WAKITÀ UWANA MASLA
MATAPLA ANIK ATSETSÈR
À AZLA IBƏRANƏŊKOWEN
Lettre aux H'ebreux
1
Yesu la uwana aɗuwa azlaməna mapəh à atà gay à ahàl
uwana uwarà gesina
Dagay uwarà, aŋuvaw Zəzagəla apə̀hàhàh à azla­baba gami madzi­dziga, aslàlàh à atà azlaməna mapəh à atà gay à ahàl à waŋ, apə̀h à atà gay la azla­tetəvi anik anik gesina. Zəzagəla apəhay tsəràh à lakana uwana makəɗ gəl à ahəŋ aŋa mas à waŋ aŋa Yesu. Ama lakana avà à anu Kona aŋha. Aguwà à uda kà la ahàl aŋa Kona aŋha, à uwana Zəzagəla apə̀h à anu, aɗahàŋ gudəŋ à vok. Zəzagəla afà à ahəŋ agəɗàŋ à afik kà masla aŋa makoray lakəl aŋa tatak gesina, kà masla la uwana mənəŋa mazləɓay aŋa ndzəɗa aŋa Zəzagəla. Masla kà kalkal la Baba aŋha Zəzagəla. La gay aŋha tsi­ka­slaga akə̀s dèwdèw tatak uwana la gudəŋ la vok. Aɗahà tetəvi anik à ahəŋ la uwatà la uwana Zəzagəla azə̀ɓ tsakana à azladza lakəl ala gesina, kà atà aŋa magay sətaka. La lig aŋa uwaga la ahəŋ, ahàd, adzà madzay la ahàl kaf aŋa Zəzagəla lakəl, kà makoray la masla.
Yesu kà aɗuwa azlamalika gesina
Gay gà la uwaga, Zəzagəla aɗahàŋ Kona aŋha, aɗuwa azla­ma­lika gesina, kà uwana sləm uwana avà à Kona aŋha kà, aɗuwa aŋa azla­ma­lika uwanay gesina. Tetuw tetuw Zəzagəla apə̀h à azla­ma­lika kiya uwanay aw:
ˈ‘Kak Kona gulo, dagay lakana azladza tadàsəlay la paraka.’ˈ
Malika la ahəŋ tetuwa à uwana:
ˈ‘Gədàgay Baba aŋak, ŋgaha kadàgay Kona gulo’ˈ,
agòɗal aw. Ama la kaslà uwana Zəzagəla asal masləl Kona aŋha à waŋ, uwana lakəl aŋa tatak gesina la gudəŋ la vok agòɗ:
ˈ‘Akul azla­ma­lika gulo gesina sləkàwàw masla!’ˈ
Lakəl aŋa azla­ma­lika kà, Zəzagəla agòɗ:
ˈ‘Aɗahà atà kà afaɗ gà, ŋgaha azla­mayà aŋha, azlaalàh akàl aya babay.’ˈ
Ama lakəl aŋa Kona aŋa Zəzagəla kà, tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà lakəl aŋha kà:
ˈ‘Kak la uwana Zəzagəla, kadà­koray aŋa koksi­koksi, kadàkor tsəhay aŋak lela.
Azla­tatak dziriga gà uwana awoyaŋ, ama azla­ma­wi­siga kà, asa à ka atà aw, kapəsew atà aŋa tetuwa. Gay gà la uwaga, Baba aŋak Zəzagəla azalà ka, ŋgaha apa­kà­kala məŋga gà la mav à ka maslay məŋga ɗaɗuwa à gay aŋa azla­deda aŋak.’ˈ
10 Zəzagəla agòɗ aya lakəl aŋa Kona aŋha:
ˈ‘Kak Sufəl dagay la madzəka, kak la uwana kaɗahà gudəŋ à vok la ahàl aŋak, la uwana kaɗahàŋ zagəla babay.
11 Dèwdèw tatak uwana kaɗahàŋ kà, adàdəv à gay, ama kà aŋak kà, kadàdza à ahəŋ bokuba uwana kak la ahəŋ la uwaga kiya uwaga uwanay aŋa koksi­koksi. Azla­tatak uwaga gesina tadà­pa­kahay makoz bokuba azla­lukut uwana atsəkway.
12 Bokuba uwana kakəl lukut à abà, kiya uwaga la uwana kadàkəl à abà aŋa mafay aslələf à gəl. Ama kak kà, kak la ahəŋ bawtawta madz à ahəŋ aŋak adàkəɗ gəl à ahəŋ aw.’ˈ
13 Aga la ahəŋ amiyaka tekula aŋa azla­ma­lika à uwana Zəzagəla apə̀hal gay kiya uwanay aw:
ˈ‘Dzà madzay la ahàl kaf gulo lakəl, tsəràh à uwana gəɗuw azlaməna məzam aŋak! Gəpaka azlaməna məzam aŋak bokuba azla­tatak maf asik à afik aŋak.’ˈ
14 Azlauwa azla­uwana tapakà azla­ma­lika uwa? Atà kà azlaməna sləray aŋa Zəzagəla. Zəzagəla asləl atà kà mad mazlak azladza uwana adàɓəl atà.
1:5 1.5 2 Samuyel 7.14; Mahabay 2.7 1:9 1.9 5Musa 32.43; Mahabay 45.6-7; 104.4 1:12 1.12 Mahabay 102.25-27 1:13 1.13 Mahabay 110.1