5
Məsəl kà, baŋa gày gami aŋa lakana, uwana vok kutso adàkal à ahəŋ kà, gày gami anik la ahəŋ la zagəla uwana Zəzagəla la gəl aŋha la uwana aŋàl. Gày uwatà kà adàdza à ahəŋ aŋa koksi­koksi. Mok uwana la gudəŋ uwanay la vok kà, məbas vok la madzugway la abà, mətuw à gày gami uwatà à tsəh kà mad à agu la zagəla. Baŋa mədàɓəza vok mawga kà, ŋgaha masasəɗok gami augu­zahay kokuɗa sləɓ vok aw. Mok uwana mədza à ahəŋ la vok kutso aləg anu la vok kà mətərəɓay, məbas vok, kà huma à gay asà à anu vok uwanay aw, ama asà à anu, kà avà à anu vok mawga, ŋgaha kà vok mawga uwaga adugw vok mavi­yaga à gay. Zəzagəla la uwana aɗàh sləray la anu la abà la gəl aŋha kà uwaga aŋa mapak vok kiya uwanay, avà à anu Masasəɗok tsi­ka­slaga aŋha kà mapəh à anu à vok à abà kà, adàɗah dzəɓa aŋha səla aw aŋha uwana apə̀h à ahəŋ.
Kà uwaga à uwana, anu məruw vok à ahəŋ aw. Məsəl kà mok uwana anu la sləɓ vok uwanay la abà dadàŋ kà, anu kərkər la Sufəl Zəzagəla. Məslala vok aŋa manəŋ masla dadàŋ aw, ama məda à huma à gay kà la madiŋal gəl à vok. Ama mədahənla la mabəlafa, ŋgaha asa à anu masak sləɓ vok uwanay à ahəŋ, kà mad à madz à ahəŋ nekwa la Zəzagəla. Ama teraŋa dadàŋ kà, asà à anu kà məkəsal à gəl, amiyaka mədàgay la abanay amiyaka mədàgay la slaka aŋha. 10 Kà uwana uwaga kà leri gami, kà anu aŋa magay la huma aŋa Kristu, kà maɗàhla à anu seriya à gəl, kà kəla uwa­be­yuwi aŋa maɓəz humà masik aŋha, lakəl aŋa uwana aɗahàŋ gesina, adagay mawi­siga, adagay delga, à mok uwana agà la vok uwanay la abà.
Kristu la uwana asəlla anu vok la Zəzagəla
11 Kà uwaga kà, məhoy guba aŋa Sufəl Zəzagəla, ŋgaha məyah maɓəz azladza à tsəh, la gay dziriga uwanay məzàtàŋ babay. La paraka kà, Zəzagəla asəl anu, ŋgaha gədzugw kà, bà akul la madzugway aŋkul kà, kasəlaw anu babay. 12 Asà à anu məzləɓ gəl gami la huma aŋkul aw. Asa à anu kà katsənaw godega aŋa tatak uwana asa à akul masləkawla anu, ŋgaha kà akul aŋa mawulla à azla­uwana tadzidziŋ akul, la tatak uwana la vok tanəŋàŋ la uda gà, awkà uwana la ləv la tsəh aw. 13 Uwana anu azla­ku­soŋu, kagoɗaw kà, kà uwana mədavà vok gami à Zəzagəla. Ama anu azla­ku­soŋu aw, kà uwana asà à anu mazlak akul pəra. 14 Kristu apə̀hanula masal aŋha, masal uwaga kà lakəl aŋa sləray gami gesina. La dziriga kà, baŋa dza amə̀ts kà ahàl aŋa azladza gesina kà, 15 gesina aŋatà kà tagahay kà bokuba azla­ma­matsay gà. Amə̀ts kà, kà aŋatà, kiya uwaga atà takor sifa la gəl aŋatà aya aw. Ama tadza à ahəŋ la sifa kà, kà ahàl aŋha, amə̀ts babay kà aŋatà, awùl à uda la mamətsay bay kà aŋatà.
16 Tsa baŋa kiya uwanay kà, məkà­sànì dza makasay la manərəzay huɗ adi aya zlà ma aw. Uwarà kà, məpakà Kristu ala kà kiya uwaga, ama lagonay kà, məɗahàŋ kiya uwatà aya aw. 17 Baŋa dza la Kristu la abà kà, ada­pakay maŋalay mawga, maɗehəŋ mavi­yaga adada à lig, dèwdèw tatak adapaka mawga. 18 Tatak uwaga gesina kà, atsà à waŋ kà la slaka Zəzagəla, uwana asə̀lla anu vok la Kristu la abà la masla. Avà à anu sləray à ahàl, kà anu aŋa madla à azladza anik à masəlla atà vok à abà la masla. 19 Bokuba magoɗay kà: Zəzagəla aslə̀l Kristu à waŋ, kà masəlla anu à vok, anu azladza gesina, la masla. Atugw tsakana aŋatà aya aw. Afà anu sləray matsi­ɗayga uwanay à ahàl kà maziŋ à azladza.
20 Kà uwaga à uwana məda­pakah azlaməna masləlay aŋa Kristu. Zəzagəla azàl azladza la magoy la paŋaw gami la awtày. Kamkam, mədəv akul kuɗa, la sləm aŋa Yesu Kristu: ‘Kə̀sàw makəs vok slawda, uwana Zəzagəla aɗehə̀ŋ la akul!’ 21 Kristu kà aɗahàŋ tsakana tetuwa aw. Ama Zəzagəla adùkwla tsakana gami à gəl gesina, kà anu aŋa maɓəz vok mahamay la maham gay à vok la Kristu, la uwana Zəzagəla agə̀ŋ anu azla­dzi­riga.