9
Zəzagəla awoya dza uwana avày la ləv tekula.
La madzugway gulo la bà kà, gay la ahəŋ aŋa matsetser akul lakəl aŋa mazlakay, uwana tazlakla azlaməna madiŋal gəl à vok la kutso Yahu­diya aya aw, kà uwana kasəlaw uwaga gesina. Gəsəl kà, akul la gəl aŋkul babay kà, asà à akul mazlak atà. Lakəl aŋkul la uwana gəts zlapay la huma azlaməna Make­du­niya, la magoɗ à atà: Azla­deda la gudəŋ uwana la kutso Akayya kà, taɗàh vok à ahəŋ kà dagay koksi, kà mazlak azlaməna madiŋal gəl à vok la Yahu­diya. Mawaɗ vok à uda aŋkul uwaga, kà atsənà azladza ala kaykay la tataka aŋatà la abà aya. Lagonay bay kà, gəsləl azla­deda makər uwaga à awtày, kà maham gay à tatak à vok, bokuba uwana: ‘Ɗahàwwàŋ’, gəgoɗ à azladza anik, kà atà aŋa mədàɓəza à awtày kà, kà tatak uwana gətsà zlapay lakəl aŋha kà adàpaka vok. Agayŋa azlaməna Make­du­niya tanəfa gi à awtày, ŋgaha məɓəza akul à vok kà kadà­ɗahaw vok à ahəŋ aw kà naka aŋidz ahama anu à gəl la huma aŋatà, kà uwana məgoɗ kà mənawa akul manaway aw, taɗàh vok à ahəŋ, məgoɗ kaykayga, ma kakay adàpaka vok la akul ma? Akul babay kà aŋidz adàhama à akul à gəl. Gədzùgw dziriga kà, azla­deda uwaga tatsa vok à awtày à slaka aŋkul, kà tatak gesina uwana à ahəŋ tavà la ləv tekula. Ŋgaha kà, la mok uwana mədàda à awtày tatak uwaga adàɗah vok à ahəŋ lela, kà bà la dziri kà mavày la ləv tekula aŋa dza, awkà la leri aw.
Gəpəhakulla la gay la gay la abà uwanay: Dza uwana asləkay ŋuv yewdi kà, adàtsəɗay babay kà ŋuv yewdi, ama dza uwana asləkay məŋga kà, adàtsəɗay məŋga babay. Tsa baŋa kiya uwaga kà, dza avà bokuba uwana ləv aŋha arab kà mavày. Vàw la ləv tekula awkà la leri aw, kà uwana Zəzagəla arabay lakəl aŋa dza, uwana avày la marabay, ŋgaha la ləv tekula. Zəzagəla la maslay kà mav à akul tatak gesina, kà akul aŋa maɓəz kəla tatak, uwana kanawkuɗa aŋha gesina, ŋgaha atəm akul à ahàl aya aŋa maɗàhla sləray dzəɓa aŋha səla aw gà kiya uwanay. Uwaga kà bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈDza delga av tatak à azlaməna kuɗa la ləv tekula. Mawoy dza aŋha kà, aga la ahəŋ koksi­koksi.ˈ
10 Zəzagəla la uwana masla mav fofulo à masla masləkay, ŋgaha la tatak may aŋa madza­dzarla akul. Adavà à akul fofulo gesina uwana kanàwkuɗa aŋha, ahənə̀ŋ kà fofulo masigla, ŋgaha masəl dza aŋkul aŋa magay məŋga. 11 Adàpis akul gay à vok la tatak gesina la abà kà masəl dza aŋkul, ŋgaha azladza aŋuvaw aŋa ‘Kikay’, kà magoɗ à Zəzagəla, kà sili uwanay kafàw anu à ahàl, mədala. 12 Ndzer, mavày aŋkul uwanay kà, adàzlaka azladza aŋuvaw la sləray aŋa Zəzagəla la abà. Ama uwana aɗuwa uwaga kà, ‘Kikay’, azladza aŋuvaw tadàgoɗ à Zəzagəla. 13 Kà uwana mavày uwanay kà, adàpəhla madz à ahəŋ dziriga aŋkul ala, kiya uwaga kà, azladza tadàsləkaw Sufəl Zəzagəla, kà uwana kakəsaw mapəhay aŋa gay marabəŋ aŋa Yesu Kristu, ŋgaha tadà­sləkaway aya kà masəl dza aŋkul, uwana katsakaw tatak la slaka gà la azladza gesina. 14 La mok uwana tadànəŋ vok mahamay aŋa Zəzagəla adàgay məŋga lakəl aŋkul kà, tadàdəv kuɗa kà aŋkul, ŋgaha tadàwoy akul məŋga. 15 Lakəl aŋa uwanay gesina kà, ‘Kikay’, məgoɗ à Zəzagəla kà mavày aŋha, uwana aɗuwa vok gesina.
9:9 9.9 Mahabay 112.9