4
Anu kà anu azlaguɓguɓ, ama Zəzagəla kà, masla ndzəɗa
Kà uwaga kà məy vok aw, kà uwana la dziriga aŋa vok mahamay aŋha, la uwana avà anu sləray uwanay. Məda­kweska sləray à gəl la ziruwi gà gesina; məɗàh sləray la ɗemɗem, məgola gay Zəzagəla babay aw. Ama məpə̀hla godega aŋa dziriga aŋha ala, kà kəla uwa­be­yuwi uwana av ləv aŋha à Zəzagəla kà, adàgəɗ anu à afik. Azladza anik kà, tatsənà gay marabəŋ uwanay məzàtàŋ aw. Kiya gabaga atsakà atà à yewdi à ama. Sə̀làw kà, uwaga kà, kà aŋa azla­uwana la tetəvi aŋa mazila la tsəh. Atà kà, seteni sufəl aŋa gudəŋ à vok uwanay, ada­guləfàh atà ala la madzugway aŋatà la abà, ŋgaha kà atà aŋa makəs uɗaka uwana auɗay lakəl aŋatà aw. Uɗaka uwaga kà, apə̀hla kà mazləɓay aŋa Kristu ala. La Kristu la abà kà, Zəzagəla apə̀hla vok ala. Məpəhay kà gay aŋa aslasl gəl gami aw, say gay aŋa Yesu Kristu. Masla la uwana Sufəl, anu kà, anu kà azlaməna maɗahal à akul sləray, kà made­golay Yesu Kristu. Mok uwana Zəzagəla aɗahà gudəŋ à vok kà, agòɗ kà: “Uɗaka apaka vok, aza mələs ala.” Bà Zəzagəla gà la uwaga, asàk uɗaka aŋha aŋa mauɗay la ləv gami la tsəh bay. Uɗaka uwaga apə̀hanula mazləɓay aŋa Zəzagəla la huɗ adi aŋa Yesu Kristu.
Anu kà bokuba anu azla­masik abisl dey­dayga pəra, ama tatak dzəɓa aŋha səla aw gà uwaga kà, aga la anu la abà. Uwaga apə̀hla ala kà maslay məŋga, uwaga atsà à waŋ kà la slaka aŋha, awkà la slaka gami aw. Məs ŋgərpa anik anik, ama taɗuw anu aw, gəl akàɗ anu à vok, ama məbas ləv. Azladza tatərə̀ɓ anu, ama Zəzagəla asakànula à ahàl la tsəh ala aw, tasəpəràh anu la vəɗah, ama takàɗanula aw. 10 Koksi­koksi kà mokfak aŋa mamətsay aŋa Yesu uwana amə̀ts kà, aga la anu la vok, ŋgaha sifa aŋha aŋa mapəhla vok ala la anu la abà la dziriga. 11 La madz à ahəŋ gami la abà gesina kà, anu la zlamtsa aŋa mamətsay aga anu la vok, kà uwana mənəfa Yesu. Vok gami kà guɓguɓ, ama məmətsay dadàŋ aw, ŋgaha uwaga la uwana apəhla à azladza ala kà, Yesu la ahəŋ la sifa. 12 Uwaga asal magoɗay kà mamətsay aŋa Yesu aɗahà sləray la anu la abà, ama sifa aŋha aɗàh sləray la akul la abà.
13 Tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà, agòɗ kà:
ˈGədiŋ gəl à Sufəl Zəzagəla à vok, kà uwaga à uwana gəpəh gay marabəŋ!ˈ
Mədiŋ gəl à Zəzagəla à vok babay kà, kità anu babay kà maz gay marabəŋ. 14 Məsəl kà Zəzagəla awùlla Sufəl Yesu Kristu à uda la mamətsay, adà­wulla anu à uda babay, kà uwana mədagay tekula la Yesu. Masla la uwana adàpəhla anu ala la huma aŋa Zəzagəla la gəl aŋha. 15 Uwaga gesina kà adapaka vok kà aŋkul, ŋgaha vok mahamay aŋa Zəzagəla aŋa maɓəz à slaka azladza gesina, ŋgaha kà matugway aŋa azladza aŋa mazala vok à gəl kaykay. Kiya uwaga à uwana, azla­uwana ‘Kikay’, tagoɗay à Zəzagəla, tasləkaw masla aŋa mazigənay.
Madza à ahəŋ la madiŋal gəl à vok la abà
16 Kà uwaga à uwana madzugway gami aruw vok à ahəŋ aw. Məsəl kà vok gami kà ago­golay la ŋuv ŋuv, ama sifa uwana Zəzagəla avà à anu kà, aday kəla mavakay la anu la abà. 17 La dziriga kà, ŋgərpa uwana lagonay kà, adàdəv à gay vərdi anik, uwanay kà aŋa disa pəra. La lig aŋa azlaŋ­gərpa uwaga la ahəŋ kà, adàɗah anu à mazləɓay məŋga uwana à ahəŋ, uwana adàdəv à gay aw kà made­golay azlaŋ­gərpa uwanay. Mazləɓay uwaga kà, aɗuwa tatak gesina. Baŋa mədzugway lakəl aŋa mazləɓay uwatà kà, ŋgərpa kà bokuba tatak deyday la gay yewdi gami. 18 Məfa madzugway gami à azla­tatak aŋa vəɗah uwanay à gəl aw, azla­tatak uwana mənəŋà atà la vəɗah kà, tadàdza à ahəŋ aw, ama azla­uwana mənəŋa atà aw kà, atà la uwana tadàdza à ahəŋ aŋa koksi­koksi.
4:13 4.13 Mahabay 116.10