gesina kà, atsà à waŋ kà la slaka Zəzagəla. Kà uwana masla la uwana avà à anu maslay kà mapəhla ala makəs vok slawda mawga aŋha ala la slaka gesina. Uwaga agəɗ kà à mapəhay uwana à afik tatsetsèr aw, ama à Masasəɗok aŋha à afik, kà uwana mapəhay uwana tatsetsèr kà adàla dza kà à mamətsay, ama Masasəɗok kà adala dza à sifa à abà.
Uwarà kà, tatse­tseràh mapəhay kà à akur kəsla­tsats gà à adi, la mok uwana aɗa­hàhàŋ uwaga kà, azladza tanaŋà mazləɓay aŋha kà, uɗaka aŋha à uwana auɗà huɗ adi aŋa Musa ala, kà uɗaka uwatà kà, azla Isərayel taslàla vok aŋa manərəz huɗ adi aŋha aw, kà uwana aŋəràzl atà à adi. Te­ke­ɗika kà, uɗaka uwatà asàf aw. Mapəhay kà adàla azladza kà à mamətsay à abà. Baŋa mapəhay uwaga adàla azladza à mamətsay à abà, apə̀hla à mazləɓay məŋga aŋa Zəzagəla kà à azladza ala, à mok uwana adapəhla vok ala. Ada­məraka sləray aŋa Masasəɗok, uwana adala dza à sifa à abà takay, masla adàpəlla mazləɓay uwana ala aɗuwa uwanay gesina. Mapəhay kà, asal kà Zəzagəla akəs azladza la seriya. Tsa baŋa tatak uwaga adàla anu à seriya, la uwana apəhanula mazləɓay aŋa Zəzagəla, ma ada­məraka makəs vok slawda mawga, uwana agə̀ŋ anu dziriga la huma aŋa Zəzagəla ay, apə̀hanula mazləɓay aŋa Zəzagəla, uwana aɗuwa uwana gesina aw takay? 10 Mazləɓay aŋa mapəhay maviya gà kà ndzəɗa aŋha la ahəŋ aya aw, kà uwana mazləɓay aŋa mapəhay mawga adapəhla vok ala, uwana aɗuwa aŋa mavi­yaga. 11 La dziriga kà, makəs vok slawda mavi­yaga kà, Zəzagəla avà kà aŋa kaslà ŋuv pəra, à uwana apə̀hla mazləɓay aŋha ala. Tsa baŋa kiya uwaga zlà ma, makəs vok slawda mawga, uwana adza à ahəŋ aŋa koksi­koksi ma aɗuwaŋ aw ay?
12 Məpəhay la dazu­waya la huma azladza gesina, kà uwana məfa manewəŋ gami à azla­tatak uwanay à afik kà, uwaga kà dziriga. 13 Anu kà məɗehəŋ bokuba aŋa Musa, uwana ahaɗà huɗ adi aŋha à ahəŋ la gabaga, kà azla Isərayel aŋa manəŋ madəv à gay aŋa mawutsəɗay la huɗ adi aŋha aw. 14 Bà haŋkəli aŋatà kà aslàla vok kà matsənəŋ aw. Baŋa tadzèŋ gay aŋa makəs vok slawda mavi­yaga kà, gabaga uwatà atsàk atà à ama tsəràh à lakana. Uwaga kà, adəv à gay aw, say baŋa tagola vok à slaka Kristu. 15 Bà tsəràh à lakana babay, baməraka mbaw, uwana tadzèŋ mapəhay aŋa Musa kà, tatsə­nə̀ŋ aw, kiya gabaga uwatà adza­kàhà atà à haŋkəli aŋatà à ama. 16 Ama baməraka mbaw, baŋa dza apə̀h gay la ləv ala, atsà à waŋ à slaka Sufəl kà, gabaga uwaga adə̀v à gay la adi aŋha. 17 Kà uwana kà Sufəl Kristu, kà atà tekula la slaka gà, la kətsaw tekula la abà, la Masasəɗok Zəzagəla. La slaka uwana Masasəɗok aŋa Sufəl la ahəŋ kà, azladza uwana la abatà kà, atà la makor gəl la abà, awkà azla­mayà aya aw. 18 Haɗay, anu gesina uwana mədiŋ gəl à masla à vok kà, məwaɗ gabaga uwaga à adi aw. Mənəŋ mazləɓay aŋa Sufəl Yesu, ŋgaha mazləɓay uwaga aɓəɗla anu koksi­koksi tsəràh à uwana məgay bokuba masla. Sufəl la uwana aɗàh sləray uwanay la Masasəɗok aŋha tsi­ka­slaga.
3:3 3.3 2Musa 24.12 3:7 3.7 2Musa 34.29 3:16 3.16 2Musa 34.34