8
Mav sili aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok la Urusalima
Azla­deda, asa à anu mapəhakulla vok mahamay aŋa Zəzagəla uwana apakà vok la slaka azladza la kutso Make­du­niya. Madiŋal gəl à vok aŋatà kà adzəkà vok kà la matap atà aŋa azlaŋ­gərpa la afik məŋga, ama bà la uwaga bay kà, tagà la marabay məŋga məŋga, baməraka takor tatak aw babay kà tahamà gay à tatak à vok məŋga. La dziriga kà, tavà bokuba uwana taslàla vok. Uwana tavà kà, aɗuwà à vok; kà uwana tavà kà, kà la mawoyəŋ aŋatà. Kamkam tagòɗ à anu, tadə̀v à anu kuɗa kà atà aŋa maɓəz tetəvi aŋa mad maham gay à vok aŋa mazlakay à abà babay kà aŋa azlaməna madiŋ gəl à Zəzagəla à vok, la kutso Yahu­diya. Tatak uwana tahàmla gay à vok kà, aɗuwà madzugway gami uwana mədzùgw. Teraŋa dadàŋ kà tavà vok aŋatà à Sufəl Yesu, ŋgaha takə̀s kà anu aŋa maham gay à vok babay, uwana Zəzagəla ayàh babay. Kà uwaga à uwana mədzərəɗà Titus ala kà maf sləm à sləray uwaga, adzəkà la tataka aŋkul la abà, lagwa masla adadəv sləray uwaga à gay la tataka aŋkul à sləray dzəɓa aŋha səla aw uwaga. Akul kà kagaw azla­go­robu la azla­tatak gesina la abà, akul la madiŋal gəl à vok, la maslay aŋa azlagay anik anik, la maslay la mawaɗ vok à uda, ŋgaha la mawoy anu aŋkul. Asa à anu kà, kà kagaw azla­go­robu la sləray uwanay la abà babay.
Gəpəh à akul uwanay kà, bokuba la leri aw, ama la gay mawaɗ vok à uda aŋa azladza anik, la uwana asa à gi: Magur sətaka aŋa masal aŋkul. Kasəlaw vok mahamay aŋa Sufəl gami Yesu Kristu. Masla kà gorobu, ama akəs magay kuɗa kà akul. Uwana aɗahà, uwaga apakà gəl aŋha ala, kà masla kuɗa kà, kà akul aŋa magay azla­go­robu la madiŋal gəl à vok la abà gesina.
10 Iyay, uwanay gəpəh à akul kà madzugway aŋa gəl gulo, koksi kà kagaw azla­te­raŋa la sləray aŋa sili uwaga la abà, lagonay kà. hə̀nàw sləray gà uwana ala. 11 Ɗa­hàwwàŋ la marabay uwana kadzaw kəla, bokuba uwana kawaɗaw vok à uda la madzəka, kiya uwaga babay kà wàɗàw vok à uda kà madəvla à gay, vàw bokuba uwana ndzəɗa aŋkul aslay. 12 Baŋa kawaɗaw vok ala kà aŋa mav tatak à Zəzagəla la marabay kà, Zəzagəla akəs mavày aŋkul la ahàl səla, bokuba uwana kakoraw kà mavày. Ama baŋa tatak la ahəŋ aw kà, Zəzagəla kà asəl.
13 Ama asa à gi aŋa magoɗay kà, kapa­kahaw azlaməna kuɗa magay aw, ŋgaha azladza aŋa maɓəz gəl gəgoɗ aw. Ama asa à gi kà kagaw kalkal gesina. 14 La kaslà uwanay kà, azlayla vok kazlakaw atà la kuɗa aŋatà la abà. La huma la gay kà, baŋa kadànawkuɗa suwaŋ kà, tadàzlak akul. Kiya uwaga la uwana kadàgaw tekula la slaka gà. 15 Uwaga kà kalkal la uwana tatsetsèr à wakità à abà:
ˈDza uwana ahàmla gay à vok məŋga kà, aɗuwà vok aw, ŋgaha dza uwana ahàmla gay à vok ŋuv babay kà aslal.ˈ
tatsetsèr.
Titus la azlaslagama aŋha
16 Kikay, məgoɗ à Zəzagəla uwana avà mabəlafa à Titus kà mazlak akul, bokuba uwana məyàh bay. 17 Titus akə̀s manavay gami kà mawulay à slaka aŋkul. Ama kà uwaga pəra aw, kà mawaɗ vok à uda aŋha à uwana akə̀s mawulay à slaka aŋkul la gəl aŋha. 18 Məsləl à awtày, atà la deda anik à uwana azlaməna madiŋal gəl à vok tasə̀l gesina, kà uwana az gay marabəŋ la tetəvi aŋha, 19 kà uwaga pəra uwana məsləl à awtày aw, ama maham à ahəŋ məna madiŋal gəl à vok la uwana akə̀sànì masla, kà masla aŋa mau­gu­zahay anina, la kaslà uwana mədala sili uwanay à Yahu­diya. Sləray delga uwaga adàpəhla mazləɓay aŋa Sufəl Zəzagəla ala, ŋgaha adàpəhla ala kà məwoya azladza haɗay.
20 Haɗay kà, sili uwana tavà à anu à ahàl kà məŋga, say məfal sləm kà azladza aŋa matsəɗ anu gay à tsəh lakəl aŋha, la madz à ahəŋ gami la abà babay aw. 21 Asa à anu maɗehəŋ kà uwana delga la huma aŋa Sufəl Zəzagəla, ŋgaha la huma aŋa azladza gesina babay.
22 Məsləl atà deda anik à tsəh aya. Masla kà mədagur mawaɗ vok à uda aŋha asik dəŋ, ŋgaha mənəŋàŋ kà masla kà azlaka dza. Lagonay kà, asal mazlak akul aya babay, kà uwana afla kà gəl à ahəŋ la akul. 23 Titus kà, masla kà manalay gulo la sləray la abà, kà masla aŋa mazlak akul. Ama azladza anik səla uwanay tanəfa Titus à awtày kà, maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla la uwana taslə̀l atà à awtày, kà uwana baŋa azladza tanərə̀z sləray aŋkul kà, tazlə̀ɓ Zəzagəla la Yesu Kristu. 24 Pə̀hàw atà ala mawoy atà aŋkul la ləv tekula, ŋgaha maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla taslə̀l atà à awtày aŋa magəɗəŋ à afik ndzer, ŋgaha kà atà aŋa masəlay kà azlayla anu mats zlapay la akul la afik, kà uwana məpə̀h dziriga.
8:15 8.15 2Musa 16.18