7
Azla­ma­nalay gulo, Zəzagəla apə̀h à anu tatak uwanay à ahəŋ gesina, kà uwaga kà, məgà gəl gami sətaka, məɓə̀ɗ tatak uwana à uda, aɗahànula àlàh à vok. Madzugway gami la abà kà say məgay kà azla­sətaka aŋa ndzer, kà uwana məsləkaw Zəzagəla.
Marabay la mazaw la gəl aŋa Pol
Wòyàw anu la ləv tekula. Kà uwana mədaɗàh à mawi­siga à dza anik aŋkul à vok aw, mədàtsla matekwiɗ à dza anik aŋkul aw, ŋgaha kà məda­papat tekula aŋkul à bada à abà babay aw. Uwana gəpəh kiya uwaga kà, kà mapuwakulla gudzi à gəl kà makəlakulla ziruwi à gəl, kagoɗaw aw. Awaŋ, bokuba uwana gəgòɗ à akul kà, məwoy akul kà aŋuvaw. Tatak la ahəŋ avahanula anina aw. Mədàmətsay, mədàgay la sifa kà anu la slaka gà. Gənawà akul manaway aw, gi la marabay məŋga kà akul. Gədasa ŋgərpa məŋga, ama ləv adaval gi à gay aw, bà la uwaga bay kà, gi la marabay məŋga.
Uwana asa à gi mapəhay kà, amiyaka mok uwana mədabəza à Make­du­niya kà, məɓəza kaslà kà anu aŋa maduw ləv aw. Məga­gamàh la azlaŋ­gərpa anik anik uwana taɓəzà anu la azla­slaka gesina. Azladza tadzàh kà magazlay, ŋgaha vok gami bay kà adzà à ahəŋ la huyuk huyuk, guba akàs anu. Ama Zəzagəla uwana ataslàh gay à azladza uwana à ahəŋ, gəl adàkaɗ atà à vok kà atàsl anu ləv à ahəŋ la mas à waŋ aŋa Titus. Mas à waŋ aŋha pəra atàsl anu gay à ahəŋ aw, ama masla la uwana apə̀h à anu gay madzərəɗàhla aŋkul. Masla la uwana apə̀h à gi kà katàwàw gi à tsəh kà manəŋəŋ gi babay, ŋgaha bay kà kadzìkwàw maɗehəŋ aŋkul uwana uwarà, kawàɗàw vok à uda, kà mazlak gi babay, uwaga la uwana aràb gi kaykay.
Gəsəl kà, wakità gulo uwana gətsetsèr à akul kà, aɓə̀k à akul mazaw la gəl la dziriga, naka gədzugway nəma. Ama, ɗagəɗ à uwali gəgoɗ aw, kà uwana gəsə̀l kà gəɓə̀k à akul mazaw la gəl la wakità uwatà, kà aŋa kaslà ŋuv. Ama lagonay kà, gi la marabay la abà, kà uwana gətsetsèr à akul wakità uwaga, gərabay kà, kà uwana gəɓə̀k à akul mazaw à gəl aw, gərabay kà, kà uwana katùwàw lakəl aŋa maɗehəŋ mawi­siga aŋkul, ŋgaha kà kadapəhaw gay la ləv ala. Mazawla gəl aŋkul kà, apakà kà mawoyəŋ aŋa Zəzagəla, kà akul aŋa mapəh gay la ləv ala, kiya uwaga kà wakità gami aɗa­ha­kulla mawi­siga à vok aw. 10 Kà uwana baŋa anu la mazaw la gəl uwana la abà, asà à Zəzagəla kà, mazaw la gəl uwaga kà adàla anu à mapəh gay la ləv ala à abà, kiya uwaga kà Zəzagəla atəfà dza la tsakana uwana la abà aɗahàŋ. Tsəhay mazaw la gəl uwaga kà, aza anu aw, ama tsəhay mazaw la gəl aŋa azladza gudəŋ à vok uwanay kà adala dza à mamətsay la huma yewdi aŋa Zəzagəla. 11 Nə̀ŋàw uwana Zəzagəla aɗahàŋ la mazaw la gəl aŋkul tsi. Nə̀ŋàw maɓəɗla vok aŋkul tsi, nə̀ŋàw maval vok aŋkul la madzugway aŋkul tsi. Lagonay kà, asa à akul mapəhla ala kà kakwesaw kà mawi­siga aŋkul kà, kapa­kàhàw vok ləv à gəl kà akul à akul. Guba adakəs akul kà azla­tatak uwana adapaka vok lakəl aŋa uwana naka aɓəzà akul. Asa à akul manəŋəŋ gi la iyaw tugwi aya, kavàw vok aŋkul kà maɗehəŋ uwana asa à Zəzagəla, ŋgaha kaɗahàw seriya à mawi­siga à gəl, ŋgaha kapə̀hàwla ala kà kada­pallaw ahàl aŋkul la mawi­siga la abà.
12 Gətsetser wakità uwanay kà, kà dza uwana aɗahà tsakana, baŋaw kà aŋa masla maɗàh tsakana magay aw. Ama gətsetser uwanay kà, kà masləhakulla sləm ala, kà mapəhla masəlay aŋkul ala kà kawaɗaw vok à uda la huma Zəzagəla kà aŋami. 13 Kà uwaga à uwana maɗehəŋ akul adzərəɗànula.
Iyay, uwana adzərəɗànula kaykay kà uwaga pəra aw. Məràb kaykay kà la manəŋ Titus, uwana agà la marabay, kà uwana akul gesina kà kadzərə̀ɗàwla ləv ala. 14 Gətsà zlapay lakəl aŋkul la huma aŋha, akul babay kà kakə̀làw à gi ziruwi à gəl aw. Uwana məpàh à akul gesina kà dziriga. Kiya uwaga tatak uwana gətsàlla zlapay la huma aŋa Titus kà, agà dziriga, apakà vok kiya uwaga. 15 Mok uwana adà à awtày à slaka aŋkul kà, kakə̀sàw masla la ahàl səla, kasləkàwàw gesina aŋkul, kakə̀sàw gay aŋha. Baŋa adzugway lakəl aŋa uwaga kà, mawoy akul aŋha kà azalà vok à gəl. 16 Gi la marabay kà akul kà, kà uwana gənawà akul manaway aw.