3
Zəzagəla ayàh kà Pol az gay marabəŋ à azladza uwana azla Yahudiya aw
Kà uwaga à uwana gəpəh à akul kà, gi Pol gədav kuɗa à Zəzagəla kà aŋkul. Gi la daŋay kà Yesu Kristu, tawàɗà gi kà akul, uwana azla Yahu­diya aw. Təga kà, katsənàwwàŋ kà Zəzagəla afà gi à ahəŋ, kà gi aŋa maɗàh sləray kà aŋkul. Kà vok mahamay aŋha à uwana gəɗehəŋ kiya uwanay. Zəzagəla apə̀hgəla tatak mahaɗəŋ à ahəŋ gà, nasiri uwana uwarà, kà gi aŋa masəlay. Gəda­tsetser à akul lakəl aŋa nasiri uwaga ŋuv. Aŋŋà, kadzeŋaw uwaga kà, kada­tsenaw nasiri uwana gəsəl lakəl aŋa Yesu Kristu. La məl uwana la abà, adada à lig kà, Zəzagəla apə̀hla tatak uwaga à azladza aw. Ama lagonay kà, adasləl Masasəɗok aŋha à waŋ kà mapəhla à azlaməna maz gay aŋha, la à azlaməna mapəh à ata gay ahàl kà mapàh à azladza uwana aɓə̀k atà à fəta à awtày kà azlaaŋha. Aganay tatak uwana mapəhla ala gà: Uwana Zəzagəla avà à azla Yahu­diya bokuba ləmana kà, akul uwana akul azla Yahu­diya aw kà, kadà­ɓəzawwal babay suwaŋ: Akul la azla Yahu­diya kà, kagaw tekula. Tatak uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ, kà mav à azladza, uwana azlaaŋa Yesu Kristu kà, adavà à akul babay. Azla­tatak uwaga kà, tasà à uda kà la gay marabəŋ la abà.
Vok ahamà Zəzagəla, azə̀ɓ gi à sləray aŋha à abà, kà gi aŋa maz gay marabəŋ uwanay à azladza. Aɗahà uwaga kà la maslay aŋha. Gi masla mazəɓ dagum aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok anik gesina, bà la uwaga bay kà, Zəzagəla akə̀s à gi, kà gi aŋa maz gay marabəŋ, uwana asà à uda la ahàl aŋa Yesu Kristu, à azladza uwana azla Yahu­diya aw. Ləmana uwaga kà, məŋga zəŋzəŋ, kà matsənəŋ à uda aŋa azladza. Masla la uwana avà à gi tetəvi kà mapəhla à azladza gesina lakəl aŋa tatak mahaɗəŋ à ahəŋ gà, uwana uwarà Zəzagəla apə̀h, adapaka vok. Zəzagəla la uwana aŋalàh azla­tatak gesina, aɗahà tatak uwaga à ahəŋ la yewdi aŋa azladza, tsəràh à lakana. 10 Lagonay kà, Zəzagəla adapəhla ala la tataka azlaməna madiŋal gəl à vok la abà, kà azla­ma­lika la azla­su­fəl aŋatà tadànəŋ azlaməna madiŋal gəl à vok, ŋgaha atà aŋa masəl matsi­hila aŋa Zəzagəla. Kà uwana matsi­hila aŋha kà gərgər la azla­tetəvi anik anik. 11 Kiya uwaga aɗahàŋ bokuba uwana ayàh maɗehəŋ, à mok uwana gudəŋ à vok aləg madzəka à vok dadàŋ. Apə̀hla uwaga ala la magola la ahàl aŋa Sufəl gami Yesu Kristu. 12 Kà uwana anu azlaaŋa Yesu Kristu, ŋgaha mədiŋ gəl à masla à vok kà, mədàza vok à slaka Zəzagəla la kokuɗa kurit yewdi. 13 Tsa Zəzagəla ada­ɗe­həŋ kiya uwanay kà, gədəv à akul kuɗa, kà ləv aŋa mavalay akul à gay, kà uwana gəs ŋgərpa kà akul, aw. Azlau­wala kà à vok, kà akul karabaw kà dza uwana as ŋgərpa kà akul, haɗay.
Masal aŋa Yesu
14 Kà aŋa azla­tatak uwanay gədapəh à akul kà, gədəv kuɗa à Zəzagəla la makədeɗ à ahəŋ, ŋgaha la iyaw tugwi kà aŋkul. 15 Ndzer, Baba uwanay kà, Baba aŋa azladza gesina uwana la zagəla, ŋgaha la azla­uwana la vəɗah. 16 Ndzer kà, masla kà la mazləɓay, akoray gesina. Kità kà, gədəval kuɗa kà, kà Masasəɗok aŋha aŋa mav à akul ndzəɗa, kà akul aŋa magay la ndzəɗa la ləv aŋkul la tsəh. 17 Gədəval kuɗa babay, kà Yesu Kristu aŋa madz à ahəŋ la ləv aŋkul la tsəh, kà uwana kadiŋaw gəl à masla à vok. Gədəval kuɗa babay, kà akul aŋa mawoy vok akul à akul. Baŋa kawoyaw vok kà akul à akul, mawoy vok aŋkul adàgay la ndzəɗa, bokuba ahàf uwana aɗahàla slilih aŋha à tsəh iyaw, ŋgaha bokuba gày uwana atsìzl à mata­tukway à afik lela. 18 Kiya uwaga akul, la azlaməna gay Zəzagəla anik gesina kà, sə̀làw kà Yesu Kristu awoya anu kaykay. Baməraka kadàdaw à uwali, kadàdaw à zagəla, kadàdaw à afik à agu kà, mawoy akul aŋha kà, bà aga la ahəŋ la abatà. 19 Gədəv kuɗa à Zəzagəla kà, kà akul aŋa masəl mawoyəŋ aŋha, uwana məslala vok aŋa matsənəŋ la paraka dadàŋ aw. Kà azla­tatak uwana tahəŋ Zəzagəla ala, aŋa mahəŋ ləv gami ala suwaŋ.
20 Zəzagəla kà, aslala vok aŋa maɗàh tatak gesina. Aɗuwa gesina, uwana mənaval kà maɗehəŋ, aɗuwa madzugway gami gesina, aɗehəŋ kà la maslay aŋha, uwana aɗàh sləray la anu la abà. 21 Məzləɓà masla, anu azlaməna maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla gesina, ŋgaha Yesu Kristu bay. Məzləɓà masla koksi­koksi aŋa tsəràh à awtày! Amen.