4
Vok aŋa Yesu Kristu kà tekula
Tsa kiya uwanay kà, gədəv à akul kuɗa, kà uwana tadùw gi à daŋay kà sləray aŋa Sufəl Yesu Kristu, uwana gəɗehə̀ŋ. Kamkam gətuwa à akul à vok kà matuway kà, nəfàw maday delga à uwana Zəzagəla azalàkulla. Gàw tələmma lela, gàw azladza delga, gàw azlaməna mabasiŋ, wòyàw vok akul à akul, ŋgaha basàwwàŋ vok kà akul à akul babay. Wàɗàw vok à uda kà madz à ahəŋ la tekula la abà, bokuba uwana Masasəɗok apakànula tekula, ŋgaha dzàw à ahəŋ la lapiya la abà la tataka aŋkul la abà, kà akul aŋa magay tekula. Maham à ahəŋ məna madiŋal gəl à vok bokuba vok aŋa Kristu, vok tekula pəra. Ŋgaha Masasəɗok bay, kà tekula pəra. Tatak uwana Zəzagəla azalànula kà, anu aŋa maduwal à adi kà tekula pəra babay aya. Sufəl gami Yesu kà tekula, madiŋal gəl à vok gami kà tekula, ŋgaha tetəvi aŋa batem bay kà tekula. Zəzagəla kà tekula pəra, uwana masla Baba aŋa azladza gesina. Akoray lakəl aŋa tatak gesina, aga la slaka gesina, aga la azla­tatak gesina la abà babay.
Kəla uwa­be­yuwi gami gesina aɓəzal mavày la aŋha la aŋha, bokuba uwana asa à Yesu Kristu, avà à anu. Uwaga bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà, tatsetsèr lakəl aŋa Kristu kà:
ˈMok uwana adada à afik à zagəla kà, akəɗàsl azlaməna məzam aŋha, ahahay atà à tsəh, adàla atà à afik bay. La lig la ahəŋ avàh azla­mavày à azladza la gudəŋ la vok.ˈ
Haɗay, la magoɗay: Maday à zagəla, mana asal magoɗay ma? Uwaga asal magoɗay kà, asà à vəɗah tsəràh à kutso à abà dadàŋ. 10 Dza uwana asà à abanay à vəɗah kà, bà dza gà la uwana ahàd à zagəla. Ama­tsi­ka­kaɗay aŋa zagəla à afik, kà masla aŋa makoray lakəl aŋa azla­tatak gesina. 11 Masla la uwana avàh azla­maslay à azladza. A azlaməna masləlay anik avà à atà maslay, kà mad maz gay aŋha. A azlaanik mapəh à atà gay ahàl aŋa Zəzagəla, kà mapàh à azladza, à azladza anik bay, avà à atà maslay kà maz gay aŋha à azladza uwana tasəl Zəzagəla aw. A azladza anik bay, avà à atà maslay kà manəŋla azla­maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla, ŋgaha azlaanik babay kà, avà à atà maslay kà matapla azladza anik. 12 Avàh sləray uwaga kiya uwaga, kà masla aŋa maɗàh azlaməna gay Zəzagəla à ahəŋ, kà maɗàh sləray aŋha, kà maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla uwatà à vok aŋa Kristu aŋa mad à huma à gay. 13 Ada à huma à gay la mawaɗ vok à uda kà, tsəràh à uwana anu mədàgay tekula, kà uwana mədav ləv gami à Yesu gesina, ŋgaha gesina gami məsəl masla. Kiya uwaga mədàgay azlazil, mədàgay sətaka bokuba Kristu bay. 14 Kità kà, la kaslà uwaga mədàgay azlabəza aya aw. Azlaməna mapa­patàh dza uwana tapa­patàh à azladza la ɗemɗem aŋatà kà, la azlagay aŋatà uwana tapapatanula, tadàza anu à tetəvi à tsəh la matapanula aŋatà aw, bokuba uwana afaɗ aɓəlak kəslah iyaw, wùlà à abanay, wùlà à abanay lakəl iyaw aw. 15 Məga kiya uwaga aw, məwoya vok kà anu à anu, ŋgaha məpàh vok dziriga la tataka gami la abà, kà anu aŋa magay bokuba Yesu ndzer, à masla uwana lakəl gami la afik gesina. 16 Masla la uwana aɓək azladza à ahəŋ gesina, kà atà aŋa magay tekula bokuba vok aŋa dza uwana atsà vok la azlaamil. La vok aŋa dza kà kiya uwaga babay. Baŋa azla­ma­nabay aŋa vok taɗàh sləray aŋatà lela kà, vok gesina azigənay lela. Kiya uwaga babay la maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla, baŋa azladza tawoya vok kà atà kà atà kà, maham à ahəŋ uwana vok aŋa Kristu kà, agay la ndzəɗa kaykay.
Sifa mawga la Kristu la abà
17 Tatak uwana asa à gi mapəhay kà gəpəhay la sləm aŋa Sufəl, gi gəɗaŋ à afik la magoɗay kà, kanəfaw tetəvi uwana azla­uwana tasəl Zəzagəla aw tanəfay aw, kà uwana atà kà tadzugway kà azla­tatak dey­dayga pəra. 18 Madzugway aŋatà kà mələs gà. La huma aŋa sifa mawga, uwana Zəzagəla avày kà, atà kà bokuba azla­məlokga, kà uwana atà la gəl dzaŋ­d­zaŋga hawhahaw, ŋgaha kiya uwaga kà tasəl tetəvi aŋa Zəzagəla aw. 19 Ziruwi aŋatà la ahəŋ aw, tavà vok aŋatà kà azla­tatak mawi­siga pəra, ŋgaha tatsizl à ahəŋ aw.
20 Kà aŋkul kà, Kristu atàpakulla kiya uwanay aw. 21 Masla la uwana kakə̀sàwwalla gay la ahàl ala aw takay? Akul uwana kahamàw gay à vok la Kristu kà, tatàpakulla azla­tatak delga, uwana apə̀hànula uwaga aw takay? 22 Tsa baŋa kiya uwanay kà, kanəfaw tetəvi, uwana kanəfàhàw uwarà aya aw. Tsòkw vok ala, kiya matsokw maka­tse­katsa la vok ala, kà uwana tetəvi uwaga kà awìs akul ala, kà uwana kawò­yàhàw azla­tatak mawi­siga la mapapat gəl aŋkul. 23 Vàw tetəvi à Zəzagəla, kà mazəɓ madzugway aŋkul, ŋgaha la ləv aŋkul aŋa magay mawga. 24 Nəfàw tetəvi mawga uwana Zəzagəla aɗahàŋ à ahəŋ kà aŋa magay kiya masla. Kiya matsokw lukut mawga à vok, kà uwana tetəvi uwatà kà dziriga, akəs à Zəzagəla à gəl.
25 Kiya uwaga kà, kaɗahaw fida aya aw, pə̀hàw kà dziriga la azladza anik pəra, kà uwana anu gesina mədagay tekula. 26 Baŋa kapakàw ləv kà, ɗahàw haŋkəli kà mapak ləv adala akul à maɗehəŋ mawi­siga à abà aw. Baŋa kada­pakaw ləv, kadzaw à ahəŋ tsəràh à matəɗ à ahəŋ afats aw. 27 Kavàw tetəvi à seteni aw. 28 Azlaməna gəl tasaka à gəl, taɗaha sləray la ahàl aŋatà, kà atà aŋa mazlak azla­uwana tanəkuɗa tatak babay. 29 Pə̀hàw kà azlagay uwana tazigən azladza anik, awkà kapəhaw azlagay dey­dayga aw; la tetəvi aŋa Zəzagəla la ama kà, pə̀hàw kà azlagay uwana azladza taslay kà aŋa matsəɓal sləm lela. 30 Kavàw ŋgərpa à Masasəɗok Zəzagəla, uwana la ləv aŋkul la tsəh aw. Masasəɗok uwaga kà, masəlay uwana Zəzagəla afà à akul à vok, kà masla mapəhla ala kà akul azlaaŋha. Apəhla ala babay kà bawbaw, kà adàɓəl anu aŋa tetuwa. 31 Sàwla azla­tatak ɗe­ha­kakga à uda la ləv aŋkul la tsəh gesina la maf dza à ləv à abà la mapak ləv. Kabayaw vok gay aw, katsakaw vok mago­ɗahay à gəl aw, ŋgaha bay, kagaw azlaməna makəsa­fər aw. 32 Gàw tələmma la slaka azladza anik, ɗahàw delga à azladza anik babay aya, matsa­hawwaŋ à vok ala, kà à akul à akul, kà tatak uwana Kristu aɗahàŋ kà aŋkul.
4:8 4.8 Mahabay 68.18 4:24 4.24 1Musa 1.26 4:25 4.25 Zakari 8.16 4:26 4.26 Mahabay 4.4